Νόμος 4678/20 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Τροποποίηση του άρθρου 2 του νόμου 2168/1993


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με άδεια του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, επιτρέπεται η εισαγωγή από το εξωτερικό:

 

α. Περιστρόφων, πιστολιών της κατηγορίας Β' του Παραρτήματος Ι, αεροβόλων, όπλων για θήρα, καθώς και μερών και φυσιγγίων όλων των ανωτέρω. Προκειμένου περί μερών όπλων για θήρα και αεροβόλων, άδεια απαιτείται μόνο για την εισαγωγή των ουσιωδών συστατικών μερών τους. Για την εισαγωγή γεμιστήρων των ως άνω όπλων από εμπόρους δεν απαιτείται άδεια.

 

β. Εκρηκτικών υλών, συμπεριλαμβανόμενης της πυρίτιδας γόμωσης φυσιγγίων. Για την εισαγωγή, κατοχή, διάθεση και μεταφορά χλωρικού καλίου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εισαγωγής και διαθέσεως αυτού.

 

γ. Όπλων που χρησιμοποιούνται για την καταστροφή συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους, μερών και φυσιγγίων αυτών.

 

δ. Εκρηκτικών μηχανισμών για επαγγελματικές ανάγκες μεταλλευτικών, λατομικών ή άλλων συναφών επιχειρήσεων.

 

ε. Όπλων σκοποβολής, μερών και φυσιγγίων αυτών, εξομοιωτών σκοποβολής, συσκευών ή εγκαταστάσεων που προορίζονται για τον φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου και σκοπευτικών διοπτρών από εμπόρους, ειδικά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία και ειδικά αναγνωρισμένες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες που επιδιώκουν την προαγωγή του αθλήματος της σκοποβολής, καθώς και μέλη αυτών. Για την εισαγωγή από εμπόρους συσκευών ή εγκαταστάσεων που προορίζονται για τον φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου, σκοπευτικών διόπτρων και γεμιστήρων, με την επιφύλαξη αυτών που προορίζονται για ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με κεντρική επίκρουση ή για επαναληπτικά όπλα, χωρητικότητας μεγαλύτερης των 20 φυσιγγίων ή των 10 φυσιγγίων, στην περίπτωση των μακρύκαννων πυροβόλων όπλων, δεν απαιτείται άδεια.

 

στ. Λογχών, σπαθών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, αστυνομικών ράβδων, τόξων, βαλλιστρίδων και βελών αυτών.

 

ζ. Όπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου, που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χαρακτηρισμού αυτών ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών κειμηλίων, καθώς και εισαγωγής, εμπορίας, διάθεσης και κατοχής τους, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

 

η. Όπλων και λοιπών αντικειμένων, εξαιρουμένου του αναφερόμενου στην παράγραφο 4)α υλικού, που προορίζονται αποκλειστικά για δείγματα ή εκθέσεις εμπορικού σκοπού. Τα είδη αυτά τίθενται υπό το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες εισαγωγής τους, καθώς και οι απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση των ως άνω εκθέσεων ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών.

 

θ. Όπλων και συσκευών ειδικού τύπου που χρησιμοποιούνται για την αναισθητοποίηση, εκδίωξη, ακινητοποίηση ή ανώδυνη θανάτωση ζώων, προκειμένου να εφοδιάζονται με αυτά οι κτηνιατρικές και δασικές υπηρεσίες, το επιστημονικό προσωπικό των αντίστοιχων θεματικών εργαστηρίων τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και το επιστημονικό προσωπικό κυνηγετικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων και ειδικοί επιστήμονες που υλοποιούν εγκεκριμένα δασικά ή κτηνιατρικά προγράμματα για τον έλεγχο των πληθυσμών ζώων ή τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισής τους σε κατοικημένες περιοχές, ύστερα από πρόταση του, κατά περίπτωση αρμόδιου, Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η εισαγωγή για τους ίδιους φορείς και για τους ίδιους σκοπούς μερών και εφοδίων βολής των ανωτέρω αντικειμένων.

 

ι. Όπλων της κατηγορίας Β' του Παραρτήματος Ι και διοπτρών για τον εφοδιασμό, αποκλειστικά και μόνο, των κτηνιατρικών και δασικών υπηρεσιών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση, ύστερα από πρόταση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

ι)α. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης, πυροβόλων όπλων.

 

ι)β. Πυροβόλων όπλων της κατηγορίας Α' του Παραρτήματος Ι, μερών και φυσιγγίων αυτών για την αντιμετώπιση εξαιρετικών αναγκών ασφαλείας ή για να χρησιμοποιηθούν, αποκλειστικά, ως δείγματα από εμπόρους όπλων, καθώς και πυρομαχικών της κατηγορίας Α' του Παραρτήματος Ι, αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια δοκιμών σε όπλα και αντιβαλλιστικά προϊόντα από πιστοποιημένα για τον σκοπό αυτόν εργαστήρια. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας αυτής, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.

 

ι)γ. Των ειδών της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1. Η άδεια εισαγωγής των ειδών αυτών που προορίζονται για αεροδρόμια των οποίων φορέας διοίκησης και λειτουργίας είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκδίδεται, κατόπιν αιτήματός της, στο όνομα του οικείου αερολιμενάρχη. Σε αεροδρόμια στα οποία η διοίκηση και λειτουργία έχει ανατεθεί σε φορέα εκτός Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η άδεια εισαγωγής χορηγείται, ύστερα από αίτημα του φορέα αυτού και σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας του αεροδρομίου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εισαγωγής, μεταφοράς, αγοράς, ασφαλούς φύλαξης, κατοχής και χρήσης των παραπάνω ειδών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη.

 

ι)δ. Όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών από εμπόρους. Προκειμένου περί περιστρόφων και πιστολιών χαιρετισμού και κρότου για άφεση αγώνων και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών, η εισαγωγή μπορεί να πραγματοποιείται και από ειδικά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, ειδικά αναγνωρισμένες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με αγωνίσματα, για τη διεξαγωγή των οποίων απαιτείται η χρήση τέτοιων όπλων.

 

ι)ε. Καλύκων, βλημάτων και καψυλίων φυσιγγίων πυροβόλων όπλων από εμπόρους, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν τις προβλεπόμενες από το άρθρο 5 άδειες.

 

ι)στ. Απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, εφόσον αυτά συνοδεύονται από πιστοποιητικό απενεργοποίησης δημόσιας αρχής επαλήθευσης κράτους - μέλους ή δημόσιας αρχής επαλήθευσης τρίτης χώρας.

 

Όταν τα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα συνοδεύονται από πιστοποιητικό απενεργοποίησης αρχής επαλήθευσης τρίτης χώρας, μη αναγνωρισμένης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά, αμέσως μετά την εισαγωγή τους και εντός προθεσμίας 1 μηνός από την παραλαβή τους από το τελωνείο εισόδου, μεταφέρονται, με την ίδια άδεια, σε Ελληνική Αρχή επαλήθευσης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι έχουν καταστεί οριστικά ακατάλληλα για χρήση, να λάβουν την προβλεπόμενη σήμανση και να εκδοθεί πιστοποιητικό απενεργοποίησης. Η αρχή επαλήθευσης ενημερώνει αμέσως την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την παραλαβή των απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων.

 

Αν η αρχή επαλήθευσης διαπιστώσει ότι δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη τεχνική διαδικασία απενεργοποίησης, αποστέλλει τα πυροβόλα όπλα σε οντότητα απενεργοποίησης στην Ελληνική Επικράτεια, επιλογής του ενδιαφερόμενου, προκειμένου να καταστούν οριστικά ακατάλληλα για χρήση, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403. Σε αυτήν την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος βαρύνεται αποκλειστικώς με την εκ νέου καταβολή του κόστους της οριστικής πλέον επαλήθευσης της απενεργοποίησης των πυροβόλων όπλων.

 

Αν δεν τηρηθούν οι διαδικασίες του δεύτερου και τέταρτου εδαφίου, τα πυροβόλα όπλα επανεξάγονται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.

 

Η τελωνειακή αρχή ενημερώνει αμέσως την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την εισαγωγή και επανεξαγωγή των ως άνω πυροβόλων όπλων, με αντίγραφο του σχετικού τελωνειακού παραστατικού.}

 

2. Η εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με άδεια του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από έγγραφο της οικείας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, επιτρέπεται η εισαγωγή:}

 

3. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών ή ακίνδυνων γομώσεων, αποκλειστικά και μόνον για χρήσεις όπως οι θεατρικές παραστάσεις, φωτογραφήσεις, κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά γυρίσματα, ιστορικές αναπαραστάσεις, παρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και εκπαίδευση, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης ι)δ' της προηγούμενης παραγράφου.}

 

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του νόμου 2168/1993 η φράση, καθώς και εξομοιωτών σκοποβολής απαλείφεται.

 

5. Η περίπτωση β' της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Όποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που αναφέρονται στις παραγράφους 2 περιπτώσεις γ', στ', ζ', θ', ι)α', ι)ε' και ι)στ', 3 και 10Α του παρόντος άρθρου, στην παράγραφο 1 περίπτωση α' υποπερίπτωση α)γ' του άρθρου 1, καθώς και σιγαστήρες τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 2 ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 300 €.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.