Νόμος 4678/20 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου 2168/1993


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με την απόφαση της περίπτωσης ι)β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διάθεσης πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών της κατηγορίας Α' του Παραρτήματος Ι.}

 

2. Οι περιπτώσεις α', β', γ', στ', η', θ', ι)α', ι)β' και ι)γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 2168/1993 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α. Περιστρόφων, πιστολιών της κατηγορίας Β' του Παραρτήματος Ι, μερών και πυρομαχικών αυτών.

 

β. Όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών και πυρομαχικών αυτών, καθώς και εξομοιωτών σκοποβολής.

 

γ. Όπλων για θήρα, μερών και φυσιγγίων αυτών, καθώς και πυρίτιδας, καλύκων και καψυλίων κυνηγίου.

 

στ. Όπλων για την καταστροφή συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους, μερών και φυσιγγίων αυτών.

 

η. Λογχών, σπαθών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, αστυνομικών ράβδων, τόξων, βαλλιστρίδων και βελών αυτών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

 

θ. Όπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου, που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

 

ι)α. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, καθώς και πυροβόλων όπλων που δεν λειτουργούν λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης.

 

ι)β. Των ειδών που διαλαμβάνονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1.

 

ι)γ. Όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 2168/1993, προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ. Συσκευών ή εγκαταστάσεων που προορίζονται για τον φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου.}

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Επιτρέπεται η πώληση ή διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο:

 

α. Όπλων σκοποβολής, περιστρόφων, πιστολιών της κατηγορίας Β' του Παραρτήματος Ι, όπλων που χρησιμοποιούνται για την αποκόλληση συγκολλούμενου υλικού, ουσιωδών συστατικών μερών και πυρομαχικών όλων των ανωτέρω, πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών της κατηγορίας Α' του Παραρτήματος Ι, όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών, απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, όπλων και αντικειμένων του παρόντος νόμου που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια, όπλων για θήρα και ουσιωδών συστατικών μερών αυτών, καθώς και εκρηκτικών μηχανισμών και εκρηκτικών υλών, μόνο σε άτομα που κατέχουν άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αγορά των ειδών αυτών.

 

β. Συσκευών ή εγκαταστάσεων που προορίζονται για τον φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου μόνο σε άτομα που έχουν άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου, κατόπιν επίδειξης άδειας της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αγορά των ειδών αυτών, καθώς και σε εν ενεργεία στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και σε υπαλλήλους υπηρεσιών του Δημοσίου που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δικαιούνται να φέρουν όπλο, κατόπιν επίδειξης σχετικής υπηρεσιακής βεβαίωσης.

 

γ. Σκοπευτικών διοπτρών τύπου ερυθράς κουκκίδας (red dot) μόνο σε άτομα που έχουν άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου σκοποβολής ή εν ισχύ δελτίο σκοπευτή της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας για τους κατόχους αεροβόλων όπλων σκοποβολής, κατόπιν επίδειξης άδειας της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αγορά των ειδών αυτών, καθώς και σε εν ενεργεία στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και σε υπαλλήλους υπηρεσιών του Δημοσίου που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δικαιούνται να φέρουν όπλο, κατόπιν επίδειξης σχετικής υπηρεσιακής βεβαίωσης.

 

δ. Αεροβόλων όπλων και μερών αυτών μόνο σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

 

ε. Τυφεκίων αλιείας μόνο σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους.

 

στ. Μη λειτουργούντων, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης, πυροβόλων όπλων μόνο σε άτομα που έχουν άδεια εμπορίας ή την άδεια του άρθρου 5, προκειμένου να επισκευαστούν ή να χρησιμοποιηθούν μέρη αυτών ως ανταλλακτικά.

 

ζ. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, μόνο σε άτομα που έχουν άδεια κατοχής όπλων για συλλογές ή για τη χρησιμοποίησή τους σε κινηματογραφικά έργα ή θεατρικές παραστάσεις, φωτογραφήσεις, ιστορικές αναπαραστάσεις, παρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και εκπαίδευση.

 

η. Φυσιγγίων όπλων για θήρα, καλύκων, πυρίτιδας και καψυλίων κυνηγίου μόνο σε άτομα που έχουν σχετική άδεια εμπορίας ή άδεια κατοχής όπλου για θήρα ή άδεια θήρας, καθώς και φυσιγγίων όπλων για σκοποβολή, καλύκων, πυρίτιδας και καψυλίων σκοποβολής μόνο σε άτομα που έχουν σχετική άδεια εμπορίας ή άδεια κατοχής όπλου για σκοποβολή και σε ισχύ δελτίο σκοπευτή της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.

 

θ. Των αναφερόμενων στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου ειδών, μόνο σε άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την απόφαση της ίδιας παραγράφου.}

 

5. Η περίπτωση β' της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Των παραγράφων 3 περιπτώσεις δ', η', θ', ι', ι)α' και 5 περιπτώσεις β' έως θ', με φυλάκιση και χρηματική ποινή τουλάχιστον 1.500 €.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.