Νόμος 2168/93 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών. Χρήση εκρηκτικών υλών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με εξαίρεση την πυρίτιδα κυνηγιού, απαγορεύεται η αγορά, μεταφορά και κατανάλωση εκρηκτικών υλών, χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ανωτέρω άδειας, τα μέτρα ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης των εν λόγω υλών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2334/1995 (ΦΕΚ 184/Α/1995).

 

2. Επίσης απαγορεύεται η μεταφορά των λοιπών ειδών που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1, χωρίς άδεια των αρμόδιων αρχών, ως αυτές ορίζονται κατωτέρω. Η μεταφορά όπλων και λοιπών αντικειμένων του άρθρου 1 σε χώρο που έχει οριστεί για τη διοργάνωση έκθεσης με αντικείμενο τα όπλα ή δραστηριότητα στην οποία χρησιμοποιούνται όπλα, γίνεται με μέριμνα του φυσικού ή νομικού προσώπου που τα έχει στην κατοχή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της περίπτωσης η' της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

 

Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται άδεια για τη μεταφορά όπλων για θήρα, αεροβόλων όπλων, μερών και φυσιγγίων αυτών, καλύκων και καψυλίων κυνηγιού και διοπτρών μεταξύ εμπόρων, ως και των ειδών που διαλαμβάνονται στις παραγράφους 1, περίπτωση α', υποπεριπτώσεις α)α' έως α)ζ' και 2, περίπτωση β' και γ' του άρθρου 1. Όταν, όμως, η μεταφορά τους πραγματοποιείται για εκθεσιακούς σκοπούς, οι κάτοχοι αυτών υποχρεούνται σε προηγούμενη έγγραφη δήλωση, στην αρμόδια αστυνομική αρχή έκδοσης της άδειας βάσει της οποίας τα κατέχουν νόμιμα, στην οποία αναφέρονται ο τόπος διεξαγωγής της έκθεσης, τα στοιχεία των μεταφερόμενων ειδών, οι ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής, καθώς και ότι έχουν αφαιρεθεί οι επικρουστήρες, οι οποίοι παραμένουν στις έδρες των κατόχων, ή ότι φέρουν προσαρμοσμένο κατάλληλο μηχανισμό ασφάλισης στο τμήμα σκανδάλης/σκανδαλών - υποφυλακτήρα, εφόσον πρόκειται για μεταφορά όπλου. Οι κάτοχοι των ανωτέρω ειδών φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης αυτών κατά τον χρόνο παραμονής τους στην έκθεση. Η μεταφορά πυρομαχικών σε χώρο που έχει ορισθεί για τη διοργάνωση έκθεσης με αντικείμενο τα όπλα ή δραστηριότητα στην οποία χρησιμοποιούνται όπλα, απαγορεύεται.

 

Η άδεια μεταφοράς χορηγείται:

 

α. Από την αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, για τα είδη των οποίων επιτρέπεται η εμπορία, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του παρόντος.

 

β. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του παρόντος.

 

γ. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή Οικονομικών ή Δημόσιας Τάξης ή Γεωργίας ή Εμπορικής Ναυτιλίας, αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

3. Δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς των ειδών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, από το τελωνείο εισόδου μέχρι το τελωνείο εκτελωνισμού. Η μεταφορά στις περιπτώσεις αυτές γίνεται σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία. Η τελωνειακή αρχή υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες αστυνομικές ή λιμενικές αρχές για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους κατά τη διαδρομή. Επίσης, δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς στις περιπτώσεις διαμετακόμισης.

 

4. Σε όλες τις περιπτώσεις μεταφοράς και διαμετακόμισης πρέπει να πληρούνται, με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, οι όροι συσκευασίας και ασφαλούς μεταφοράς, που προβλέπονται από τους ισχύοντες οικείους κανονισμούς, περί ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων υλών.

 

5. Η χρήση των εκρηκτικών υλών σε οποιοδήποτε μέρος, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων λατομικών και μεταλλευτικών εργασιών, επιτρέπεται να γίνεται μόνο από άτομα που κατέχουν άδεια γομωτή και πυροδότη, η ύπαρξη της οποίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση της προβλεπόμενης από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου άδειας.

 

Η άδεια γομωτή και πυροδότη χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

6. Κατά τη διενέργεια εκσκαφών μέσα σε κατοικημένες περιοχές γενικά και σε περιοχές όπου υπάρχουν οικοδομές, απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών υλών, εκτός εάν πρόκειται για έδαφος, που δεν είναι δυνατό να εκσκαφεί με σύγχρονα τεχνικά μέσα. Αυτό πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος διπλωματούχου μηχανικού, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για την ασφαλή χρήση των εκρηκτικών υλών και καθορίζει στη δήλωσή του τα ληπτέα προφυλακτικά μέτρα για το κοινό και για τις γειτονικές οικοδομές. Στην περίπτωση αυτήν, η άδεια αγοράς, μεταφοράς και κατανάλωσης των ανωτέρω υλών, χορηγείται από την αρμόδια αστυνομική αρχή, μετά προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας πολεοδομίας.

 

7. Οι παραβάτες του παρόντος άρθρου, καθώς και της προβλεπόμενης από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού υπουργικής απόφασης τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2334/1995 (ΦΕΚ 184/Α/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.