Νόμος 4691/20 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Ποινικές κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Όποιος με πρόθεση παράγει, εισάγει, εξάγει, αποθηκεύει, διακινεί ή διαθέτει στην κατανάλωση τρόφιμα, τα οποία κατά τη διαπίστωση της αρμόδιας αρχής είναι νοθευμένα, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου 10 του άρθρου 1, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών ή χρηματική ποινή σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 και την παράγραφο 3 του άρθρου 57 του Ποινικού Κώδικα (νόμος 4619/2019 (ΦΕΚ 95/Α/2019)). Αν τα νοθευμένα τρόφιμα του προηγουμένου εδαφίου είναι, κατά τη διαπίστωση της αρμόδιας αρχής, επιβλαβή σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 8 του άρθρου 1, για την υγεία του ανθρώπου, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών και χρηματική ποινή σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 και την παράγραφο 3 του άρθρου 57 του Ποινικού Κώδικα.

 

Με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα, σύμφωνα με τα άρθρα 2 περίπτωση β' και 3 παράγραφος 2 περίπτωση β' του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997), μπορεί να επιτραπεί η δημοσίευση των στοιχείων των κατηγορουμένων ή καταδικασθέντων για τα ανωτέρω αδικήματα για τη συμπλήρωση στοιχείων της ανακρίσεως ή/και για την προστασία των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 4235/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Όποιος με πρόθεση παράγει, εισάγει, εξάγει, αποθηκεύει, διακινεί ή διαθέτει στην κατανάλωση τρόφιμα, τα οποία κατά τη διαπίστωση της αρμόδιας αρχής είναι επιβλαβή για την υγεία του ανθρώπου, σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 8 του άρθρου 1, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών ή χρηματική ποινή σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 και την παράγραφο 3 του άρθρου 57 του Ποινικού Κώδικα, εκτός αν προβλέπεται μεγαλύτερη ποινή από άλλες κείμενες διατάξεις.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 4235/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Όποιος, κατά τη διαπίστωση της αρμόδιας αρχής, αναμειγνύει παράνομα είδη τροφίμων διαφορετικών ποιοτήτων με σκοπό τη διάθεσή τους στην κατανάλωση, τιμωρείται με φυλάκιση ή χρηματική ποινή σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 και την παράγραφο 3 του άρθρου 57 του Ποινικού Κώδικα. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος με πρόθεση εισάγει, εξάγει, αποθηκεύει, διακινεί ή διαθέτει στην κατανάλωση τέτοια προϊόντα.}

 

4. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 4235/2014 προστίθεται παράγραφος 4Α ως εξής:

 

{4Α. Όποιος με πρόθεση παράγει, εισάγει, εξάγει, αποθηκεύει, διακινεί ή διαθέτει στην κατανάλωση τρόφιμα τα οποία, είτε τα ίδια είτε κατά τα συστατικά τους, εμφανίζονται, κατά τη διαπίστωση της αρμόδιας αρχής, να έχουν ως χώρα ή τόπο μεταποίησης ή παραγωγής ή προέλευσης άλλον από αυτόν στον οποίο μεταποιήθηκαν ή παράχθηκαν ή από τον οποίο προέρχονται ή τα οποία εμφανίζονται ως προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης ή Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων χωρίς να δικαιούνται τη χρήση των ενδείξεων αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή από 100 έως 360 ημερήσιες μονάδες, ύψους 10 έως 100 € εκάστη.

 

Με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα, σύμφωνα με τα άρθρα 2 περίπτωση β' και 3 παράγραφος 2 περίπτωση β' του νόμου [Ν] 2472/1997, μπορεί να επιτραπεί η δημοσίευση των στοιχείων των κατηγορουμένων ή καταδικασθέντων για τα ανωτέρω αδικήματα για τη συμπλήρωση στοιχείων της ανακρίσεως ή/και για την προστασία των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.