Νόμος 590/77 - Άρθρο 42

Άρθρο 42


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Εκκλησία της Ελλάδος χρησιμοποιεί προς επιτέλεση του έργου αυτής εις τις πάσης φύσεως διακονίας έμμισθο και άμισθο προσωπικόν. Το προσωπικόν τούτο, πλην των εφημερίων και διακόνων, μισθοδοτείται υπό των οικείων Νομικών Προσώπων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

 

2. Τα προσόντα, η διαδικασία διορισμού, προαγωγής, μεταθέσεως, μετατάξεως, χορηγήσεως πάσης φύσεως αδειών, τα της πειθαρχικής διώξεως και χορηγήσεως ηθικών αμοιβών, τα των θέσεων, ως και παν έτερον ζήτημα αφορών εις την εν γένει υπηρεσιακή κατάστασιν του υπαλληλικού προσωπικού της Εκκλησίας της Ελλάδος, των Ιερών Μητροπόλεων, των Ιερών ενοριακών ναών, του Οργανισμού Διοίκησης της Εκκλησιαστικής Περιουσίας, της Αποστολικής Διακονίας, του Διορθοδόξου Κέντρου, των ιερών Μονών, ως και παντός ετέρου εκκλησιαστικού Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών του Κλήρου Οργανισμών επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 38 του παρόντος, ρυθμίζονται κατ' αναλογίαν των διατάξεων του Κώδικα περί δημοσίων υπαλλήλων, ως αυτές εφαρμόζονται επί των υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δι' αποφάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Δι' ομοίων αποφάσεων καθορίζονται, αναλόγως προς τα επί δημοσίων υπαλλήλων κρατούντα, τα των αποδοχών του ως άνω προσωπικού. Εις περιπτώσεις καθ' ας ήθελε ανατεθεί διοικητικό ή εκκλησιαστικόν έργον εις κληρικό φέροντα τον επισκοπικό βαθμό, δεν παρέχεται δια του παρόντος νομοθετική εξουσία προς σύστασιν αντιστοίχου οργανικής θέσεως Βοηθού Επισκόπου, Τιτουλαρίου Επισκόπου ή Τιτουλαρίου Μητροπολίτου.

 

3. Οι κείμενες διατάξεις οι ρυθμίζουσες το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των τακτικών υπαλλήλων του ΟΔΕΠ και της Ιεράς Συνόδου δεν θίγονται δια του παρόντος.

 

4. Δι' αποφάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου εγκρινομένων υπό της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας και δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, θεσπίζονται οι Οργανισμοί λειτουργίας και διοικήσεως των στην παράγραφο 2 εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, ως και τα της συνθέσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των διοικητικών αυτών Συμβουλίων, εκτός εάν άλλως ορίζονται στο παρόν, καταργούμενης πάσης αντιθέτου διατάξεως.

 

5. Συνιστάται δια του παρόντος Ανώτατον Υπηρεσιακό Συμβούλιον της Εκκλησίας (ΑΥΣΕ). Οι αρμοδιότητες αυτού (γνωμοδοτικές ή αποφασιστικές) αναφερόμενες εις θέματα, περί ων οι δύο προηγούμενες παράγραφοι του παρόντος θέλουν καθορισθεί δι' αποφάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, εγκρινομένων υπό της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας και δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Δι' ομοίων αποφάσεως θέλει καθορισθεί ο τρόπος λειτουργίας και η εν γένει οργάνωσις του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Εκκλησίας, η σύνθεσις αυτού, εις την οποίαν δέον όπως μετέχει απαραιτήτως και εις δικαστής του Συμβουλίου Επικρατείας με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου, ως και τα της αμοιβής των μελών αυτού. Πάσα κανονιστική απόφασις εκδιδομένη κατ' εφαρμογήν των προηγουμένων παραγράφων είναι ανίσχυρος εάν δεν τύχη προηγουμένως επεξεργασίας υπό του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Εκκλησίας.

 

6. Οι κατέχοντες εφημεριακή ή διακονική θέσιν κληρικοί δύνανται να κατέχουν και θέσιν υπαλλήλου της Ιεράς Συνόδου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των λοιπών Ιερών Μητροπόλεων και τανάπαλιν, διαθέτοντες τα προς κατάληψη των ως άνω θέσεων απαιτούμενα υπό των κειμένων διατάξεων προσόντα, πλην του της ηλικίας. Τα αυτά ως άνω ισχύουν και δια τους προσωρινούς εφημερίου. Οι κατά τα ως άνω κατέχοντες και δευτέρα θέσιν λαμβάνουν και τα 2/3 των αποδοχών της ήσσονος μισθοδοτούμενης θέσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.