Νόμος 590/77 - Άρθρο 46

Άρθρο 46


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αναγκαίοι δια τη επιτέλεση του έργου της Εκκλησίας της Ελλάδος πόροι προέρχονται εκ των προσόδων της ιδίας αυτής περιουσίας, των εκουσίων εισφορών των μελών αυτής και των κρατικών επιχορηγήσεων.

 

2. Ο τρόπος διοικήσεως, ελέγχου, διαφυλάξεως και καταγραφής λογιστικής διαχειρίσεως, αναθέσεως, εκπονήσεως και διενέργειας έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, εκποιήσεως και εκμισθώσεως και γενικά κάθε ζήτημα της διαχειρίσεως και αξιοποιήσεως της περιουσίας κάθε νομικού προσώπου του άρθρου 1 παράγραφος 4 του παρόντος καθορίζεται, κατόπιν εισηγήσεως του επιχωρίου Μητροπολίτου ή του αρμοδίου οργάνου της Εκκλησίας της Ελλάδος (προκειμένου για την περιουσία που διοικεί και διαχειρίζεται), με Κανονισμούς της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και βάσει των Ιερών Κανόνων, δημοσιευόμενων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κανονισμοί, που αφορούν τη διοίκηση, διαχείριση, έλεγχο, διαφύλαξη, καταγραφή και αξιοποίηση του συνόλου της εκκλησιαστικής περιουσίας ψηφίζονται από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο και κατόπιν εγκρίσεώς τους από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

3. Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 1 παράγραφος 4 δύνανται να συνιστούν εταιρείες κάθε νομικής μορφής, μονοπρόσωπες ή μη, με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη του θρησκευτικού, μορφωτικού, πολιτιστικού και φιλανθρωπικού τους έργου. Στις εταιρίες αυτές δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου, όταν με αυτή επιδιώκεται ο προσπορισμός κέρδους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 55 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 

4. Οι πράξεις διαχειρίσεως των εις τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται εις οικονομικό έλεγχο, διενεργούμενο υπό Επιθεωρητών Δημοσίων Διαχειρίσεων, οριζομένων δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εις τον αυτόν έλεγχο υπόκεινται και οι κατά την προηγούμενη παράγραφο συνιστώμενες εταιρίες, πέραν των προβλεπομένων δι' αυτές ελέγχων υπό της κειμένης περί αυτών νομοθεσίας.

 

5. Ο Οργανισμός Διοικήσεως και Διαχειρίσεως της Εκκλησιαστικής Περιουσίας ΟΔΔΕΠ φέρει εφ' εξής την επωνυμία Οργανισμός Διοικήσεως της Εκκλησιαστικής Περιουσίας (ΟΔΕΠ). Ούτος τελών υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου διοικεί και διαχειρίζεται την εκποιητέα μοναστηριακή περιουσίαν, ως προς την οποίαν νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά. Ο αυτός Οργανισμός παρέχει επίσης γνώμες και συμβουλές εις θέματα αξιοποιήσεως της καθόλου εκκλησιαστικής περιουσίας προς εξασφάλιση των υλικών μέσων πραγματοποιήσεως των πνευματικών, κοινωνικών και φιλανθρωπικών σκοπών της Εκκλησίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.