Νόμος 947/79 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Περιεχόμενο ειδικών χρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ειδικές χρήσεις γης, οι οποίες υπάγονται εις μίαν εκάστην των στο προηγούμενο άρθρο γενικών χρήσεων, και το περιεχόμενον εκάστης τούτων, προσδιοριζόμενο εκ της κατά κύριον λόγον εξυπηρετούμενης δι' αυτών ειδικότερης ανάγκης, καθορίζονται δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση, των Υπουργών Συντονισμού και Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

2. Εις την κατά τα άρθρα 32, 44 και 52 πολεοδομική μελέτη είναι δυνατόν να προβλεφθούν ορισμένα μόνον εκ των στοιχείων των ειδικών χρήσεων γης ή να προβλεφθούν ειδικές απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις, πουν αφορούν στην προστασία του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, ή εις την μείζονα ασφάλειαν ή λειτουργικότητα των οικοδομών, ή που δικαιολογούνται εξ ιδιαιτέρων πολεοδομικών λόγων. Οι ως άνω απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις δύναται να αφορούν και εις τμήματα των οικοπέδων, ως και εις τμήματα ή ορόφους των κτιρίων.

 

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις δύναται να συμπληρωθούν ή αναθεωρηθούν μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, δι' ιδίου προεδρικού διατάγματος, εκδιδομένου τη με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, εφόσον συντρέχουν ειδικοί πολεοδομικοί λόγοι.

 

4. Μεταξύ των ελευθέρων χώρων δύναται να κατατάσσονται και χώροι προς μελλοντικό καθορισμό επί τω τέλει εξυπηρετήσεως πολεοδομικών αναγκών του μέλλοντος. Μέχρι του καθορισμού τούτου, ενεργουμένου δια προεδρικού διατάγματος που συμπληρώνει την οικεία πολεοδομική μελέτη, απαγορεύεται η κατάτμησις των υφισταμένων ιδιοκτησιών, επιτρέπεται όμως η σύμφωνος προς τον μέχρι του ως είρηται χαρακτηρισμού των περί ων πρόκειται χώρων προορισμό χρήσις των, ως και δια κατοικία, επί τη βάσει των εκτός σχεδίου όρων δομήσεως εφόσον δεν συντρέχει νόμιμος λόγος αναστολής των οικοδομικών εργασιών επί τη βάσει ειδικών διατάξεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.