Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 40

Άρθρο 40


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δύναται ν' αναγνωρισθεί δημοσία ωφέλεια προς αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων περιλαμβανομένων είτε εντός των στο προηγούμενο άρθρο (παράγραφος 1) αναφερομένων περιοχών, είτε εκτός τούτων (ήτοι εντός των αμέσως εφαρμοστέων τμημάτων των σχεδίων ή πέραν των ζωνών) και εν γένει εντός ή εκτός οιασδήποτε πόλεως, κώμης κ.λ.π., επί τω σκοπώ ανεγέρσεως οικοδομών και γενικότερο ιδρύσεως πλήρων συνοικισμών, όταν εξαιρετική ανάγκη επιβάλλει τούτο (οίον εγκατάστασις προσφύγων ή αστέγων λόγω σεισμού, πλημμύρας ή ετέρας θεομηνίας, κρίσις της κατοικίας εξ οιουδήποτε λόγου κ.λ.π.). Η δημοσία ωφέλεια δια τις ως άνω απαλλοτριώσεις αναγνωρίζεται μετ' απόφαση του υπουργικού συμβουλίου δια βασιλικού διατάγματος, εκδιδομένου με πρόταση του αρμοδίου δια τις εργασίας στεγάσεως υπουργού και του υπουργού της Συγκοινωνίας. Εν τη περιπτώσει ταύτη η απαλλοτρίωσις περιορίζεται πάντως εις γήπεδα διατελούντα υφ' ους όρους και τα εν παράγραφο 3 του άρθρου 30 χαρακτηριζόμενα ως απαλλοτριωτέα, εφαρμοζομένου αναλόγως ως προς την διαδικασίαν και τον υπολογισμό της αποζημιώσεως του άρθρου 37.

 

2. Τα περί ων η προηγουμένη παράγραφος ακίνητα, μετά την απαλλοτρίωσή των διαιρούνται εις οικόπεδα βάσει του σχεδίου της πόλεως, κώμης κ.λ.π. (εν ελλείψει σχεδίου επιβαλλομένης αμέσως της συντάξεως και εγκρίσεως τοιούτου), τα οποία παραχωρούνται προς τους πρόσφυγας και λοιπούς, υπέρ της εγκαταστάσεως των οποίων εγένετο η απαλλοτρίωσις. Η κατά τα ανωτέρω υποδιαίρεσις εις οικόπεδα υπόκειται εις την έγκριση του επί της Συγκοινωνίας υπουργού, δυναμένου να τροποποιεί ταύτη μετά γνώμη του συμβουλίου των δημοσίων έργων.

 

3. Ο τρόπος της παραχωρήσεως των άνω οικοπέδων (δυναμένης να εκτελείται και απ' ευθείας ή δια κληρώσεως ή οπωσδήποτε άλλως), το καταβλητέο τίμημα και ο τρόπος της καταβολής αυτού, πας έτερος της παραχωρήσεως ταύτης όρος και οι προς τήρηση των όρων παραχωρήσεως εγγυήσεις που θα παρασχεθούν κανονίζονται δια των ανωτέρων αναφερομένων βασιλικών διαταγμάτων. Πάντως το καταβλητέο τίμημα δεν δύναται να υπερβαίνει τις εν γένει δαπάνες απαλλοτριώσεως, η δε παραχώρησις γίνεται υπό τον όρον ανεγέρσεως επί του παραχωρουμένου ορισμένου είδους οικοδομής εντός ορισμένης προθεσμίας και μη μεταβιβάσεως της κυριότητος του παραχωρηθέντος επί ορισμένη χρονική περίοδο.

 

4. Οι κατά το παρόν άρθρον απαλλοτριώσεις δύνανται να εκτελούνται υπέρ του Δημοσίου, των δήμων, των κοινοτήτων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ων η αποστολή συμπίπτει με τους εν τη ανωτέρω παράγραφο 1 αναφερομένους σκοπούς της απαλλοτριώσεως. Τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να διαθέτουν αμέσως τα απαλλοτριωθέντα υπέρ αυτών ακίνητα συμφώνως, με τις ανωτέρω διατάξεις.

 

5. Οι αυτές ως άνω απαλλοτριώσεις δύνανται να εκτελούνται και υπέρ οιουδήποτε ετέρου νομικού ή και φυσικού προσώπου, παρέχοντος επαρκείς εγγυήσεις περί της εκπληρώσεως του σκοπού της απαλλοτριώσεως. Εάν υπαρχούσης στην πόλη ή κώμη κ.λ.π. ανάγκης νέων κτιρίων, η απαλλοτρίωσις ενεργείται επί τω τέλει ανεγέρσεως και εκμεταλλεύσεως οικοδομών επί των απαλλοτριούμενων γηπέδων υπό ορισμένου επιχειρηματία, η εις τούτον παραχώρησις των απαλλοτριούμενων γίνεται υπό ειδικούς όρους κανονιζομένους μετ' απόφαση του υπουργικού συμβουλίου δια του εν παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένου βασιλικού διατάγματος και εξασφαλίζοντας απαραιτήτως, πλην των άλλων, την ταχεία ανέγερση κτιρίων ορισμένων ελαχίστων διαστάσεων και ετέρων γενικής φύσεως έργων (οδών κ.λ.π.), παρεχομένης πάντως της αναλόγου προς τήρηση των όρων τούτων εγγυήσεως. Εν τη περιπτώσει ταύτη επιτρέπεται παρέκκλισις μέχρις οιουδήποτε βαθμού από των περιορισμών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ως προς το μέγιστον του καταβλητέου τιμήματος και της μη μεταβιβάσεως της κυριότητος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.