Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 41

Άρθρο 41


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την συγκέντρωση των περί ων το άρθρο 12 κτιρίων εις τα δι' αυτά κατά το ίδιον άρθρο προοριζόμενα τμήματα, δύνανται ν' απαλλοτριώνονται αναγκαστικώς υπό ορισμένους όρους, εξασφαλίζοντας την συγκέντρωση ταύτη υπέρ των ανεγειρόντων τα κτίρια βιομηχάνων, τα απαιτούμενα ακίνητα. Η ανάγκη της απαλλοτριώσεως αναγνωρίζεται εκάστοτε δια βασιλικού διατάγματος, εκδιδομένου με πρόταση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνίας, κανονιζόμενων άμα δια του αυτού διατάγματος και πάντων των όρων της απαλλοτριώσεως, οίτινες θέλουν εξασφαλίσει την πραγμάτωση του σκοπού αυτής.

 

2. Δια τις περί ων το παρόν άρθρον απαλλοτριώσεις η καταβλητέα αποζημίωσις υπολογίζεται επί τη βάσει της μέσης αξίας του ακινήτου κατά την προ της απαλλοτριώσεως τελευταίον τριετία, κατά τα λοιπά δε εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου [Ν] 3951/1911, ως ερμηνεύθηκε και τροποποιήθηκε ούτος δι' ετέρων μεταγενεστέρων διατάξεων.

 

3. Αποκλείεται η μονομερής εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου προς εξυπηρέτησιν ορισμένων μόνον βιομηχανικών εγκαταστάσεων, της κατά τα ανωτέρω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως εφαρμοζόμενης μόνον δια την συμφώνως με το εγκεκριμένο σχέδιο εν τη αυτή περιοχή συγκέντρωση απασών των στην πόλη, κώμη κ.λ.π. υφισταμένων εγκαταστάσεων της αυτής φύσεως, εφ' όσον δε δεν υπάρχουν περισσότερες της μιας τοιαύτες εγκαταστάσεις, η εν λόγω αναγκαστική απαλλοτρίωσις επιτρέπεται, εάν οι διαφόρου φύσεως εγκαταστάσεις, εις την συγκέντρωση των οποίων αποβλέπει αυτή, δεν είναι ολιγότερες των δέκα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.