Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 46

Άρθρο 46


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατά τα ανωτέρω τακτοποιήσεις και προσκυρώσεις ενεργούνται δια πράξεως της αρμοδίας υπηρεσίας, επί τη προσκλήσει των ενδιαφερομένων ή και οίκοθεν ενεργούσης. Εν τη πράξει ταύτη καθορίζονται δια προχείρου κτηματολογικού διαγράμματος άπαντα τα εκ της τακτοποιήσεως ή προσκυρώσεως υφιστάμενα οιασδήποτε μεταβολές ακίνητα και οι τοιαύτες μεταβολές.

 

2. Ως προς τις προσκλήσεις των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών, την προς αυτούς κοινοποίηση της κυρωθείσης πράξεως, την υπό τούτων υποβολή κατά της πράξεως ενστάσεων και την επί τε της πράξεως και των ενστάσεων απόφαση του υπουργού εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 32 και 34.

 

3. Εν περιπτώσει αδυνάτου δι' οιονδήποτε λόγον συντάξεως της πράξεως εφαρμόζεται η διάταξις της παραγράφου 3 του άρθρου 32, αναφερομένου ρητώς στο σχετικό πρωτόκολλο αν το αδύνατον οφείλεται εις τις διατάξεις του άρθρου 43.

 

4. Εάν η εξακρίβωσις των μεταξύ των τακτοποιητέων ή προσκυρωτέων ιδιοκτησιών ορίων καθίσταται δι' οιονδήποτε λόγον αδύνατος, η σύνταξις της πράξεως αναβάλλεται μέχρις οριστικού καθορισμού αυτών, με φροντίδα των ενδιαφερομένων. Λόγω εξαιρετικής ανάγκης δύναται να συνταχθεί και εν τη περιπτώσει ταύτη πράξις, καθοριζομένων προσωρινώς υπό της υπηρεσίας των ακαθόριστων ορίων επί τη βάσει πληροφοριών.

 

5. Δια βασιλικών διαταγμάτων κανονίζονται τα της συντάξεως της πράξεως της αναγνωρίσεως της εν τη προηγουμένη παράγραφο 4 αναφερομένης εξαιρετικής ανάγκης και η εν γένει υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένη διαδικασία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.