Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 51

Άρθρο 51


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις εξαιρετικές περιπτώσεις, καθ' ας επιβάλλεται η επείγουσα εφαρμογή του σχεδίου, δύναται να ακολουθείται η επόμενη διαδικασία:

 

2. Ολόκληρος η υπό της κατά το προηγούμενον άρθρον Κτηματικής Ομάδος (τον αυτόν εχούσης σκοπόν) καταλαμβανόμενη έκτασις θεωρείται, δια της περί συστάσεως της τοιαύτης Ομάδος αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού, απαλλοτριωμένη ως ενιαίο σύνολον υπέρ των ιδιοκτητών ακινήτων περιληφθέντων εις την ομάδα ταύτη προς διανομή μεταξύ αυτών των δια της εφαρμογής του σχεδίου στην έκταση ταύτη οικοδομήσιμων χώρων που θα οριστούν, εκάστου ιδιοκτήτου βαρυνομένου, ένεκα της απαλλοτριώσεως, δι' αποζημιώσεως των λοιπών ιδιοκτητών ίσης τη αξία των εις την Κτηματική Ομάδα περιληφθέντων ακινήτων του.

 

3. Οι κατά το σχέδιον ρυμοτομίας οικοδομήσιμοι χώροι της κατά την προηγούμενη παράγραφο εκτάσεως διαιρούνται εις οικόπεδα, άτινα παραχωρούνται εις τους παλαιούς της εν λόγω εκτάσεως ιδιοκτήτες. Προς ιδιοκτήτες των οποίων τα εν τη εκτάσει της κτηματικής ομάδος περιληφθέντα ακίνητα έχουν συνολικώς επιφάνεια μικρότερη των 50 m2, επιτρέπεται όμως μη παραχωρείται νέον οικόπεδον, καταβαλλομένης εις αυτούς της νομίμου αποζημιώσεως δια την απαλλοτρίωση ταύτη των ακινήτων των. Ωσαύτως επιτρέπεται, όπως αντί της αποζημιώσεως ταύτης παραχωρούνται εις τους ιδιοκτήτες τούτους οικόπεδα κατά συνιδιοκτησία εξ αδιαιρέτου μεθ' ετέρων ιδιοκτητών ομοίων ακινήτων.

 

Κατά την ως άνω διαίρεση εις οικόπεδα και εφ' όσον τούτο ενδείκνυται εκ τεχνικών λόγων ή εκ της όλης οικονομίας της εφαρμογής του σχεδίου ρυμοτομίας, επιτρέπεται όπως διαμορφώνονται και οικόπεδα έχοντα εμβαδόν ή και πρόσωπον ή και βάθος μικρότερα των τυχόν ελαχίστων ορίων εμβαδού και διαστάσεων οικοπέδων, ως και οικόπεδα στο εσωτερικό των οικοδομικών τετραγώνων κείμενα και επικοινωνούντα μετά των κοινοχρήστων χώρων του σχεδίου δι' ιδιωτικών διόδων, θεωρούμενα άπαντα άρτια και οικοδομήσιμα.

 

Κοινόχρηστοι χώροι καταργούμενοι δια του σχεδίου ρυμοτομίας δεν διατίθενται προς συγκρότηση οικοπέδων του Δημοσίου ή του Δήμου, αλλά προς συγκρότηση των κοινοχρήστων χώρων του σχεδίου ρυμοτομίας καθ' ο μέρος αυτοί εμπίπτουν εις κοινόχρηστους κατά το σχέδιον ρυμοτομίας χώρους, ή και των νέων οικοπέδων, καθ' ο μέρος αυτοί εμπίπτουν εις οικοδομήσιμους κατά το σχέδιον ρυμοτομίας χώρους.

 

Ο τρόπος παραχωρήσεως (δυναμένης να εκτελείται απ' ευθείας δια συσχετίσεως των παλαιών και νέων ιδιοκτησιών ή δια κληρώσεως ή οπωσδήποτε άλλως) κανονίζεται εις εκάστην περίπτωσιν δι' αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού.

 

4. Περί της διαιρέσεως και παραχωρήσεως των ως άνω οικοπέδων συντάσσεται πράξις αναδασμού αποτελούμενη εκ διαγράμματος μετά τυχόν απαιτουμένου υπομνήματος, εμφαίνουσα τα παραχωρητέα, οικόπεδα και εν περιπτώσει απ' ευθείας παραχωρήσεως, τους προς ους η παραχώρησις. Της πράξεως ταύτης καλούνται όπως λάβουν γνώσιν οι ενδιαφερόμενοι και υποβάλουν τυχόν κατ' αυτής ενστάσεις ή σχετικές παρατηρήσεις. Επί της πράξεως, των ενστάσεων και των παρατηρήσεων αποφαίνεται αιτιολογημένως ο αρμόδιος Υπουργός, κυρών ή ακυρών ή που τροποποιεί εν όλω ή εν μέρει δια της αποφάσεώς του την πράξη, η απαιτουμένης νέας προσκλήσεως εν περιπτώσει τροποποιήσεως, όπως λάβουν γνώσιν αυτής οι ενδιαφερόμενοι. Η απόφασις αυτή του Υπουργού είναι οριστική και αμετάκλητος.

 

Οι προς ους η διανομή των οικοπέδων από της εκδόσεως της απόφασης του Υπουργού, έστω και προ της μεταγραφής των κατά την παράγραφο 8 του άρθρου τούτου τίτλων, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τα παραχωρούμενα οικόπεδα προς ανέγερση οικοδομής.

 

5. Έκαστος ιδιοκτήτης των εις την έκταση της Κτηματικής Ομάδος περιληφθέντων ακινήτων προς ον παραχωρείται οικόπεδον, βαρύνεται εις καταβολή αποζημιώσεως προς δημιουργίαν των κατά το σχέδιον ρυμοτομίας κοινοχρήστων χώρων ίσης προς ποσοστόν επί της όλης αξίας των εν τη Κτηματική Ομάδα ακινήτων αυτού, που ισούται προς την διαφορά μεταξύ του συνολικού αθροίσματος των επιφανειών πάντων των ιδιοκτητών ακινήτων της Κτηματικής Ομάδος και του συνολικού αθροίσματος των επιφανειών πάντων των κατά το σχέδιον ρυμοτομίας οικοδομήσιμων χώρων εντός της περιοχής της Κτηματικής Ομάδος, διαιρούμενη δια του αυτού ως άνω συνολικού αθροίσματος των επιφανειών των ιδιοκτήτων ακινήτων. Η υποχρέωσις αυτή αφαιρείται εκ της εις πίστωση αυτού καθοριζομένης κατά τις ακολούθους παραγράφους 6 και 7 αξίας των παλαιών ακινήτων αυτού. Ιδιοκτήτες προς ους δεν παραχωρείται οικόπεδον εν τη περιοχή της Κτηματικής Ομάδος, δεν υπόκεινται εις την ως άνω υποχρέωσιν.

 

6. Επί τη αιτήσει της Κτηματικής Ομάδος ή του Δημοσίου, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών καθορίζει προσωρινώς κατά την διαδικασίαν του άρθρου 634 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας την δια του ως άνω αναδασμού προσγενομένη μεταβολή εις την αξίαν των ακινήτων, καθορίζων προς τούτο την συνολική αξίαν εκάστου ακινήτου περιληφθέντος (η καθ' ο μέρος περιελήφθη) εις την έκταση της Κτηματικής Ομάδος, ως και την συνολική αξίαν εκάστου εκ της κατά την παράγραφο 3 διαιρέσεως προκύψαντος νέου ακινήτου. Δια τον καθορισμό της συνολικής αξίας εκάστου οικοπέδου (παλαιού ή νέου) λαμβάνεται υπ' όψιν η ως έγγιστα έκτασις αυτού, η προκύπτουσα δια μεν τα παλαιά οικόπεδα εκ των κτηματολογικών στοιχείων, δια δε τα νέα εκ του κατά την παράγραφο 4 διαγράμματος διανομής των νέων οικοπέδων, και η ανά μονάδα επιφανείας μάλλον πιθανολογούμενη αξία αυτού. Αποκλείεται κατά την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου ο καθορισμός τιμής μονάδας επιφανείας αντί της συνολικής αξίας των οικοπέδων. Η ως άνω αξία καθορίζεται βάσει των τιμών των ακινήτων (παλαιών και νέων) κατά τον χρόνον της αιτήσεως προς καθορισμό αυτής. Εν περιπτώσει τυχόν καταστροφών εκ θεομηνίας ή άλλων αιτιών συνεπαγομένων αμφιβολίας περί την αξίαν αυτών, λαμβάνεται υπ' όψιν η κατά το εγγύτερον παρελθόν προ των καταστροφών αξία των ακινήτων.

 

Περί της ως έγγιστα εκτάσεως εκάστου παλαιού και νέου οικοπέδου, ως και περί μάλλον πιθανολογούμενης ανά μονάδα επιφανείας αξίας αυτού, αναλόγως της θέσεως ή των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του, προς προσωρινό ως άνω προσδιορισμό της συνολικής αξίας του, συντάσσεται υπό του προϊσταμένου της αρμοδίας επί της εφαρμογής του σχεδίου Υπηρεσίας συμβουλευτική έκθεσις προς τον Πρόεδρο Πρωτοδικών, εν η μνημονεύονται τα συμβόλαια μεταβιβάσεως ή οιαδήποτε άλλα επίσημα έγγραφα ή πληροφορίες αρμοδίων αρχών, άτινα ελήφθησαν υπ' όψιν κατά την σύνταξιν της εκθέσεως.

 

Ομοίως καθορίζεται προσωρινώς η αξία του παλαιού ακινήτου περιληφθέντος (ή καθ' ο μέρος περιελήφθη) εις την Κτηματική Ομάδα εν περιπτώσει μη παραχωρήσεως νέου ακινήτου αντί του παλαιού.

 

Ο κατ' εφαρμογήν του παρόντος άρθρου προσωρινός καθορισμός των αξιών αναγνωρίζεται εν πάση περιπτώσει ως επειγούσης ανάγκης και αποκλείεται η κατά το άρθρο 635 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας παραπομπή εις το Πρωτοδικείον, ο δε Πρόεδρος των Πρωτοδικών οφείλει να εκδίδει την σχετική απόφασή του εντός 15 ημερών από της εις τούτον υποβολής της σχετικής προς καθορισμό αιτήσεως (ην πάντως πρέπει να συνοδεύουν κεκυρωμένο αντίγραφον της πράξεως αναδασμού μετά του συναφούς αυτή διαγράμματος και της ως άνω εκθέσεως του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας). Κατά την ως άνω ενώπιον του Προέδρου διαδικασίαν επιτρέπεται παρέμβασις παντός ενδιαφερομένου άνευ κοινοποιήσεως ιδίου δικογράφου παρεμβάσεως.

 

7. Εντός τριών μηνών από της εκδόσεως της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως του Προέδρου δικαιούνται οι ενδιαφερόμενοι να αιτηθούν τον οριστικό καθορισμό της λόγω αναδασμού μεταβολής εις την αξίαν των ακινήτων των δια προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου Πρωτοδικείου κατά την τακτική διαδικασίαν. Παρελθούσης της προθεσμίας ταύτης απράκτου η δια αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών καθορισθείσα μεταβολή των αξιών καθίσταται οριστική.

 

8. Μετά την έκδοση της κατά την παράγραφο 6 αποφάσεως του Προέδρου παρακατατίθενται οι καθορισθείσες αποζημιώσεις και εκδίδονται υπό της Κτηματικής Ομάδος υπέρ των προς ους παραχωρούνται τα νέα ακίνητα τίτλοι ιδιοκτησίας (παραχωρητήρια) δια το παραχωρούμενο εις έκαστον ακίνητο. Οι τίτλοι αυτοί μεταγράφονται επιμέλεια των ενδιαφερομένων. Η μεταγραφή δύναται να ενεργείται και επιμέλεια της Κτηματικής Ομάδος ή της αρμοδίας επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσίας.

 

9. Η απόδοσις των ως άνω παρακατατεθεισών αποζημιώσεων προς τους δικαιούχους ενεργείται εντολή της Κτηματικής Ομάδος επί τη βάσει της στο κατά την παράγραφο 12 του παρόντος, κτηματολογικό πίνακα εγγραφής άνευ ετέρας διαδικασίας προς αναγνώριση του δικαιούχου.

 

10. Εν η περιπτώσει αμφισβητηθεί η κυριότης ή η επικαρπία τινός των εις την Κτηματική Ομάδα περιληφθέντων ακινήτων δι' ασκήσεως ενστάσεως κατά του κατά την παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου κτηματολογικού πίνακα ή διαγράμματος εντός της κατά την αυτήν παράγραφο 12 προς τούτο τασσομένης ανατρεπτικής προθεσμίας δεν χορηγείται ο τίτλος επί του νέου ακινήτου του τυχόν αντιστοιχούντος εν όλω ή εν μέρει προς το διεκδικούμενο παλαιόν, ουδέ καταβάλλεται η καθορισθείσα τυχόν αποζημίωσις, ει μη μόνον μετά την δικαστική αναγνώριση του δικαιούχου. Ο ενιστάμενος πάντως υποχρεούται εις κατάθεση της κατά νόμον αγωγής επί ποινή απαραδέκτου της ενστάσεως του ταύτης.

 

11. Οι ενυπόθηκοι δανειστές διατηρούν τα δικαιώματά των προς εγγραφή αντιστοίχου υποθήκης ή προσημειώσεως καθ' ην και πρότερον σειράν, επί των κατά τα ανωτέρω παραχωρηθέντων εις τον οφειλέτη ακινήτων εντός έτους από της ανωτέρω μεταγραφής. Παρελθόντος του έτους απράκτου παν δικαίωμα προτεραιότητος αποσβένεται.

 

12. Ο τρόπος της εξακριβώσεως της θέσεως, των διαστάσεων και της νομικής μορφής των εις την Κτηματική Ομάδα υπαχθέντων ακινήτων ενεργείται κατά τα δι' Υπουργικής αποφάσεως εκάστοτε κανονιζόμενα. Η αυτή Υπουργική απόφασις καθορίζει τα των προσκλήσεων των ενδιαφερομένων, των δημοσιεύσεων, προθεσμιών, ενστάσεων κ.λ.π.

 

13. Εάν τις των ιδιοκτητών των εις την Κτηματική Ομάδα περιληφθέντων ακινήτων δι' οιονδήποτε λόγον δεν εζήτησε εμπροθέσμως όπως επανορθωθεί τυχόν παραλειφθείσα ή εσφαλμένως γενομένη εγγραφή του εις τον κατά την παράγραφο 12 του άρθρου τούτου Κτηματολογικό πίνακα, θεωρείται παραιτηθείς των δικαιωμάτων του όπως λάβει νέον ακίνητο, διατηρών μόνον δικαίωμα αποζημιώσεως κατά της Κτηματικής Ομάδος, και ταύτης μη υφισταμένης ή μη διαθετούσης πόρους, κατά του Δημοσίου.

 

14. Η Κτηματική Ομάς έχει δυνάμει των κατά την παράγραφο 6 υπέρ αυτής αποφάσεων του Προέδρου δικαίωμα εγγραφής υποθήκης επί των παραχωρηθέντων ακινήτων των καθ' ων οι τοιαύτες αποφάσεις.

 

15. Δια κοινών αποφάσεων του αρμοδίου Υπουργού και Υπουργού Οικονομικών δύναται να ορίζεται ότι οι κατά τις παραγράφους 6 και 7 καθοριζόμενες αποζημιώσεις, οι βαρύνουσες την Κτηματική Ομάδα, καθώς και οι οιασδήποτε φύσεως δαπάνες λειτουργίας της Κτηματικής Ομάδος (δικαστικά έξοδα, αμοιβές πληρεξουσίων δικηγόρων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων, κοινοποιήσεις, δημοσιεύσεις, εγγραφές εις τα βιβλία μεταγραφών κ.λ.π.), βαρύνουν το Δημόσιον και καταβάλλονται υπ' αυτού, και ότι οι κατά τις αυτές παραγράφους οριζόμενες υπέρ της Κτηματικής Ομάδος αποζημιώσεις καταβάλλονται προς το Δημόσιον.

 

Η παρούσα παράγραφος ισχύει είτε πρόκειται περί εφαρμογής του άρθρου τούτου είτε περί ομαδικής τακτοποιήσεως κατά τα άρθρα 49 και 50 του παρόντος.

 

16. Δι' αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού δύναται να κανονίζονται εκάστην περίπτωσιν οι λεπτομέρειες και οι όροι της εφαρμογής του άρθρου τούτου, δυναμένου να εφαρμόζεται σε συνδυασμό μετά ετέρων συναφών τη εφαρμογή σχεδίων κ.λ.π. διατάξεων του παρόντος διατάγματος.

 

17. Η κατά τα ανωτέρω ομαδική τακτοποίησις (αναδασμός) της όλης περιοχής της Κτηματικής Ομάδος δύναται κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού να διενεργείται και κεχωρισμένως κατά ζώνες, εφαρμοζομένων, δι' εκάστην ζώνη, κατ' αναλογίαν των ανωτέρω.

 

Εις την περίπτωσιν ταύτη επιτρέπεται όπως δι' αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού ορίζεται όπως η κατά την παράγραφο 5 του άρθρου τούτου επιβάρυνσις γίνεται κατά την ιδίαν αναλογίαν δι' όλες τις ζώνες, λαμβανομένων προς τούτο υπ όψιν της συνολικής εκτάσεως και του εμβαδού των οικοδομικών τετραγώνων ουχί εκάστης ζώνης αλλά της όλης περιοχής της Κτηματικής Ομάδος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 2934/1954 (ΦΕΚ 162/Α/1954).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.