Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 49

Άρθρο 49


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιβαλλομένης εξ οιουδήποτε λόγου της ταυτοχρόνου τακτοποιήσεως πολλών παρακειμένων (εφαπτόμενων ή μη) οικοπέδων, δύναται αυτή να εκτελείται κατά τις ακολούθους διατάξεις.

 

2. Ο Υπουργός της Συγκοινωνίας συνιστά δι' αποφάσεώς του κτηματική ομάδα, αποτελούμενη εκ των τακτοποιητέων και προσκυρωτέων κτημάτων (ήτοι των μετά την αφαίρεση των υπό των κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 υπό στοιχείο α' καταλαμβανόμενων τμημάτων εξ εκάστης ιδιοκτησίας παραμενόντων εντός των οικοδομήσιμων χωρών υπολοίπων), ήτις από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως ταύτης καθίσταται νομικό πρόσωπον δημοσίου δικαίου, εκπροσωπούμενο υπό του Δημοσίου ή του οικείου δήμου ή κοινότητος ή οπωσδήποτε άλλως, καθ' α θέλει εκάστοτε ορίζει ή εν λόγω απόφασις, και βαρυνόμενο δια της υποχρεώσεως της πληρωμής των κατά το άρθρο 47 παράγραφος 1 αποζημιώσεων και της εισπράξεως τούτων παρά των κατά την αυτή διάταξη υπόχρεων. Δια της αυτής αποφάσεως του Υπουργού καθορίζονται τα όρια της κτηματικής ομάδος, δυναμένων να εξαιρούνται αυτής ορισμένων εντός των ορίων τούτων περιλαμβανομένων ακινήτων, και πάσα ετέρα σχετική λεπτομέρεια.

 

3. Παρεμπιπτούσης κατά την συνοδά στο παρόν άρθρο τακτοποίηση περιπτώσεως προσκυρώσεως των οικοδομήσιμων οικοπέδων περιλαμβανομένων εις την συσταθείσα κτηματική ομάδα εκτελείται αυτή σε συνδυασμό προς την κατά την προηγούμενη παράγραφο τακτοποίηση. Πάντως εις την περίπτωσιν ταύτη επιτρέπεται, κατόπιν αποφάσεως του επί της Συγκοινωνίας υπουργού, οιαδήποτε παρέκκλισις από των περί προσκυρώσεως των διατάξεων του άρθρου 43 και της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 45 ως προς την πρόσκληση των ενδιαφερομένων προς διακανονισμό της προσκυρώσεως ιδία αυτών φροντίδα.

 

4. Κατά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου η κατά το άρθρο 46 πράξις δύναται να περιορίζεται εις τον καθορισμό εκάστου οικοπέδου, ως τούτο προκύπτει τελικώς μετά την τακτοποίηση και την τυχόν εις τούτο προσκύρωση ετέρων μη οικοδομήσιμων οικοπέδων. Εις την περίπτωσιν ταύτη παραλείπεται η ένδειξις των εις τα οικόπεδα της κτηματικής ομάδος γενομένων σε σχέσει προς τα άλλα μεταβολών, η δε απόλυτος εις έκαστον τούτων επελθούσα μεταβολή εν σχέσει προς την αρχική του κατάστασιν κρίνεται εκ της παραβολής της καταστάσεως ταύτης προς την ειρημένη πράξη. Την ανωτέρω πράξη δέον να συνοδεύει και υπόμνημα επεξηγηματικό των εις έκαστον ακίνητο επελθουσών ωφελειών και ζημιών (άνευ εκτιμήσεως της αξίας αυτών), θεωρούμενο ως αναπόσπαστον της πράξεως στοιχείον. Επίσης πρέπει να συνοδεύει ταύτη και γνωμοδοτική έκθεσις της συντασσούσης αυτήν υπηρεσίας περί της εκτιμήσεως των εις την αξίαν εκάστου ακινήτου επελθουσών μεταβολών συνεπεία των ανωτέρω ωφελειών και ζημιών, ην έκθεση λαμβάνει υπ' όψιν ο πρόεδρος των πρωτοδικών κατά την συνοδά τω άρθρο 47 διαδικασίαν και ης ποιείται μνεία στη σχετική απόφασή του. Πάντως ο τρόπος συντάξεως της πράξεως και οι λεπτομέρειες ταύτης κανονίζονται εκάστοτε δι' υπουργικής αποφάσεως δυναμένης ν' ανατίθεται της συντάξεως αυτής και εις επιτροπή οριζόμενη δια της αυτής αποφάσεως.

 

Εν πάση περιπτώσει κατά της πράξεως επιτρέπονται ενστάσεις μόνον ως προς τα όρια, τις διαστάσεις και την θέσιν των οικοπέδων ως ταύτα είχαν προ της πράξεως κ.λ.π., ως και δια παράβασιν ή εσφαλμένη εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος, αποκλειόμενης πάσης ενστάσεως ή προσφυγής, οσάκις επιτρέπεται αυτή, ως προς το τεχνικό μέρος της πράξεως (τρόπος τακτοποιήσεως, διάταξις νέων οικοπέδων, ποσοστό μειώσεως και αυξομειώσεως αυτού κ.λ.π.).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου μόνου του νομοθετικού διατάγματος 305/1947 (ΦΕΚ 77/Α/1947).

 

5. Δι' αποφάσεως του υπουργού κανονίζεται κατά τα λοιπά λεπτομερώς, η κατά το παρόν άρθρον διαδικασία βάσει των διατάξεων των άρθρων 46 και 47, ισχυουσών και κατά την περί ης το παρόν άρθρον περίπτωσιν, της κτηματικής ομάδος δυναμένης να υποκαθιστά κατά την διαδικασίαν ταύτη εν όλω ή εν μέρει τους ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες. Την τοιαύτη υποκατάσταση δύναται να επιβάλει ο υπουργός της Συγκοινωνίας δι' αποφάσεως του και υποχρεωτικώς. Πάντως η κατά το άρθρο 47 απόφασις του προέδρου των πρωτοδικών δέον να ορίζει προσωρινώς και ιδιαιτέρως δι' εκάστην ιδιοκτησία, εκτός των αποζημιώσεων δια τις εκ των τακτοποιήσεων και προσκυρώσεων γενόμενες εις τα ακίνητα ζημίας, και την αξίαν των εκ των μεταβολών τούτων που θα προκύψουν εις ταύτα ωφελειών, ων οι οφειλόμενες μόνον εις τις εις τα γήπεδα γενόμενες μεταβολές δέον απαραιτήτως να καλύπτουν εν τω συνόλω των τις εις ταύτα προκυψάσας εκ των ιδίων μεταβολών ζημίας. Το αυτό ισχύει και δια πάσαν ετέρα απόφαση δικαστηρίου περί οριστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.