Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 56

Άρθρο 56


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εν ουδεμία περιπτώσει συγχωρείται η εκτέλεσις έργου εκ των υπό του παρόντος διατάγματος προβλεπομένων άνευ προηγουμένου καθορισμού του κατά το προηγούμενον άρθρον επόπτη της εκτελέσεως αυτού ή, τούτου απέχοντος, άνευ της αντικαταστάσεώς του δι' ετέρου. Παράβασις της διατάξεως ταύτης συνεπάγεται, πλην των άλλων, την αναγκαστική διακοπή των εργασιών, ή αντί τούτου, εφόσον η επί του ελέγχου της εκτελέσεως αρμοδία υπηρεσία κρίνει σκόπιμον, τον υπό ταύτης διορισμό επόπτη της εκτελέσεως επί αμοιβή, υπό της ιδίας οριζόμενη, υπέρ ου ουδέν εκ της τοιαύτης επεμβάσεως της ανωτέρω υπηρεσίας δύναται να προκύψει δικαίωμα αποζημιώσεως.

 

2. Προς εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του παρόντος διατάγματος, ως εκτελών τα έργα θεωρείται ο αιτήσας και λαβών επ' ονόματί του την σχετική προς εκτέλεσιν αυτών άδεια, όστις και εν περιπτώσει μεταβιβάσεως των εκ της αδείας ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων του δεν απαλλάσσεται της κατά το παρόν διάταγμα ευθύνης, αν δεν προβεί εις την τοιαύτη μεταβίβαση δι' επισήμου πράξεως και δεν κοινοποιήσει αυτήν εις την επί της χορηγήσεως των αδειών αρμόδια υπηρεσία.

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 55 και του παρόντος τίθενται εν ισχύ ιδιαιτέρως δι' εκάστην πόλιν, κώμη κ.λ.π. ή και περιφέρεια δι' αποφάσεων του επί της Συγκοινωνίας υπουργού. Πάντως αυτές ισχύουν αυτοδικαίως, μετά τέσσερις μήνες από της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος, δια τις Αθήνας, Πειραιά, Παλαιό και Νέο Φάληρο και Θεσσαλονίκη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.