Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 57

Άρθρο 57


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια βασιλικών διαταγμάτων, εκδιδομένων μετά γνώμη του συμβουλίου των δημοσίων έργων, το δικαίωμα της κατά το άρθρο 55 ενασκήσεως εποπτείας επί των εκτελούμενων έργων δύναται, αναλόγως της πόλεως κώμης κ.λ.π., εν η ταύτα γίνονται, και του είδους και της αξίας αυτών, να χορηγείται μόνον εις τους κεκτημένους τουλάχιστον απλούν πιστοποιητικόν ανωτέρας τεχνικής μορφώσεως, εις ορισμένες δε περιπτώσεις μόνον εις μηχανικούς εν γένει και αρχιτέκτονας διπλωματούχους ανωτάτων τεχνικών σχολών, οίτινες εν πάση περιπτώσει κέκτηνται απεριορίστως το δικαίωμα τούτο. Κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον δύναται επίσης, και εις ας ακόμη περιπτώσεις δεν επιβάλλονται οι ανωτέρω περιορισμοί, να αποκλείεται εντελώς η ενάσκησις της εποπτείας επί των εκτελούμενων έργων υπό των μη κεκτημένων τουλάχιστον πτυχίον ορισμένης κατωτέρας τεχνικής εκπαιδεύσεως ή ορισμένες στοιχειώδεις τεχνικές γνώσεις και επαρκή ειδική περί τα έργα ταύτα πείρα.

 

Δια των αυτών ως άνω διαταγμάτων κανονίζονται τα του είδους, της εκάστοτε απαιτουμένης ανωτέρας τεχνικής μορφώσεως και των πιστοποιητικών αυτής δια τους μη κεκτημένους δίπλωμα ανωτάτης τεχνικής σχολής μηχανικούς εν γένει και αρχιτέκτονας, τα των αναγκαίων πτυχίων της κατωτέρας (μέσης ή κατωτάτης) τεχνικής εκπαιδεύσεως και των στοιχειωδών τεχνικών γνώσεων και πείρας.

 

2. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και ως προς την σύνταξιν των περί ων το άρθρο 53 μελετών, το δικαίωμα της συντάξεως των οποίων δύναται να υφίσταται τους εν τη ανωτέρω παραγράφω οριζομένων περιορισμούς. Μεταξύ των μελετών τούτων συγκαταλέγονται και οι προς σύνταξιν σχεδίων πόλεως και εφαρμογήν εν γένει των διατάξεων του παρόντος διατάγματος απαιτούμενες πάσης φύσεως τοπογραφικές και κτηματογραφικές εργασίες, ως και αυτή η μελέτη των σχεδίων των πόλεων.

 

3. Ο εκτελών τα έργα υπόκειται εις τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, αποκλειόμενης της υπό τούτου συντάξεως της μελέτης και αναλήψεως της εποπτείας αυτών, εφ' όσον ούτος στερείται των δια την τοιαύτη ανάληψη ορισθέντων προσόντων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.