Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 65

Άρθρο 65


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για οικοδομές ή οιασδήποτε κατασκευές και εγκαταστάσεις ή τμήματα αυτών απαλλοτριωτέες κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 1 και του άρθρου 39 του παρόντος διατάγματος, εκτελεσθείσας δια ή συμπληρωθείσες μετά την έγκριση, του σχεδίου και των τροποποιήσεων αυτού και της περί το σχέδιον ζώνης, ή μετά την επιβολή των κατά το άρθρο 8 και το άρθρο 22 παράγραφος 2 περιορισμών, κατά παράβασιν του διατάγματος τούτου, και δι' όμοια έργα εκτελεσθέντα ή επισκευασθέντα επί οικοπέδων μεταβιβασθέντων παρά τις διατάξεις των άρθρων 16 και 20, ουδεμία καταβάλλεται αποζημίωσις εν περιπτώσει απαλλοτριώσεως των γηπέδων, εφ ων τα τοιαύτα έργα, προ της κατεδαφίσεως αυτών. Προς απόδειξη του χρόνου της ανεγέρσεως των ανωτέρω έργων, εφ' όσον ταύτα περιλαμβάνονται, εις τμήματα του σχεδίου ή της ζώνης εγκρινόμενα ή τροποποιούμενα από της εφαρμογής του παρόντος διατάγματος και εφεξής, επιτρέπεται χρήσις μόνον του τοπογραφικού χάρτου, βάσει του οποίου συντάχθηκε το σχέδιον ή η τροποποίησις αυτού, της κατά το άρθρο 52 αδείας και επισήμων εγγράφων σχετικών με την ανέγερση, τη μεταβιβάσει ή με την εκμετάλλευση του ακινήτου, αποκλειόμενης της δια μαρτύρων ή δι' οιουδήποτε ετέρου μέσου αποδείξεως. Η διάταξις αυτή δύναται να επεκταθεί αναλόγως δια βασιλικού διατάγματος, εκδιδομένου εφ' άπαξ ιδιαιτέρως δι' εκάστην πόλιν, κώμη, κ.λ.π. και ως προς έργα περιλαμβανόμενα επί τμημάτων, του εγκεκριμένου σχεδίου ή της ζώνης ουδεμίαν υποστάντα από της ισχύος του παρόντος διατάγματος μεταβολή και εκτελεσθέντα κατά παράβασιν των κειμένων διατάξεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.