Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 73

Άρθρο 73


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η δια την κατάρτιση των υπό του παρόντος διατάγματος προβλεπομένων κανονιστικών διαταγμάτων απαιτουμένη προπαρασκευαστική εργασία, η μελέτη σχεδίων πόλεων κ.λ.π., η επεξεργασία προγραμμάτων εφαρμογής των τοιούτων σχεδίων και του εν γένει εξωραϊσμού των πόλεων και αυτή η εφαρμογή των εν λόγω σχεδίων, ως και η εκτέλεσις των ταύτη εν γένει παρομαρτούντων έργων, δύναται ν' ανατίθεται εις πενταμελείς το πολύ επιτροπές, εκάστη των οποίων δικαιούται να προσλαμβάνει και ένα γραμματέα. Δια βασιλικού διατάγματος, εκδιδόμενου μετ' απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, δύναται να ορίζεται αμοιβή και οδοιπορικά έξοδα εις τα μέλη και τον γραμματέα εκάστης των ανωτέρω επιτροπών, αναλόγως της φύσεως και του ποσού της παραγόμενης εργασίας. Τα της συστάσεως, της συνθέσεως, της δικαιοδοσίας των εργασιών και της εν γένει λειτουργίας των επιτροπών τούτων, αίτινες είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κανονίζονται δια βασιλικού διατάγματος.

 

Πάντως η εφαρμογή πασών των διατάξεων του παρόντος νομοθετικού διατάγματος εις περιπτώσεις χαρακτηρισθείσας νομίμως ως επειγούσης ανάγκης επιτρέπεται και προ της εκδόσεως των σε αυτό προβλεπομένων οιωνδήποτε κανονιστικών βασιλικών διαταγμάτων ή Υπουργικών Αποφάσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του αναγκαστικού νόμου 976/1949 (ΦΕΚ 106/Α/1949).

 

2. Συσταθεισών των κατά τα ανωτέρω επιτροπών, δεν επιτρέπεται εν πάση περιπτώσει αντικατάστασις των μελών αυτών ειμή άπαξ ανά παν έτος, του αριθμού των εις εκάστην τοιαύτη αντικατάστασιν αντικαθιστάμενων μελών μη δυναμένου να υπερβαίνει τα 2/3 του όλου αριθμού των μελών της επιτροπής.

 

3. Ο Υπουργός της Συγκοινωνίας δύναται δι' αποφάσεως του να μεταβιβάζει εν μέρει ή εν όλω τα κατά το παρόν διάταγμα προνόμια (δικαιώματα και υποχρεώσεις των δήμων ή κοινοτήτων εις τις κατά τα ανωτέρω επιτροπές) στα τυχόν συσταθησόμενα επί τη τελεί εφαρμογής των σχεδίων πόλεων κ.λ.π. εξωραϊσμού αυτών έτερα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ειδικά ταμεία), και εις τους εκδοχείς της εκτελέσεως των προς εφαρμογήν των σχεδίων των πόλεων κ.λ.π. και πραγμάτωση του σκοπού των κατά το παρόν διάταγμα απαλλοτριώσεων εκτελεστέων έργων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.