Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 72

Άρθρο 72


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπό των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προβλεπόμενες εν γένει γνωμοδοτήσεις δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων δεν είναι υποχρεωτικές δια τον υπουργόν και εις ας περιπτώσεις το τοιούτον δεν καθορίζεται εν το διάταγμα τούτο του υπουργού δυναμένου και κατά τις περιπτώσεις αυτές ν' αποφασίζει και διαφόρως.

 

2. Οσάκις οι υπό του παρόντος διατάγματος προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων ζητούνται υπό του υπουργείου, ισχύουν αναλόγως ως προς την σχετική προθεσμία προς υποβολή τούτων οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3, μετά την παρέλευσιν της οποίας απράκτου δεν θεωρούνται αυτές αναγκαίες, ή δε έλλειψις τούτων ουδεμίαν συνεπάγεται ακυρότητα των άνευ αυτών λαμβανομένων αποφάσεων.

 

3. Προκειμένης συζητήσεως υπό του συμβουλίου των δημοσίων έργων ζητημάτων εκ των δια του παρόντος διατάγματος εις την αρμοδιότητα αυτού υπαγομένων, ενδιαφερόντων δ' οπωσδήποτε και έτερα υπουργεία, δύναται να μετέχει μετά ψήφου των συνεδριάσεων αυτού ανά εις ανώτερος υπάλληλος εξ εκάστου των ενδιαφερομένων άλλων υπουργείων (και μόνον ως προς τα αφορώντα το όπερ εκπροσωπεί υπουργείον ζητήματα), οριζόμενος υπό του οικείου υπουργείου.

 

4. Εξαιρέσει των υπό των άρθρων 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 18, 43, 57, 58, 59 και 75 προβλεπομένων περιπτώσεων, εις πάσας τα λοιπές ο υπουργός της Συγκοινωνίας δύναται δι' αποφάσεως του να μεταβιβάζει εν όλω ή εν μέρει την δικαιοδοσία του συμβουλίου των δημοσίων έργων εις ετέρα ειδικά τεχνικά συμβούλια και επιτροπές υφιστάμενα δυνάμει ετέρων διατάξεων ή υπό του ιδίου επί τούτο συνιστώμενα, κανονίζοντος άμα εν τη δευτέρα ταύτη περιπτώσει και την λειτουργία αυτών.

 

5. Δια την τοποθέτηση οιωνδήποτε σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών γραμμών και των συναφών σε αυτές σταθμών, αποθηκών και λοιπών σχετικών εγκαταστάσεων εντός των πόλεων, κωμών κ.λ.π. και εις την περιοχήν τούτων επί ζώνης πλάτους 1000 m ή της κατά το άρθρο 14 ζώνης, εάν αυτή έχει πλάτος υπέρ τα 1000 m, προαπαιτείται η γνωμοδότησις του Συμβουλίου των δημοσίων έργων, όπερ δια την περίπτωσιν ταύτη συντίθεται ειδικώς καθ' ον τρόπον θέλει ορίσει υπουργική απόφασις, μετεχόντων απαραιτήτως αυτού ανωτέρων ειδικών περί τα σιδηροδρομικά υπαλλήλων. Κατά τον αυτόν τρόπον ορίζεται η σύνθεσις του συμβουλίου των δημοσίων έργων, προκειμένου περί εγκρίσεως σχεδίου πόλεως, κώμης κ.λ.π., εντός ή εν τη κατά τα ανωτέρω περιοχή της οποίας υφίστανται τοιαύτες σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.