Νομοθετικό διάταγμα 198/73 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του αυτού νομοθετικού διατάγματος 1262/1972, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Σκοπός του Ειδικού Ταμείου είναι:

 

α) Η απ' ευθείας χρηματοδότησις της εφαρμογής ρυθμιστικών και πολεοδομικών σχεδίων καθ' άπασαν την χώραν, περιλαμβανομένης και της χρηματοδοτήσεως εκτελέσεως των σχετικών έργων υπό αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών, ως και η επιδότηση ή δανειοδότησις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών κοινής ωφελείας δια τοιαύτας εφαρμογές και εκτελέσεις έργων.

 

β) Η εξασφάλισις των αναγκαίων περιοχών δια τις μελλοντικές ανάγκες των ως άνω έργων ως και των που θα απαιτηθούν δια την εφαρμογήν των Ρυθμιστικών Σχεδίων τοιούτων.}

 

2. Μετά την παράγραφο 5 του αυτού άρθρου προστίθενται παράγραφοι 6, 7, 8 και 9 που έχουν ως εξής:

 

{6. Η νομική εν γένει υπηρεσία του Ειδικού Ταμείου διεξάγεται δια του παρά το Υπουργείο Δημοσίων Έργων Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Κράτους. Ο παρ' αυτό Νομικός Σύμβουλος έχει δια το Ειδικό Ταμείον τις επί των υποθέσεων του Δημοσίου αρμοδιότητας Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι δε παρ' αυτό Πάρεδροι και Δικαστικοί αντιπρόσωποι τις των Παρέδρων και Δικαστικών Αντιπροσώπων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Το Διοικητικό Συμβούλιον δύναται με την εισήγηση του ανωτέρω Νομικού Συμβούλου να αναθέτει την διεξαγωγή συγκεκριμένων νομικών ή δικαστικών υποθέσεων εις δικηγόρους οίτινες παρίστανται ως πληρεξούσιοι αυτού.

 

7. Αποζημιώσεις καταβαλλόμενες εκ χρηματοδοτήσεως του Ειδικού Ταμείου δια την υπό του Δημοσίου, κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 632/1970 περί αναλήψεως υπό του Δημοσίου των εκ της εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Δήμων ή Κοινοτήτων ως τούτο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 1143/1972 επίσπευση της απαλλοτριώσεως ακινήτων καταλαμβανόμενων υπό των προβλεπομένων υπό των εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων κοινοχρήστων εν γένει χώρων (οδών, πλατειών, αλσών κ.λ.π.) εισπράττονται με μέριμνα των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως των Δημοσίων εσόδων. Τα παρά των Δημοσίων Ταμείων εισπραττόμενα, κατ' εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου, ποσά εισάγονται στον παρά την Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμό του Ειδικού Ταμείου.

 

8. Αποζημιώσεις καταβαλλόμενες υπό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως εξ επιδοτήσεως του Ειδικού Ταμείου δια την επισπεύσει τούτων εφαρμογήν των ρυθμιστικών και πολεοδομικών σχεδίων, που βεβαιώνονται εις βάρος των υπόχρεων, εισπράττονται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, και εισάγονται υπό ίδιον κωδικό αριθμόν εις τα έσοδα του οικείου Δήμου ή Κοινότητος, διατίθενται δε αποκλειστικώς δια την εφαρμογήν του ρυθμιστικού ή πολεοδομικού σχεδίου αυτού. Τα αυτά εφαρμόζονται και δια την περαιτέρω διάθεση του εσόδου τούτου.

 

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 και του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος 761/1970 περί ρυθμίσεως οφειλών προς αποζημίωση κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931, εφαρμόζονται και εις τις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων 7 και 8.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.