Νομοθετικό διάταγμα 496/74 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι λογαριασμοί των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου διακρίνονται εις τους απεικονίζοντας την εκτέλεσιν του προϋπολογισμού τούτων και εις τους εκτός προϋπολογισμού λογαριασμούς, απεικονίζοντας την λοιπή χρηματική διαχείρισιν.

 

2. Οι στα βιβλία εγγραφές ενεργούνται προκειμένου μεν περί ταμειακών εγγραφών, βάσει των οικείων τίτλων εισπράξεως και πληρωμής, προκειμένου δε περί μη ταμιακών εν γένει εγγραφών, βάσει δικαιολογητικών, καθοριζομένων δια των κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου κανονισμών.

 

3. Υπό της οικονομικής υπηρεσίας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τηρούνται υποχρεωτικώς τα ακόλουθα λογιστικά βιβλία: α) ημερολόγιον και β) βιβλίον ταμείου ή, εφ' όσον η ταμιακή διαχείρισις ασκείται υπό Τραπέζης ή Πιστωτικού Οργανισμού, βιβλίον επιταγών και εντολών μεταφοράς.

 

4. Τα εν τη προηγουμένη παραγράφω λογιστικά βιβλία, αριθμούμενα, θεωρούνται κατά φύλλον δι' υπογραφής του προέδρου του διοικούντος του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου συλλογικού οργάνου, συντάσσεται δε επί της τελευταίας σελίδας των βιβλίων πράξις του αυτού οργάνου περί του συνολικού αριθμού των σελίδων ή φύλλων εκάστου τούτων. Δι' αποφάσεων του αυτού συλλογικού οργάνου επιτρέπεται, όπως ορίζεται ως αρμόδιο δια την ανωτέρω θεώρηση μέλος αυτού.

 

5. Τα βιβλία αποδεικτικών εισπράξεως εν γένει, θεωρούμενα κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα, παραδίδονται εις τους διαχειριστές, υπό της οικονομικής υπηρεσίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου επί αποδείξει.

 

6. Δια Κανονισμών Ταμιακής και Λογιστικής Υπηρεσίας, καταρτιζομένων υπό του διοικούντος το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συλλογικού οργάνου και εγκρινομένων δια κοινών αποφάσεων του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών και δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δυναμένων να τροποποιούνται κατά την αυτήν διαδικασίαν, ορίζονται τα της οργανώσεως και λειτουργίας της οικονομικής υπηρεσίας εκάστου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή κατηγορίας τούτων και ιδία:

 

α) Η διάρθρωσις της οικονομικής υπηρεσίας και τα καθήκοντα του προσωπικού αυτής,

 

β) το τηρούμενο λογιστικό σύστημα,

 

γ) τα, πέραν των εν παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου οριζομένων, τηρούμενα υποχρεωτικά και βοηθητικά λογιστικά βιβλία, ως και τα της αριθμήσεως και θεωρήσεως αυτών, και

 

δ) τα της συστάσεως και λειτουργίας των εκτός προϋπολογισμού τηρουμένων, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου λογαριασμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 369/1976 (ΦΕΚ 164/Α/1976).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.