Νομοθετικό διάταγμα 496/74 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καταρτίζουν απολογισμό εσόδων και εξόδων, περιλαμβανομένης εν αυτό και της κινήσεως κεφαλαίων ως και ισολογισμό χρηματική διαχειρίσεως εκάστου οικονομικού έτους τους οποίους υποβάλλουν, μετά των σχετικών αναλυτικών εκθέσεων, μέχρι τέλους Ιουνίου του επομένου έτους εις τα αρμόδια δια την έγκριση του προϋπολογισμού των όργανα.

 

Τα όργανα ταύτα, αφού διαπιστώσουν την εντός των εγκριθεισών πιστώσεων εκτέλεσιν του προϋπολογισμού, εγκρίνουν τον απολογισμό,μέχρι τέλους του αυτού έτους.

 

2. Ο απολογισμός εσόδων και εξόδων εκάστου έτους απεικονίζει τα αποτελέσματα της εκτελέσεως του προϋπολογισμού του αντιστοίχου έτους ειδικότερα δε εμφανίζει, κατά στήλες και κατά την εν τω προϋπολογισμό τάξιν:

 

α) τα αρχικώς προϋπολογισθέντα έσοδα και έξοδα,

β) τις γενόμενες μεταγενεστέρως συμπληρώσεις και τροποποιήσεις τούτων,

γ) τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα,

δ) τα επί πλέον ή επί έλαττον πραγματοποιηθέντα έσοδα και έξοδα και

ε) το πλεόνασμα ή έλλειμμα.

 

3. Ο ισολογισμός χρηματικής διαχειρίσεως εμφανίζει:

 

α) Τα τελικά υπόλοιπα των διαθεσίμων κεφαλαίων και του λογαριασμού ταμιακής διαχειρίσεως τα προκύψαντα εκ της εκτελέσεως των προϋπολογισμών των προηγουμένων ετών, μέχρι της ενάρξεως του έτους εις το οποίον αναφέρεται ο ισολογισμός,

 

β) την κατά παράτασιν εκτέλεσιν του προϋπολογισμού του προηγουμένου έτους, ως και την μέχρι 31ης Δεκεμβρίου εκτέλεσιν του προϋπολογισμού εις τον οποίον αναφέρεται ο ισολογισμός,

 

γ) την κίνηση των εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών και

 

δ) το, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους εις το οποίον αναφέρεται ο ισολογισμός, νέον υπόλοιπον εκ των διαθεσίμων κεφαλαίων, του λογαριασμού ταμιακής διαχειρίσεως, ως και των εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών.

 

Εις τον ισολογισμό επισυνάπτονται αναλυτικοί πίνακες των εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών, ως και του τυχόν εις δικαιολογητικά χρηματικού υπολοίπου.

 

4. Δια των κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του παρόντος κανονισμού ταμιακής και λογιστικής υπηρεσίας, δύναται να καθορίζεται, όπως τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καταρτίζουν ισολογισμό της εν γένει περιουσιακής καταστάσεως τούτων. Δια των αυτών κανονισμών, ρυθμίζονται τα της διενέργειας απογραφής των εν γένει περιουσιακών στοιχείων, αποτιμήσεως τούτων, αποσβέσεως των στοιχείων του ενεργητικού καταρτίσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ως και πάσα λεπτομέρεια σχετιζόμενη με την κατάρτιση του ισολογισμού περιουσιακής καταστάσεως.

 

5. Κείμενες διατάξεις περί των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ρυθμίζουσες τα εν τη προηγουμένη παραγράφω θέματα, εξακολουθούν ισχύουσες μέχρι της τροποποιήσεως των δια του υπό της αυτής παραγράφου προβλεπομένου Κανονισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 369/1976 (ΦΕΚ 164/Α/1976).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.