Νομοθετικό διάταγμα 797/71 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Παρακατάθεση αποζημίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο υπόχρεος προς πληρωμή της αποζημιώσεως δύναται, αντί καταβολής, να καταθέσει την προσωρινώς ή οριστικώς προσδιορισθείσα τοιαύτη εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ του δικαιούχου, εάν δεν έχει εισέτι εκδοθεί τελεσίδικος απόφασις αναγνωρίσεως αυτού. Ο υπόχρεος δύναται, ομοίως να καταθέσει εκ της αποζημιώσεως το ποσόν αυτής, δι' ο ορίσθηκε εγγύησις κατά το παρόν, ήτις όμως δεν παρεσχέθη εισέτι υπό του δικαιούχου.

 

2. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποδίδει το κατατεθέν ποσόν εις τον αναγνωρισθέντα δικαιούχο, επί τη προσκομίσει της τελεσίδικης αποφάσεως περί αναγνωρίσεως αυτού. Επίσης, αποδίδει το δια μη παροχή της ορισθείσης εγγυήσεως κατατεθέν ποσόν, επί τη προσκομίσει των δικαιολογητικών παροχής της εγγυήσεως ταύτης.

 

3. Η κατάθεσις της αποζημιώσεως εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι υποχρεωτική, όταν το απαλλοτριωθέν ακίνητο βαρύνεται δι' υποθήκης, κατασχέσεως ή διεκδικήσεως, ή όταν υφίστανται αιτίες, που αφορούν εις το πρόσωπον του δικαιούχου, ή ένεκα ευλόγου αβεβαιότητος περί το πρόσωπον του αληθούς δικαιούχου, συμφώνως προς το άρθρο 434 του Αστικού Κώδικα, καθίσταται αδύνατος η με ασφάλεια καταβολή της αποζημιώσεως.

 

4. Πάσα διαφορά περί την απόδοση υπό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων εις τον δικαιούχο του κατατεθέντος ποσού λύεται οριστικώς υπό του κατά το άρθρον 18 παράγραφος 1 του παρόντος αρμοδίου δικαστηρίου κατά την υπό του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλεπόμενη διαδικασίαν των ασφαλιστικών μέτρων.

 

5. Το Δημόσιον και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους που αναγνωρίζονται δικαστικώς απαλλάσσονται πάσης υποχρεώσεως και ευθύνης έναντι οιουδήποτε τρίτου διεκδικητή ή που εμφανίζει εαυτόν ως εν όλω ή εν μέρει αληθή δικαιούχο, διατηρούμενης μόνης της έναντι των τελευταίων τούτων ευθύνης αυτού που εισέπραξε την αποζημίωση.

 

6. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να καταβάλει εις τον δικαιούχο την αποζημίωση και προ της δικαστικής αναγνωρίσεως του δικαιούχου, μετ' έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας και σύμφωνον γνώμη της νομικής αυτού υπηρεσίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.