Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Διαστάσεις προαιρετικώς ακάλυπτων τμημάτων του οικοπέδου - ελάχιστες διαστάσεις ελεύθερης θέας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ελάχιστες διαστάσεις της ελευθέρας θέας επί προαιρετικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου εντός του σώματος του κτιρίου ήτοι οι αποστάσεις μεταξύ των τοίχων του ιδίου κτιρίου προκειμένου περί φωτισμού και αερισμού κυρίας χρήσεως χώρων καθορίζονται ως κάτωθι:

 

α) η καθέτως προς επίπεδον του ανοίγματος η απόστασις Δ της ελευθέρας θέας δίδεται υπό της σχέσεως Δ = 0,4 x Υ ένθα Υ το ύψος του δώματος ή της άνω επιφανείας του τυχόν υπάρχοντος συμπαγούς στηθαίου αυτού περί τον ακάλυπτο χώρο από της ποδιάς του κατωτάτου ανοίγματος χώρου κυρίας χρήσεως. Η ως άνω απόστασις Δ δεν δύναται να είναι μικροτέρα των 2,50 m,

 

β) Το παραλλήλως προς το άνοιγμα απαιτούμενον ελάχιστον εύρος του ακαλύπτου τμήματος, εντός του οποίου η ως άνω ελαχίστη απόστασις Δ τυγχάνει απαιτητή ορίζεται σταθερό εις 3 m ασχέτως της θέσεως του ανοίγματος εντός του εύρους τούτου.

 

2. Όταν το προαιρετικώς αφιέμενο ακάλυπτο τμήμα ευρίσκεται εν συνεχεία των υποχρεωτικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου δια τα ανοίγματα χώρων κυρίας χρήσεως που προσβλέπουν προς τα ως άνω υποχρεωτικώς ακάλυπτα τμήματα αρκεί το εύρος των 3 m της ελευθέρας θέας δια δε τα ανοίγματα χώρων κυρίας χρήσεως τα έναντι τοίχων του ιδίου κτιρίου αρκεί μόνον η υπό της ως άνω παραγράφου 1 καθοριζομένη απόστασις της ελευθέρας θέας ήτοι Δ = 0,4 x Υ.

 

3. Δια χώρους βοηθητικής χρήσεως δι' ους απαιτείται φωτισμός ή και αερισμό ως και μαγειρεία επιφανείας μικροτέρας των 4 τετραγωνικών μέτρων ορίζονται εις 1,20 x 1,20 m.

 

4. Δια μαγειρεία επιφανείας μεγαλύτερης των 4 m2 η ελαχίστη επιφάνεια Ε του ακαλύπτου τμήματος δίδεται υπό της σχέσεως Ε = 2,5+1,5 x ν, ένθα ν ο αριθμός των ορόφων υπέρ τον όροφο του θεωρουμένου μαγειρείου χωρίς ουδεμία διάστασις του ακαλύπτου τμήματος να είναι μικροτέρα των 2 m. Η επιφάνεια αυτή αφίεται καθ' όλον του ύψος των κτιρίου άνωθεν του θεωρουμένου μαγειρείου.

 

5. Δια τα κλιμακοστάσια απαιτείται επιφάνεια ακαλύπτου τμήματος προς αερισμό αυτών 3 m2, προκειμένου περί κτιρίων μέχρι και τριώροφων και 4 m2 προκειμένου περί κτιρίων περισσοτέρων ορόφων.

 

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογήν επί καθ' ύψους προσθηκών επί κτιρίων ανεγερθέντων βάσει διατάξεων που προϊσχύσαν.

 

7. Πάντα τα κατά τις παραγράφους 1 έως και 5 προαιρετικώς ακάλυπτα τμήματα του οικοπέδου προσμετρούνται εις την κάλυψη και τον συντελεστή δομήσεως του οικοπέδου.

 

8. Δεν προσμετρείται εις την κάλυψη και τον συντελεστή δομήσεως αίθριο εντός του σώματος του κτιρίου, εφ' όσον τούτο μετά την αφαίρεση της ελαχίστης επιφανείας του κατά την παράγραφο 1 προαιρετικώς αφιεμένου ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου, ως και της επιφανείας των τυχόν εξωστών κέκτηται επιφάνεια ουχί ελάσσονα των 50 m2 ουδεμίαν δε διάσταση μικροτέρα του 0,4 x Υ ένθα Υ το ύψος του δώματος ή της άνω επιφανείας του τυχόν περί το αίθριο συμπαγούς στηθαίου του δώματος από του δαπέδου του αίθριου.

 

9. Επίσης δεν προσμετρείται εις την κάλυψη και τον συντελεστή δομήσεως ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου αφιέμενο εν συνεχεία των υποχρεωτικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου, μόνον κατά το μέρος αυτού το εισέχον εντός του κτιρίου κατά διάσταση το πολύ ίση προς το ήμισυ του εύρους αυτού. Το εύρος τούτο δεν δύναται να είναι μικρότερο των 3 m. Εις την περίπτωσιν ταύτη το ως άνω μέρος του ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου καθίσταται υποχρεωτικώς ακάλυπτος έκτασις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 41 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

10. Όταν εις το αυτό οικόπεδον ανεγείρονται περισσότερα του ενός κτίρια επί της γραμμής δομήσεως ή παρά ταύτη, ταύτα δέον όπως απέχουν μεταξύ των ελάχιστη απόσταση Δ που δίδεται υπό της σχέσεως Δ = 0,6 x Η, ένθα Η το μέγιστον επιτρεπόμενο εν τη περιοχή ύψος των κτιρίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.