Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Ελάχιστες αποστάσεις του κτιρίου από του οπισθίου ορίου του οικοπέδου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εφ' όσον εξ ετέρων διατάξεων δεν προκύπτουν μείζονες αποστάσεις εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται όπως σημείον τι της οπίσθιας όψεως του κτιρίου καθ' οιονδήποτε τρόπον και αν αυτή διαμορφώνεται απέχει του έναντι ταύτης οπισθίου ορίου του οικοπέδου απόσταση Δ μικροτέρα της διδόμενης υπό της σχέσεως Δ= 2,50 + 0,95 x Η ένθα Η μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου μετρούμενο από της προς τούτο αφετηρίας μετρήσεως.

 

Κατ' εξαίρεση δια βάθη του οπισθίου ορίου του οικοπέδου από της γραμμής δομήσεως μικρότερα των 12 m έχουν εφαρμογήν οι διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.