Νομοθετικό διάταγμα 8/73 - Άρθρο 83

Άρθρο 83: Αρχιτεκτονικές προεξοχές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί της κυρίας όψεως του κτιρίου ασχέτως εάν υφίσταται ή ου προκήπιο προ αυτής επιτρέπονται οριζόντιες αρχιτεκτονικές προεξοχές (γείσα) μέχρι 0,40 m. Η ανωτάτη κατά την σε πρόσοψη επίστεψη του κτιρίου προεξοχή δύναται να είναι μεγαλύτερο πάντως ουχί μείζων του επιτρεπομένου ανοικτού εξώστη. Προεξοχές κατά την επίστεψη των εσοχών δέον όπως μη υπερβαίνουν τα 0,60 του μέτρου. Εάν οι οριζόντιες προεξοχές κατασκευάζονται εις ύψος μικρότερο των 3 m από του πεζοδρομίου οι προεξοχές αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 0,15 m. Τα ανωτέρω ισχύουν και προκειμένου περί των πλαγίων ή και οπισθίων όψεων του κτιρίου. Εις τα άκρα των αρχιτεκτονικών προεξοχών απαγορεύεται η τοποθέτησις οιουδήποτε κιγκλιδώματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 50 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

2. Τοπικές προεξοχές θυρών, παραθύρων παραστάδων, προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, πλεγμάτων, σκιάδων επιτρέπονται μόνον από ύψους 2,50 m και άνω από του πεζοδρομίου.

 

3. Κατακόρυφοι αρχιτεκτονικές προεξοχές μέχρις ύψους 3 m από του πεζοδρομίου επιτρέπονται μέχρι 0,05 μέτρα. Τα ανωτέρω ισχύουν και προκειμένου περί πλαγίων ή και οπισθίων όψεων του κτιρίου.

 

4. Κατακόρυφοι αρχιτεκτονικές προεξοχές επί της κυρίας όψεως του κτιρίου και άνωθεν της στάθμης των 3 μέτρων από του πεζοδρομίου επιτρέπονται μέχρι 0,40 m. Τα ανωτέρω ισχύουν και προκειμένου περί των πλαγίων ή και οπισθίων όψεων του κτιρίου επί των υποχρεωτικώς αφιεμένων ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 51 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974).

 

5. Επί των προαιρετικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου και εφ' όσον τα τμήματα ταύτα κέκτηνται μόνον τις υπό των οικείων διατάξεων καθοριζόμενες ελάχιστες διαστάσεις, ουδεμία απολύτως αρχιτεκτονική προεξοχή επιτρέπεται.

 

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 εφαρμόζονται και επί των εσωτερικών κτιρίων.

 

7. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 δύναται η Αρχή μετά σύμφωνον γνώμη της επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου να επιτρέψει μεγαλύτερης ή άλλως διατεταγμένες αρχιτεκτονικές προεξοχές, όπου ιδιαίτεροι λόγοι απαιτούν τούτο, λαμβανομένων υπ' όψιν του εύρους των προ των κτιρίων κοινοχρήστων εκτάσεων και των εν γένει συνθηκών του περιβάλλοντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.