Προεδρικό διάταγμα 100/98 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους των εμπορικών, βιομηχανικών και γεωργικών επιχειρήσεων, που ασκούνται από φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και του καθαρού εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31, 41, 49 και 105 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A/1994) Κώδικας φορολογίας εισοδήματος, τα ποσοστά αποσβέσεων της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ορίζονται κατά τις επόμενες διατάξεις του παρόντος.

 

2. Η διενέργεια των αποσβέσεων κατ' έτος και με τα οριζόμενα δια του παρόντος ποσοστά είναι υποχρεωτική.

 

Ειδικότερα οι νέες επιχειρήσεις για τις 3 πρώτες διαχειριστικές χρήσεις που έπονται της χρήσης μέσα στην οποία άρχισε η παραγωγική λειτουργία τους, δύνανται να προβούν σε απόσβεση όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τους είτε με συντελεστή 0% είτε με συντελεστή 50% του ισχύοντος ποσοστού, με την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής απόσβεσης που θα επιλεγεί από την επιχείρηση δεν θα μεταβάλλεται από διαχειριστική χρήση σε διαχειριστική χρήση.

 

3. Τα ποσοστά αποσβέσεων που ορίζονται με το παρόν, αφορούν ετήσια απόσβεση. Για τα νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία, η απόσβεση αρχίζει από το μήνα κατά τον οποίο αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία και υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι μήνες μέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσης.

 

4. Οι αποσβέσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος δεν δύνανται να υπερβούν την αξία κτήσης ή την αναπροσαρμοσμένη αξία του αποσβεστέου πάγιου περιουσιακού στοιχείου, κατά τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος.

 

5. Η αξία των εργαλείων και των ανταλλακτικών των μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, αποσβένονται εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά.

 

6. Περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία κτήσης εκάστου είναι μέχρι 200.000 δραχμές, δύνανται να αποσβένονται εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία.

 

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1809/1988 (ΦΕΚ 222/A/1988) δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος.

 

8. Τα ποσοστά αποσβέσεων που ορίζονται με το παρόν, εφαρμόζονται σε διαχειρίσεις ή ισολογισμούς που λήγουν από 30-06-1998 και μετά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.