Προεδρικό διάταγμα 103/97 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 102/1987 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο και με την επιφύλαξη του άρθρου 5 του παρόντος, είναι:

 

α) Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή για τα έργα των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στη Χωρική αρμοδιότητα της οποίας εκτελείται το έργο.

 

Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Εκτελέσεως Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή η Τεχνική Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου εφόσον κρίνεται επαρκής με απόφαση του Νομάρχη ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή και χωρίς αυτή αν περάσει άπρακτη η προθεσμία που τάσσεται από το Νομάρχη.

 

Η απόφαση αυτή μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

 

β) Για έργα προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, μέχρι 80.000.000 δραχμών, Προϊσταμένη Αρχή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Τεχνική Υπηρεσία αυτού εφόσον είναι επαρκής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, η Τεχνική Υπηρεσία κρίνεται επαρκής για τα συγκεκριμένα έργα, εφόσον είναι στελεχωμένη με διπλωματούχους μηχανικούς ή τεχνολόγους μηχανικούς ειδικότητας αντίστοιχης με το είδος των εκτελούμενων έργων. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.