Προεδρικό διάταγμα 10/98 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σκοπός - Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις διενέργειας των διαγωνισμών για την ανάδειξη Επενδυτών που θα συμμετέχουν στις Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Αερίου που θα συσταθούν στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, αποκλειστικός σκοπός των οποίων είναι η άσκηση των δικαιωμάτων που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 2364/1995, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο [Ν] 2528/1997 (ΦΕΚ 216/Α/1997).

 

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, οι παρακάτω λέξεις και όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται:

 

α. Επενδυτής: σημαίνει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2364/1995 και του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ή, κατά περίπτωση, το πρόσωπο στο οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός.

 

β. Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου: σημαίνει την άδεια που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2364/1995.

 

γ. Εταιρείες Διανομής Φυσικού Αερίου ή ΕΔΑ: σημαίνει τις εταιρείες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2364/1995.

 

δ. Εταιρείες Παροχής Αερίου ή ΕΠΑ: σημαίνει τις εταιρείες που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2364/1995, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν στις γεωγραφικές περιοχές της Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

 

ε. Επιτροπή Διαγωνισμού ή Επιτροπή: σημαίνει την επταμελή επιτροπή που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος, η οποία θα συσταθεί για τη διενέργεια των διαγωνισμών που προβλέπονται από το νόμο [Ν] 2364/1995.

 

στ. ΔΕΠΑ: σημαίνει την Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία.

 

ζ. Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις: σημαίνει τις επιχειρήσεις που ορίζονται στο άρθρο 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει, εκτός εάν από την πρόσκληση για προεπιλογή τίθενται αυστηρότερα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό επιχείρησης ως συνδεδεμένης με άλλη επιχείρηση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.