Προεδρικό διάταγμα 10/98 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Προκήρυξη του Διαγωνισμού και Επιτροπή του Διαγωνισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου υποχρεούται να προκηρύξει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 7 του νόμου [Ν] 2364/1995. Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού πρέπει να γίνει εντός 6 μηνών από την δημοσίευση του παρόντος.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συγκρατείται ενιαία Επιτροπή για τη διενέργεια των διαγωνισμών και για τις τρεις Εταιρείες Διανομής Φυσικού Αερίου, αποτελούμενη από 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που ορίζεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, 1 εκπρόσωπο της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, 1 εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 1 εκπρόσωπο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και από 1 εκπρόσωπο από κάθε Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου που ορίζεται από το αντίστοιχο διοικητικό συμβούλιο αυτής.

 

Η Επιτροπή υποβοηθά κάθε Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου στη διενέργεια του αντιστοίχου διαγωνισμού. Ειδικότερα η Επιτροπή:

 

Ι. Παραλαμβάνει και επεξεργάζεται στις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος της πρώτης φάσης και εισηγείται σχετικά στις διοικήσεις των Εταιρειών Διανομής Φυσικού Αερίου το αποτέλεσμα της διαδικασίας προεπιλογής.

 

ΙΙ. Αποστέλλει για λογαριασμό των Εταιρειών Διανομής Φυσικού Αερίου τα συμβατικά τεύχη στους προεπιλεγέντες Επενδυτές. Παραλαμβάνει και επεξεργάζεται τις παρατηρήσεις επί των συμβατικών τευχών και εισηγείται προς τις διοικήσεις των Εταιρειών Διανομής Φυσικού Αερίου τον καθορισμό, την τροποποίηση και την οριστικοποίηση των συμβατικών τευχών.

 

ΙΙΙ. Αποστέλλει τα τελικά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη στους Επενδυτές, παραλαμβάνει και επεξεργάζεται τις οικονομικές προσφορές και τέλος εισηγείται προς τις διοικήσεις των Εταιρειών Διανομής Φυσικού Αερίου το αποτέλεσμα κάθε διαγωνισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.