Προεδρικό διάταγμα 10/98 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Πρώτη φάση Διαγωνισμού: Προεπιλογή Επενδυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν στη διαδικασία προεπιλογής αναρτώντας περίληψη της πρόσκλησης σε εμφανές σημείο του καταστήματός της και αποστέλλοντας αυτήν στις Ελληνικές Πρεσβείες. Περίληψη της πρόσκλησης προεπιλογής δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον οικονομικές εφημερίδες της Πρωτεύουσας και σε τοπική εφημερίδα, εάν υπάρχει, όταν ο διαγωνισμός αφορά επαρχιακή Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου. Αντίγραφο της περίληψης αυτής αποστέλλεται για δημοσίευση στην υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης για προεπιλογή διατίθεται στα ενδιαφερόμενα μέρη από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

 

2. Η πρόσκληση για προεπιλογή περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο :

 

(α) Τα ακόλουθα θέματα:

 

Περιληπτική περιγραφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας κάθε περιοχής.
Την περιγραφή των συμβατικών τευχών.
Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας του διαγωνισμού.
Τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή συμβατικώς συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού.

 

(β) Τις ακόλουθες, μεταξύ άλλων, προϋποθέσεις:

 

Την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνική εξειδίκευση στην ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση συστημάτων διανομής φυσικού αερίου, η οποία συντρέχει αν ο Επενδυτής είχε την ευθύνη λειτουργίας τέτοιων συστημάτων διανομής φυσικού αερίου κατά την τελευταία πενταετία ή την ευθύνη κατασκευής και ανάπτυξης αυτών κατά την τελευταία δεκαετία. Η απαιτούμενη εμπειρία αποδεικνύεται μεταξύ άλλων, από την εξυπηρέτηση ενός ελάχιστου αριθμού καταναλωτών, ο οποίος προσδιορίζεται για κάθε Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου ξεχωριστά στην αντίστοιχη πρόσκληση για προεπιλογή και ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 400.000 για την Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής, 175.000 για την Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου Θεσσαλονίκης και 45.000 για την Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου Θεσσαλίας.
Το ελάχιστο απαιτούμενο σύνολο ιδίων κεφαλαίων του Επενδυτή, αναφορικά με κάθε Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου, το οποίο προκύπτει από την υποβολή οικονομικών στοιχείων (ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης), η ακρίβεια των οποίων πιστοποιείται από διεθνείς ελεγκτικούς οργανισμούς.

 

Οι δύο προηγούμενες προϋποθέσεις μπορούν να πληρούνται από Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις του Επενδυτή υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στην προκήρυξη.

 

(γ) Κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προεπιλογής.

 

3. Όσοι εκ των Επενδυτών πληρούν τις προϋποθέσεις προεπιλέγονται με εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αντίστοιχης Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου και αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στη Δεύτερη Φάση του διαγωνισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.