Προεδρικό διάταγμα 10/98 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Δεύτερη Φάση Διαγωνισμού: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους προεπιλεγέντες Επενδυτές αποστέλλεται επί αποδείξει πρόσκληση υποβολής προσφορών για κάθε Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου στην οποία περιγράφεται το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού και η διαδικασία υποβολής προσφορών σε 2 στάδια:

 

(α) Πρώτο στάδιο, κατά την διάρκεια του οποίου δίδεται στους προεπιλεγέντες επενδυτές η δυνατότης να υποβάλουν παρατηρήσεις επί των συμβατικών τευχών. Κατά το στάδιο αυτό, μετά την λήψη των τυχόν παρατηρήσεων των Επενδυτών επί των συμβατικών τευχών και της σχετικής εισήγησης από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κάθε Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου οριστικοποιεί και εγκρίνει τους όρους των συμβατικών τευχών και παραδίδει τα Συμβατικά τεύχη στους Επενδυτές με απόδειξη.

 

(β) Δεύτερο στάδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου η Επιτροπή διαγωνισμού θα ζητήσει από τους Επενδυτές να αποδεχθούν τα οριστικοποιημένα από κάθε Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου συμβατικά τεύχη και να υποβάλουν τις δεσμευτικές οικονομικές προσφορές τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, οι οποίες δεν δύναται να εξαρτώνται από οποιονδήποτε όρο και προϋπόθεση. Κάθε Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου ανακηρύσσει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, τον Επενδυτή στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό ή τον κηρύσσει άγονο. Οι Επενδυτές δεν δικαιούνται αποζημίωσης για την μη κατακύρωση του διαγωνισμού. Στην περίπτωση που υποβλήθηκε μία μόνο προσφορά ή οι υποβληθείσες προσφορές κρίνονται ασύμφορες, ο διαγωνισμός δύναται να επαναλαμβάνεται.

 

Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και την επιλογή των Επενδυτών για τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της αντίστοιχης Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου, κατά το ποσοστό που αναφέρεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών, είναι η οικονομική αξία των προσφορών. Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται σχετικά στην πρόσκληση υποβολής προσφορών. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των Επενδυτών και εισηγείται στην αντίστοιχη Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου αναφορικά με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Ο ίδιος Επενδυτής μπορεί να υποβάλει προσφορά για συμμετοχή σε περισσότερες από μια Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου με την προϋπόθεση οι οικονομικές του προσφορές να μην συνδέονται με τις οικονομικές προσφορές άλλου Επενδυτή. Οι διαγωνισμοί που αφορούν στις Εταιρείες Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν μπορούν να κατακυρωθούν στον ίδιο Επενδυτή. Οι Επενδυτές που υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τις Εταιρείες Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής και Θεσσαλονίκης οφείλουν να δηλώσουν την προτίμησή τους σε περίπτωση που ανακηρυχθούν πλειοδότες και για τις δύο Εταιρείες Διανομής Φυσικού Αερίου.

 

2. Στην πρόσκληση υποβολής προσφορών για κάθε Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου περιγράφονται. κατ' ελάχιστον, τα ακόλουθα:

 

(α) η διαδικασία για την υποβολή παρατηρήσεων επί των συμβατικών τευχών.

 

(β) η διαδικασία υποβολής των οικονομικών προσφορών και το νόμισμα στο οποίο μπορούν να υποβάλλονται οι προσφορές. Στην περίπτωση που η οικονομική προσφορά προβλέπει τμηματικές καταβολές, ο Επενδυτής υποχρεούται να παράσχει εγγυητική επιστολή Τραπέζης ύψους κατ' ελάχιστο 700.000.000 δραχμών ή με ισόποση κατάθεση σε δεσμευμένο Τραπεζικό λογαριασμό αναφορικά με το σύνολο των τμηματικών καταβολών. Και

 

(γ) οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες.

 

3. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών για κάθε Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου συνοδεύεται από τα ακόλουθα, κατ' ελάχιστον. Συμβατικά Τεύχη:

 

(α) Ενημερωτικό δελτίο στο οποίο συνοψίζονται, μεταξύ άλλων, στοιχεία αναφορικά με:

 

Το νομικό και συμβατικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση κάθε Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου και τις υφιστάμενες λειτουργίες αυτών.
Τα περιουσιακά στοιχεία διανομής φυσικού αερίου που έχουν ήδη κατασκευασθεί στην περιοχή κάθε Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου.
Τις συμβάσεις που θα εκχωρηθούν σε κάθε Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου.
Τα αποτελέσματα τυχόν μελετών προώθησης και τεχνικών μελετών που έχουν διενεργηθεί από την Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία αναφορικά με την περιοχή κάθε Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου.

 

(β) Το καταστατικό κάθε Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου.

 

(γ) Το κείμενο της σύμβασης που θα διέπει, μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετόχων κάθε Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου (η σύμβαση μετόχων).

 

(δ) Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού.

 

(ε) Το σχέδιο της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου.

 

(στ) Τη σύμβαση πώλησης φυσικού αερίου με την Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, και

 

(ζ) Την εγγυητική επιστολή ή το αποδεικτικό κατάθεσης σε δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό που υποχρεούται κάθε Επενδυτής να προσκομίσει για ποσό τουλάχιστον 700.000.000 δραχμών για κάθε Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου.

 

Τα Συμβατικά Τεύχη που περιγράφονται στα πιο πάνω εδάφια (β), (γ), (ε) και (στ) παρέχονται στους Επενδυτές σε σχέδιο προκειμένου να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις σε προκαθορισμένη χρονική περίοδο, όπως ορίζεται από το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.