Προεδρικό διάταγμα 10/98 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Υποχρεωτικοί ελάχιστοι όροι της σύμβασης και του καταστατικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αναφορικά με κάθε Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου, ο Επενδυτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να υπογράψει από κοινού με την αντίστοιχη Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου:

 

α. Το καταστατικό της Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου Και

 

β. Τη σύμβαση μετόχων.

 

2. Μεταξύ των όρων του καταστατικού και της συμβάσεως μετόχων των εδαφίων (α) και (β) της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος, περιλαμβάνονται τουλάχιστον και οι παρακάτω υποχρεωτικοί όροι:

 

(α) Ο Επενδυτής μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου με ίσο αριθμό μελών με την αντίστοιχη Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου. Οι δύο μέτοχοι ορίζουν από κοινού ένα επιπλέον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο τρόπος άρσης τυχόν διαφωνίας των δύο μετόχων ως προς τον ορισμό του μέλους αυτού θα προβλέπεται στη σύμβαση μετόχων.

 

(β) Ο Επενδυτής συμμετέχει στη διαχείριση της Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου και έχει το δικαίωμα επιλογής του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου. Ο Γενικός Διευθυντής δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύμβαση μετόχων μπορεί να προβλέπει ότι στην περίπτωση που η συμμετοχή του Επενδυτή στην Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου μειωθεί κάτω από ορισμένα όρια, ο Επενδυτής δεν θα έχει δικαίωμα να διορίζει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να επιλέγει το Γενικό Διευθυντή. Οι συνέπειες παράβασης των ανωτέρω και η διαδικασία επίλυσης των διαφορών θα προβλέπονται επίσης στην σύμβαση μετόχων.

 

(γ) Ο Επενδυτής δεν θα δικαιούται να μεταβιβάσει τις μετοχές του στην Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου για χρονική διάρκεια 5 ετών από την σύσταση της Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου Μετά την πρώτη πενταετία, στην περίπτωση που ο ιδιώτης επενδυτής επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, η Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου έχει δικαίωμα προτίμησης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη σύμβαση μετόχων και το καταστατικό της Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου.

 

(δ) Η διάρκεια της Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου, η οποία θα είναι τουλάχιστον εικοσιπενταετής.

 

(ε) Ο Επενδυτής υποχρεούται, τόσο κατά την τυχόν πρόωρη λήξη, όσο και κατά την εκπνοή της διάρκεια της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές του στην Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου στην αντίστοιχη Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο υποδείξει η Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου και θα δικαιούται να λάβει για τις μετοχές αυτές το ποσό που θα καθορίζεται σύμβαση μετόχων. Και

 

(στ) Η υποχρέωση της Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου να αναπτύξει το δίκτυο διανομής στο βαθμό που καθορίζεται και εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται από την Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.