Προεδρικό διάταγμα 114/12 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής και βαθμίδες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα είναι η υλοποίηση της μελέτης για εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων που προορίζονται για την παραγωγή ζεστού νερού, όπου η μελέτη αυτή απαιτείται από τη νομοθεσία, η κατασκευή, η συντήρηση, η επισκευή και η επιτήρηση της λειτουργίας του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών διατάξεων με τις οποίες υποστηρίζεται και επιτυγχάνεται η καύση των υγρών και αερίων καυσίμων, καθώς και η συντήρηση της εγκατάστασης παραγωγής ζεστού νερού.

 

2. Ως υλοποίηση της μελέτης νοείται το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την τοποθέτηση και σύνδεση όλων των μερών μιας εγκατάστασης καύσης καυσίμου. Στις εργασίες αυτές συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για τη θέση σε ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης, σύμφωνα με τη μελέτη, όπως οι ρυθμίσεις του συστήματος καύσης, η επαλήθευση της λειτουργίας των οργάνων και διατάξεων αυτοματισμού, των διατάξεων ασφαλείας και απαγωγής των παραγώγων καύσης (καπναερίων), και οι μετρήσεις για την επαλήθευση της ποιότητας των καυσαερίων.

 

Ως συντήρηση της εγκατάστασης νοείται η υλοποίηση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για να διατηρείται η εγκατάσταση καύσης καυσίμων σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας και σύμφωνη με την επιβαλλόμενη κατάσταση από τη μελέτη. Στις εργασίες αυτές συμπεριλαμβάνεται η επιτήρηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, του αυτοματισμού ενεργειακής διαχείρισης και καύσης, του συστήματος αερισμού και εξαερισμού του χώρου, η επιτήρηση της απαγωγής των παραγώγων καύσης (καπναερίων) και της ποιότητας των καυσαερίων, με σκοπό τον περιορισμό των εκπεμπόμενων ρύπων εντός των επιτρεπτών ορίων, καθώς και η ρύθμιση των καυστήρων και ο καθαρισμός του λέβητα, της καπνοδόχου και του καπνοσυλλέκτη.

 

Ως επισκευή της εγκατάστασης νοείται σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή ή αντικατάσταση φθαρμένων ή αντικανονικά λειτουργούντων εξαρτημάτων, μερών ή τμημάτων της εγκατάστασης στο βαθμό που δεν τροποποιούν τη μελέτη.

 

3. Δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος οι παρακάτω εγκαταστάσεις και τμήματα εγκαταστάσεων και οι σχετικές με αυτές εργασίες:

 

(α) Η ηλεκτρική εγκατάσταση γραμμής από τον πίνακα κοινοχρήστων προς τον πίνακα λεβητοστασίου και η εγκατάσταση γενικού πίνακα.

 

(β) Η ηλεκτρική εγκατάσταση γραμμών αυτονομίας ορόφων, ηλεκτροβανών, θερμοστατών χώρου και οι γραμμές χαμηλής τάσης.

 

(γ) Η ηλεκτρική εγκατάσταση γραμμών φωτισμού, αερισμού, εξαερισμού του λεβητοστασίου.

 

(δ) Η τοποθέτηση και συναρμολόγηση του λέβητα ή άλλου μέσου που εξυπηρετείται από την καύση του αερίου καυσίμου, καθώς και κάθε υδραυλική εγκατάσταση παροχής νερού τροφοδοσίας αυτών.

 

(ε) Το δίκτυο σωληνώσεων και γενικότερα οποιαδήποτε εγκατάσταση σωληνώσεων μεταφοράς και διανομής αερίου και υγρού καυσίμου.

 

4. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις ως άνω επαγγελματικές δραστηριότητες κατατάσσονται, με επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 5 παράγραφος 7, σε τρεις βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων:

 

α) τεχνίτης εγκαταστάσεων καύσης, που ανήκει στην πρώτη (1η) βαθμίδα

β) αρχιτεχνίτης εγκαταστάσεων καύσης, που ανήκει στη δεύτερη (2η) βαθμίδα

γ) εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης, που ανήκει στην τρίτη (3η) βαθμίδα

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.