Προεδρικό διάταγμα 114/12 - Άρθρο pb

Παράρτημα Β: Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης καύσης καυσίμων συντάσσεται από τον εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης ή τον έχοντα προς τούτο το δικαίωμα. Στη δήλωση αυτή αναγράφονται τα εξής:

 

(α) Τα στοιχεία του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης ή του έχοντος προ τούτο το δικαίωμα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φορολογικού μητρώου), ο αριθμός και η περιγραφή της επαγγελματικής του άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας, καθώς και η εκδούσα αρχή.

(β) Η διεύθυνση και η περιγραφή της εγκατάστασης καύσης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η αναγραφή των υλικών και εξαρτημάτων που χρησιμοποιήθηκαν και, όπου απαιτείται, οι αντίστοιχες προδιαγραφές.

(γ) Τα στοιχεία του μελετητή (όταν απαιτείται μελέτη).

(δ) Οι κανονισμοί σύμφωνα με τους οποίους έγινε η εγκατάσταση.

(ε) Η τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος διατάγματος.

(στ) Ότι διενεργήθηκαν μετρήσεις επαλήθευσης της ποιότητας των καυσαερίων, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις (αναφέρονται εξειδικευμένα).

(ζ) Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του κτιρίου, του οικοπέδου ή γηπέδου στο οποίο εκτελέστηκαν οι εγκαταστάσεις ή του διαχειριστή αν πρόκειται για κοινόχρηστο κτίριο ή οικόπεδο.

(η) Η εγγύηση καλής λειτουργίας και η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης.

(θ) Τα στοιχεία του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσής του.

 

Εάν χρησιμοποιήθηκε συνεργείο πρέπει επίσης να αναφέρονται τα ονόματα των φυσικών προσώπων που εργάστηκαν στο έργο ως τεχνίτες ή αρχιτεχνίτες, με τον αριθμό της βεβαίωσης καταχώρησης ή της επαγγελματικής τους άδειας αντίστοιχα, καθώς και ο αριθμός των ημερομισθίων που πραγματοποίησαν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.