Προεδρικό διάταγμα 114/12 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ασκούντες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του παρόντος οφείλουν να διαθέτουν αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας και να εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες με τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις καύσης να παρέχουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της υπουργικής απόφασης 3046/304/1989 Κτιριοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 59/Δ/1989), της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] Δ3/Α/11346/2003 Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar (ΦΕΚ 963/Β/2003), της υπουργικής απόφασης [Α] Δ3/Α/22925/2006 Κανονισμός εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 4 bar (ΦΕΚ 1810/Β/2006) και της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 31856/2003 Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών - βιοτεχνιών) (ΦΕΚ 1257/Β/2003), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, καθώς και των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

 

2. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση στις εγκαταστάσεις συσκευών καύσης που δεν είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των Οδηγιών 1992/42/EOK Νέοι λέβητες ζεστού νερού ή / και 1990/396/EOK Συσκευές αερίου, όπως αυτές μεταφέρθηκαν στο Ελληνικό δίκαιο: α) η πρώτη με το προεδρικό διάταγμα 335/1993 Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1992/42 ΕΟΚ της 21-05-1992 (L 167/1992) (ΦΕΚ 143/Α/1992), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και β) η δεύτερη με την υπουργική απόφαση [Α] 15233/1991 Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 1990/396/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις συσκευές αερίου (ΦΕΚ 487/Β/1991), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

3. Πριν από την έναυση συσκευής καύσης, ο αδειούχος εγκαταστάτης ή το πρόσωπο που έχει αντίστοιχο δικαίωμα, οφείλουν να ελέγχουν τη συμμόρφωση της συσκευής με τις ως άνω διατάξεις.

 

4. Οι εγκαταστάτες εγκαταστάσεων καύσης ή τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα αυτό υποχρεούνται, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής μιας εγκατάστασης καύσης αερίων καυσίμων, να θέτουν σε λειτουργία ή επαναλειτουργία την εγκατάσταση, μόνον όταν προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και διαπιστώσουν ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις, ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας αυτής, σύμφωνα με τη μελέτη, οπότε και συντάσσουν υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και η οποία συνοδεύεται από μετρήσεις που επαληθεύουν την ποιότητα των καυσαερίων, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο παράρτημα Β του παρόντος.

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση δεν πληροί τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας, στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης αναγράφονται εξειδικευμένα τα ευρήματα και γνωστοποιούνται στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης.

 

5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 ελέγχονται για την τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, καθώς και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τη διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων του Παραρτήματος Ζ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του νόμου 3982/2011 και υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού. Η επαγγελματική συμπεριφορά των εν λόγω προσώπων παρακολουθείται κατά τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση [Α] 12570/1106/Φ9.1/2010 Διαδικασία έγκρισης προσωρινής παροχής υπηρεσιών, τήρηση μητρώου και εποπτεία παροχών (ΦΕΚ 1830/Β/2010), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

 

6. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 οφείλουν να παρέχουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους πληροφορίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 23 του νόμου 3844/2010 και ειδικότερα, πριν από την παροχή της υπηρεσίας, να παραδίδουν στον αποδέκτη της υπηρεσίας ειδικό έντυπο πληροφοριών, το ελάχιστο περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στο παράρτημα Γ του παρόντος.

 

7. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του νόμου 3844/2010 ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, η οποία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, όπως αυτή αναφέρεται στο ειδικό έντυπο πληροφοριών.

 

8. Άρνηση ή ελλιπής παροχή των εν λόγω πληροφοριών επισύρει για τον παραβάτη κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του νόμου 3844/2010 και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού.

 

9. Οι επαγγελματικές ομοσπονδίες και τα οικεία επιμελητήρια ενημερώνουν τα μέλη τους σχετικά με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

 

10. Εάν ο αδειούχος αρχιτεχνίτης ή εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης απασχολείται με σύμβαση εργασίας ή σύμβαση έργου σε εταιρεία, οι αναφερόμενες στις ανωτέρω παραγράφους υποχρεώσεις ισχύουν και για την εταιρεία. Ειδικότερα:

 

10.1 Εάν οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες αφορούν παροχή υπηρεσιών της εταιρείας προς τρίτους:

 

(α) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της εταιρείας.

 

(β) Το προβλεπόμενο στην παράγραφο. 6 ειδικό έντυπο πληροφοριών συντάσσεται με ευθύνη της εταιρείας και παραδίδεται στον αποδέκτη της υπηρεσίας από τον ως άνω αδειούχο.

 

(γ) Οι προβλεπόμενες στις προηγούμενες παραγράφους κυρώσεις επιβάλλονται στην εταιρεία και, σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος, και στον ως άνω αδειούχο.

 
(δ) Η υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, σύμφωνα με την παράγραφο 7, βαρύνει την εταιρεία.

 

10.2 Εάν οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες αφορούν παροχή υπηρεσιών προς την ίδια την εταιρεία:

 

(α) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 υπεύθυνη δήλωση δύναται να συντάσσεται και να υπογράφεται από τον αδειούχο, προκειμένου για σύνδεση του κτιρίου της εταιρείας με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

(β) Δεν συντάσσεται το προβλεπόμενο στην παράγραφο 6 ειδικό έντυπο πληροφοριών.

 

(γ) Οι προβλεπόμενες στις προηγούμενες παραγράφους κυρώσεις επιβάλλονται, σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος, στον αδειούχο.

 

(δ) Δεν υπάρχει υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, σύμφωνα με την παράγραφο 7.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.