Προεδρικό διάταγμα 115/12 - Άρθρο pb

Παράρτημα Β: Πτυχιούχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1.ΙΙ του άρθρου 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(α) Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Α' κύκλου ειδικότητας Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών.

 

(β) Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β' κύκλου ειδικότητας Εργαλειομηχανών CNC, Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών και οι κάτοχοι πτυχίου ειδικότητας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού.

 

(γ) Οι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ειδικότητας Εργαλειομηχανών, Μηχανών Εσωτερικής Καύσης και Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών.

 

(δ) Οι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων & Βιομηχανικής Παραγωγής.

 

(ε) Οι κάτοχοι πτυχίου Μέσων Τεχνικών Σχολών νομοθετικού διατάγματος [Ν] 580/1970 Περί του εποπτικού, εκπαιδευτικού, βοηθητικού εργαστηριακού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού των Κατωτέρων και Μέσων Επαγγελματικών Σχολών και τινών οργανωτικών διατάξεων (ΦΕΚ 139/Α/1970) και ισοτίμων σχολών τμήματος Μηχανολόγου, Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού, Ναυπηγού και Μηχανικού Αεροσκαφών.

 

(στ) Οι κάτοχοι πτυχίου Κατώτερων Τεχνικών Σχολών νομοθετικού διατάγματος [Ν] 580/1970 και ισοτίμων σχολών ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη και οι κάτοχοι πτυχίου Σχολών Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 3/1952 Περί εκπαιδεύσεως μαθητών τεχνιτών (ΦΕΚ 157/Α/1952) και του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 212/1969 Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΦΕΚ 112/Α/1969) (κατώτερες) ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη, Τεχνίτη Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Τεχνίτη Χυτηρίων, Τεχνίτη Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Τεχνίτη Στροβίλων - Λεβήτων και Μηχανικών Αεροσκαφών.

 

(ζ) Οι κάτοχοι πτυχίου Σχολών Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του νόμου [Ν] 1346/1983 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτων (ΦΕΚ 46/Α/1983) ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη, Τεχνίτη Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Τεχνίτη Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Μηχανικοί Κατασκευής Εργαλειοσυστημάτων, Μηχανικοί Συντήρησης - Χειρισμού Εργαλειομηχανών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.