Προεδρικό διάταγμα 1180/81 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την εφαρμογήν του παρόντος Διατάγματος νοούνται:

 

α) Ως περιβάλλον, ο περιβάλλων τον άνθρωπο χερσαίος, θαλάσσιος και εναέριος χώρος, μετά των σε αυτό χλωρίδας και πανίδας, των φυσικών πόρων και στοιχείων πολιτισμού, ως ταύτα διαμορφώθηκαν εκ της δραστηριότητας του ανθρώπου.

 

β) Ως ρύπανση, η άμεση ή έμμεση εκπομπή στο εν γένει περιβάλλον ουσιών, θορύβου ή έτερων μορφών ενέργειας σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια, δυνάμενες να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία του ανθρώπου, υλικές ζημίες ή να επιδράσουν δυσμενώς επί των ζώντων οργανισμών ή των οικοσυστημάτων και εν γένει να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο δια τις κατά προορισμό επωφελείς χρήσεις.

 

γ) Ως Μόλυνση η ύπαρξη στο περιβάλλον, παθογόνων μικροοργανισμών ή στοιχείων ενδεικνυόντων εμμέσως δυνητικόν κίνδυνο υπάρξεως σε αυτό τοιούτων μικροοργανισμών.

 

δ) Ως απόβλητα, κάθε στερεό, υγρό ή αέριο ή μορφή ενέργειας, αποβαλλόμενα, στο περιβάλλον εκ τινός εγκαταστάσεως,μετά ή άνευ επεξεργασίας.

 

ε) Ως Επιτρεπόμενο Όριον Εκπομπής (Emission Standard), το καθοριζόμενο κατά τις διατάξεις του παρόντος ανώτατον επιτρεπόμενο ποσόν εκπομπής ουσίας που ρυπαίνει, θόρυβο ή ετέρας μορφής ενεργείας υπό εγκαταστάσεώς τινός εις το περιβάλλον.

 

στ) Ως Κατευθυντήριοι τιμές, τιμές εκείνες εκ των οποίων θα καθορίζονται εκάστοτε τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπής ρυπαινουσών ουσιών δι' έκαστον υδάτινο αποδέκτη, αναλόγως της χρήσεως και της αφομοιωτικής ικανότητος αυτού, συμφώνως προς τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

 

η) Ως Εγκαταστάσεις, τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά εργοστάσια, τα βιοτεχνικά εργαστήρια τα εργοτάξια ως και οι, ανεξαρτήτως βιομηχανικής δραστηριότητος, πάσης φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι μόνιμοι εστίες καύσεως και οι αποθήκες οι οποίες τελούν υπό εκμετάλλευση ή κατοχήν φυσικών προσώπων ή του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, εκ της λειτουργίας ή χρήσεως των οποίων δύναται να προκύψει ρύπανσις του εν γένει περιβάλλοντος.

 

Ως Νέες Εγκαταστάσεις.

 

1. Εκείνες δια τις οποίας, από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται αίτησις χορηγήσεως αδείας εγκαταστάσεως, όπου απαιτείται αυτή, ή αίτησις χορηγήσεως αδείας λειτουργίας.

 

2. Εκείνες δια τις οποίας, έχει μεν χορηγηθεί η άδεια εγκαταστάσεως, πλην όμως δεν έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας εντός δύο (2) ετών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος και

 

3. Εκείνες οι οποίες ευρίσκονται εν λειτουργία κατά την δημοσίευση του παρόντος και δια τις οποίες υποβάλλεται αίτησις χορηγήσεως αδείας επεκτάσεως ή εκσυγχρονισμού ή μεταφοράς των, δια το τμήμα όμως εκείνο των εγκαταστάσεων εις το οποίον αναφέρεται η εν λόγω αίτησις.

 

θ) Ως Παλαιές Εγκαταστάσεις, που δεν αποτελούν νέες εγκαταστάσεις κατά την έννοια της προηγουμένης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.