Προεδρικό διάταγμα 11/2/04 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α Η τοποθέτηση του κτηρίου στο οικόπεδο γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 α, β, δ, ε του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 594/Δ/1978), αλλά και με τη συγκεκριμένη παράδοση του οικισμού. Σε οδούς με συνεχή μέτωπα, η όψη του νέου κτηρίου συμπληρώνει το μέτωπο των διπλανών υφισταμένων οικοδομών. Ο όγκος του κτηρίου τοποθετείται στο όριο της λιθοστρωμένης οδού επί της διαμορφωμένης οικοδομικής γραμμής.

 

Αντίθετα σε περιοχές όπου η υφιστάμενη κατάσταση έχει δημιουργήσει κανόνα ως προς τη θέση της γραμμής δόμησης με την ύπαρξη προκηπίου, η οικοδομή τοποθετείται στη διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή.

 

β. Κατά την τοποθέτηση του κτηρίου μέσα στο οικόπεδο λαμβάνονται υπό όψη τα εξής κριτήρια:

 

β)α. Να μη βλάπτεται ο πολεοδομικός ιστός του οικισμού.

β)β. Να προστατεύεται κατά το δυνατόν η θέα των κοινοχρήστων χώρων.

β)γ. Να προστατεύεται όπου είναι δυνατόν η θέα των όμορων οικοπέδων.

β)δ. Να μη διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες.

 

γ. Τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Αιγαίου, εγκρίνουν τη θέση του κτηρίου μέσα στο οικόπεδο και δύνανται να επιβάλλουν επιπλέον περιορισμούς ως προς το ύψος τη μορφή και τον όγκο των κτηρίων, χωρίς αυτό να περιορίζει την εκμετάλλευση του οικοπέδου. Για την έγκριση της θέσης του κτηρίου στο οικόπεδο, υποβάλλεται πλήρης φωτογραφική απεικόνιση του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου, των ομόρων οικοπέδων, των δρόμων και κοινοχρήστων χώρων που βρίσκονται σε άμεση επαφή με το οικόπεδο

 

2. Η ογκοπλαστική μορφή των κτιρίων πρέπει να προσεγγίζει τα τοπικά αρχιτεκτονικά πρότυπα ως προς την σύνθεση, την κλίμακα και τις αναλογίες στον όγκο. Οι όγκοι είναι λιτοί, συμπαγείς,ορθογωνικοί, όπου η μορφή του οικοπέδου το επιτρέπει. Εκεί όπου λόγω της παραδοσιακής διαμορφωμένης μη ευθύγραμμης οικοδομικής γραμμής δημιουργούνται οξείες γωνίες είναι δυνατόν να διαμορφωθούν αποτμήσεις στους όγκους των κτηρίων κατά τα τοπικά αρχιτεκτονικά πρότυπα. Τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Αιγαίου μπορούν να επιβάλλουν επί πλέον περιορισμούς ως προς τη μορφή και τον όγκο των κτηρίων, με σκοπό την προστασία του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος.

 

3. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος ενιαίος κτιριακός όγκος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει από την φυσική στάθμη του εδάφους α) στους οικισμούς Ακράσι, Αμπελικό, Νεοχώρι και Παλαιοχώρι τα 600 m3 και β) στον οικισμό Μεγαλοχώρι τα 700 m3 χωρίς να συνυπολογίζεται ο όγκος της στέγης. Σε κτήρια που λειτουργικά αναπτύσσονται σε όγκο μεγαλύτερο του επιτρεπομένου επιβάλλεται η διάσπαση και ο πλήρης διαχωρισμός των όγκων. Στην περίπτωση αυτή οι τμηματικοί όγκοι απέχουν μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 2,5 m. Σε περίπτωση ειδικών κτηρίων οι επί μέρους κτιριακοί όγκοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 1500 m3. Για όγκους μεγαλύτερους των 1500 m3 απαιτείται έγκριση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου μετά από ειδική τεκμηρίωση.

 

4. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτηρίων ορίζεται σε 2, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών τα 7 m, μετρούμενο σε κάθε σημείο του κτηρίου, από τη στάθμη του φυσικού εδάφους. Σε περίπτωση μεγάλης κλίσης (άνω του 25%) ισχύουν τα ακόλουθα:

 

Σε οικόπεδα που βρίσκονται στην κατωφέρεια (κατάντη) της οδού, η προβολή του κτηρίου πάνω από τη στάθμη της οδού δε μπορεί να υπερβαίνει τα 4,50 m.

 

Σε οικόπεδα που βρίσκονται στην ανωφέρεια (κατάντη) της οδού, η προβολή του κτηρίου πάνω από τη στάθμη της οδού δε μπορεί να υπερβαίνει τα 7,50 m.

 

Εφόσον είναι απαραίτητο για την προσαρμογή του κτιρίου στα πρότυπα του αμέσου περιβάλλοντός του, τα αρμόδια όργανα μπορούν να επιτρέψουν παρέκκλιση του ανωτάτου επιτρεπομένου ύψους μέχρι ποσοστό 15%, χωρίς υπέρβαση του μεγίστου αριθμού των 2 ορόφων. Πέραν του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους της οικοδομής, επιτρέπεται μόνο η κατασκευή στέγης (μέγιστου ύψους 1,60 m) και καπνοδόχου.

 

Απαγορεύεται κάθε εκσκαφή ή επιχωμάτωση πέραν των απαραίτητων για την κατασκευή του κτηρίου και των διαμορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου που εξυπηρετούν τη λειτουργία και χρήση του κτηρίου.

 

5. Η κάλυψη των κτηρίων γίνεται, υποχρεωτικά, με τετράρριχτη, τρίρριχτη ή δίρριχτη στέγη με ή χωρίς αέτωμα στο κέντρο της όψης, η οποία δε θα προεξέχει της τοιχοποιίας στις τυφλές όψεις του κτηρίου. Η επικάλυψη της στέγης γίνεται με βυζαντινά ή ρωμαϊκά κεραμίδια, και η κλίση της δεν υπερβαίνει τις 30 μοίρες. Το υψηλότερο σημείο της στέγης διαμορφώνεται με κορφιά χωρίς αποτμήσεις κατά την έννοια του ύψους. Επιβάλλεται η κατασκευή περιμετρικού γείσου στο ύψος έδρασης της στέγης, από πέτρα, ή μπετόν χρωματισμένο ή συμπαγές τούβλο, ή από άλλο επιχρισμένο υλικό, που θα εξέχει έως 0,15 m.

 

6. α. Οι όψεις των κτηρίων προσαρμόζονται στα πρότυπα της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των οικισμών. Η όψη του κτηρίου προς το δρόμο είναι συμμετρική στο σύνολο της ή κατά τμήματα κατακόρυφων διαιρέσεων, στην περίπτωση που το πλάτος της υπερβαίνει τα 7 m στους οικισμούς Ακράσι, Αμπελικό, Νεοχώρι και Παλαιοχώρι και τα 10 m στον οικισμό Μεγαλοχώρι. Τα ανοίγματα τοποθετούνται κατά κατακόρυφους και οριζόντιους άξονες. Από τον κανόνα της συμμετρίας μπορεί να εξαιρείται η είσοδος του κτηρίου.

 

β. Ειδικά για τα μεγάλα δημόσια κτήρια ή για τα κτήρια επαγγελματικής στέγης, με μήκος όψης μεγαλύτερο των 15 m, επιβάλλεται ειδική μορφολογική και ογκοπλαστική οργάνωση, ανάλογα με τον αριθμό των ορόφων, με χρήση αξόνων συμμετρίας και σύμφωνα με τους υπάρχοντες, κτιριακούς όγκους αντίστοιχης κλίμακας του οικισμού.

 

γ. Η διαμόρφωση των όψεων είναι λιτή. Κατ' εξαίρεση, στον οικισμό Μεγαλοχώρι στον οποίον υπάρχουν κτήρια με εκλεκτικιστικές επιρροές, επιτρέπεται η κατασκευή νέων κτηρίων με πλουσιότερη διαμόρφωση και αναφορές στα υφιστάμενα παραδείγματα και μόνον εάν απαντάται κατά κανόνα και όχι κατ' εξαίρεση στα κτήρια του άμεσου περιβάλλοντος και μετά από τεκμηριωμένη έκθεση του μελετητή και έγκριση των αρμόδιων οργάνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή οι όψεις των κτηρίων δύναται να διακοσμούνται με ελαφρά προεξέχουσες παραστάδες, διακοσμητικό στηθαίο στη στέψη του κτηρίου, και αέτωμα.

 

δ. Οι τοιχοποιίες των κτηρίων κατασκευάζονται, κατά περίπτωση από λιθοδομή ή άλλο υλικό και είναι υποχρεωτικά επιχρισμένες.

 

ε. Επιτρέπεται η διαμόρφωση όλης της όψης του κτηρίου ή μόνο του τμήματος που αντιστοιχεί στον όροφο από εμφανή συμπαγή τούβλα, μόνον εάν απαντάται κατά κανόνα και όχι κατ' εξαίρεση στα κτήρια του άμεσου περιβάλλοντος και μετά από τεκμηριωμένη έκθεση του μελετητή και έγκριση των αρμόδιων οργάνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ζ. Για το χρωματισμό του κύριου σώματος του κτηρίου χρησιμοποιούνται αποχρώσεις του πράσινου, του καφέ, της ώχρας, του γκρι, μπεζ, ροδί, χοντροκόκκινο, γαλάζιο, μπλε και λαδί. Η σχετική χρωματολογική μελέτη πρέπει να συνοδεύεται από χρωματολόγιο επιλογής του μελετητή.

 

η. Απαγορεύεται οποιουδήποτε είδους επένδυση στην επιφάνεια των όψεων, καθώς το αρτιφισιέλ, το ρελιέφ, το πεταχτό κ.λ.π.

 

7. α. Στους οικισμούς Παλαιοχώρι και Νεοχώρι, ο όροφος των κτηρίων είναι δυνατόν να κατασκευασθεί από ελαφρά ξύλινη κατασκευή, ή από τοιχοποιία επενδεδυμένη με ξύλινο σανίδωμα, η οποία θα ακολουθεί το περίγραμμα του κτηρίου ή θα προεξέχει από αυτό (σαχνισίνι).

 

β. Σε νέο κτήριο επιτρέπεται η κατασκευή τμήματος ορόφου σε προεξοχή (σαχνισίνι), μόνον εάν απαντάται κατά κανόνα και όχι κατ' εξαίρεση στα κτήρια του άμεσου περιβάλλοντος και μετά από τεκμηριωμένη έκθεση του μελετητή και έγκριση των αρμόδιων οργάνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η προεξοχή επιτρέπεται και πάνω από κοινόχρηστους χώρους, τηρουμένων των προϋποθέσεων του ισχύοντος Κτιριοδομικού Κανονισμού και του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ως προς το ελάχιστο ύψος κατασκευών πάνω από κοινόχρηστους χώρους.

 

γ. Η προεξοχή (σαχνισίνι), δύναται να είναι παράλληλη ή υπό γωνία με την υποκείμενη τοιχοποιία. Το σαχνισίνι μπορεί να εξέχει έως και 0,50 m, ενώ το συνολικό μήκος του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 m. Σε περίπτωση πλατυμέτωπου κτηρίου, μπορούν να διαμορφωθούν δύο σαχνισίνια.

 

δ. Η στήριξη της κατασκευής γίνεται είτε με την προεξοχή των ξύλινων δοκαριών του πατώματος είτε με ξύλινες ή σιδερένιες αντηρίδες, είτε με φουρούσια από πέτρα ή μπετόν. Τα σαχνισίνια κατασκευάζονται είτε από ελαφριά ξύλινη κατασκευή, είτε από τοιχοποιία επενδεδυμένη με ξύλινο σανίδωμα (κατ' εξαίρεση της παραγράφου 6 του παρόντος) αποκλειομένου του ραμποτέ, είτε από άλλο υλικό επιχρισμένο υποχρεωτικά. Στην πρώτη περίπτωση οι σανίδες έχουν πλάτος μεγαλύτερο των 0,15 m και να τοποθετούνται οριζόντια. Η διαμόρφωση των πλευρικών ακμών γίνεται με ξύλινους διακοσμητικούς ορθοστάτες (κιονίσκους) σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα του οικισμού. Κατά ανάλογο τρόπο διαμορφώνεται και η κατασκευή ξύλινου ορόφου στο περίγραμμα της τοιχοποιίας του ισογείου.

 

ε. Σε υφιστάμενα κτήρια, που έχουν (ή είχαν παλαιότερα) σαχνισίνια πάνω από κοινόχρηστους χώρους, επιτρέπεται η ανακατασκευή τους στην αρχική μορφή και θέση μετά από τεκμηριωμένη έκθεση του μελετητή.

 

8. α. Τα εξωτερικά ανοίγματα επιβάλλεται να ακολουθούν τα πρότυπα του οικισμού ως προς τη θέση τους στην όψη και ως προς τις αναλογίες και τις διαστάσεις τους (αναλογία πλάτους/ύψος = 1/2 και πλάτος που κυμαίνεται από 0,80 - 1 m). Τα ανοίγματα τοποθετούνται σε κατακόρυφους άξονες συμμετρίας. Από τον κανόνα της συμμετρίας μπορεί να εξαιρείται η είσοδος του κτηρίου, η οποία μπορεί να έχει πλάτος έως 1.30 m, τηρούμενης πάντα της πιο πάνω αναλογίας.

 

Οι μαγαζόπορτες μπορούν να διαμορφώνονται με πλάτος έως 2 m σε ειδικές περιπτώσεις, μετά την έγκριση των αρμοδίων οργάνων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

β. Τα ανοίγματα των όψεων είναι λιτά, κατά τα τοπικά πρότυπα. Τα υπέρθυρα των ανοιγμάτων μπορεί να είναι είτε οριζόντια είτε σε σχήμα χαμηλωμένου τόξου.

 

γ. Η απόσταση των ανοιγμάτων από τις ακμές του κτηρίου θα είναι κατ' ελάχιστο 0,60 m και η μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 0.50 m στους οικισμούς Ακράσι, Αμπελικό, Νεοχώρι και Παλαιοχώρι και 1,00 και 0,50 αντίστοιχα στον οικισμό Μεγαλοχώρι.

 

9. α. Τα κουφώματα επιβάλλεται να είναι ξύλινα με τζαμιλίκια που θα έχουν οριζόντια και κατακόρυφα καΐτια και εξωτερικά παντζούρια, ανάλογης μορφής με τους επικρατέστερους τύπους του οικισμού (ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή περσιδωτά γαλλικού τύπου), αποκλειομένων των γερμανικών, των συρόμενων και των ρολών.

 

β. Για το χρωματισμό των κουφωμάτων χρησιμοποιείται το πράσινο, η σκούρα ώχρα, το καφέ, το κεραμιδί και το ανοιχτό γαλάζιο ανάλογα με τη χρωματική οργάνωση της όψης. Αποκλείεται το φυσικό χρώμα του ξύλου.

 

γ. Τα μεταλλικά στηρίγματα και εξαρτήματα (μεντεσέδες κ.λ.π.) θα είναι απλού σχεδίου, χωρίς διακοσμήσεις, σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα, και θα βάφονται στον ίδιο χρωματισμό με το κούφωμα.

 

10. α. Επιτρέπεται η κατασκευή μεμονωμένων ανοικτών εξωστών σε πρόβολο στον όροφο του κτηρίου. Οι εξώστες έχουν ορθογωνική κάτοψη και δεν επιτρέπεται να έχουν διαστάσεις μεγαλύτερες από 2,20 m στο μήκος και 1,20 m στο πλάτος.

 

β. Οι εξώστες σε πρόβολο κατασκευάζονται κατά τοπικά αρχιτεκτονικά πρότυπα με δοκούς από σίδηρο ή ξύλο που υποστηρίζουν δάπεδο από ξύλινες τάβλες ή με σύμμεικτη κατασκευή με σκελετό από σιδηροδοκό πάχους 10 cm, ο οποίος πληρώνεται με οπλισμένο σκυρόδεμα στο πάχος της δοκού.

 

Κατ' εξαίρεση στον οικισμό Μεγαλοχώρι εκτός των παραπάνω επιτρέπεται η κατασκευή εξωστών με δάπεδο πάχους έως 12 cm από πέτρα, μάρμαρο ή μπετόν χρωματισμένο ή επιχρισμένο και φουρούσια από το ίδιο υλικό τα οποία καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος από το βάθος του εξώστη.

 

Σε κάθε περίπτωση τα στηθαία των εξωστών κατασκευάζονται από περιμετρικό κιγκλίδωμα απλής μορφής.

 

γ. Απαγορεύεται η κατασκευή ημιυπαίθριων χώρων και στεγασμένων βεραντών καθώς και η κατασκευή εξώστη σε υποστυλώματα.

 

11. Απαγορεύεται η κατασκευή ανοικτού εξωτερικού κλιμακοστασίου σε όλες τις όψεις του κτηρίου εκτός από κλίμακες πυροπροστασίας σε ειδικά κτήρια που δεν είναι δυνατή άλλως η κατασκευή τους. Όπου λόγω υψομετρικής διαφοράς επιβάλλεται η κατασκευή περιορισμένης εξωτερικής κλίμακας για την προσέγγιση της κεντρικής εισόδου στο ισόγειο, αυτή θα γίνεται κτιστή και θα τοποθετείται είτε παράλληλα και σε επαφή με την πρόσοψη είτε σε εσοχή κάθετα προς το δρόμο και εντός του περιγράμματος του κτηρίου.

 

12. Η μορφή και το ύψος των περιτοιχίσεων ακολουθεί τα τοπικά αρχιτεκτονικά πρότυπα. Απαγορεύεται η δημιουργία τόξων ή διακοσμητικών βόλτων στο σώμα του κτηρίου και στις περιτοιχίσεις των οικοπέδων. Οι αυλόπορτες είναι σιδερένιες, απλής μορφής και χρωματίζονται σε αποχρώσεις γκρι καφέ, πράσινου, κεραμιδί.

 

13. Οι καπνοδόχοι κατασκευάζονται με βάση τα αρχιτεκτονικά πρότυπα του οικισμού από εμφανές συμπαγές τούβλο είτε από άλλο υλικό επιχρισμένο. Απαγορεύεται η μεταλλική ή η νέου τύπου κατασκευή.

 

14. Οι ηλιακοί συλλέκτες και εφόσον δεν είναι δυνατή η τοποθέτησή τους στον ακάλυπτο χώρο, θα ενσωματώνονται στη στέγη θα ακολουθούν την κλίση της και θα τοποθετούνται σε σημείο μη ορατό από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού. Ο θερμοσίφωνας θα τοποθετείται με ειδικό κυκλοφορητή μέσα στη στέγη.

 

15. Τα κλιματιστικά μηχανήματα τοποθετούνται σε θέση μη ορατή από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού και όχι στην κύρια όψη του κτηρίου.

 

16. Οι υδρορροές θα έχουν μορφή και θέση ενταγμένη στην αρχιτεκτονική σύνθεση, ώστε να μη διαταράσσουν την οργάνωση της όψης του κτηρίου. Θα τοποθετούνται σε επαφή με την εξωτερική τοιχοποιία με οριζόντια και κατακόρυφη διαδρομή, κάτω από τη στέγη και στα σημεία της μεσοτοιχίας, και θα εκβάλουν υπόγεια στο αντίστοιχο σημείο του λιθόστρωτου.

 

17. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτισμάτων σε υποστυλώματα (pilotis) καθώς και η κατασκευή λυόμενων ή προκατασκευασμένων κτηρίων.

 

18. Όπου υπάρχει ανάγκη ηλιοπροστασίας, σε οδούς ή ισόγειες όψεις καταστημάτων, τα σκιάδια θα διαμορφώνονται με φυσικό πράσινο (αναρριχώμενα φυτά, δένδρα) με ελάχιστες μεταλλικές υποδομές στήριξης και ανάρτησης. Περιορισμένων διαστάσεων ελαφρά πετάσματα από λευκό καραβόπανο, μπορούν να τοποθετηθούν μόνο στις εισόδους των καταστημάτων. Απαγορεύονται οι χρωματισμοί και η τοποθέτηση διαφημίσεων στα σκιάδια.

 

19. Οι επιγραφές ενσωματώνονται στη λογική και την οργάνωση των όψεων. Είναι μικρών διαστάσεων, όχι πλαστικές ούτε φωτεινές όχι μεγαλύτερου πλάτους από τα ανοίγματα στα οποία αντιστοιχούν, και εφάπτονται στο επίπεδο της όψης. Οι διαφημίσεις θα τοποθετούνται μόνο σε ειδικές θέσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού και μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Οι επιγραφές πρέπει να είναι στην Ελληνική. Στην περίπτωση παράθεσης μετάφρασης, τα ξενόγλωσσα στοιχεία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν σε μέγεθος το ήμισυ των Ελληνικών.

 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημίσεων στα μέτωπα των δρόμων ή στα σκιάδια.

 

20. Οι μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος ενσωματώνονται σε εσοχές των τοίχων στις όψεις των κτηρίων και καλύπτονται με ξύλινο κούφωμα.

 

21. Απαγορεύεται η κατασκευή πισίνας σε οικόπεδα εντός των ορίων των οικισμών. Επιτρέπεται η κατασκευή τους μόνο σε τουριστικά συγκροτήματα και μετά από βεβαίωση του Δήμου ότι μπορεί να αντιμετωπισθεί η πλήρωση και λειτουργία τους από τα αποθέματα νερού του νησιού. Η εσωτερική επένδυση των κατασκευών θα είναι χρώματος λευκού ή σε άλλη γήινη απόχρωση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.