Προεδρικό διάταγμα 122/12

ΠΔ 122/2012: Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 122/2012: Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, (ΦΕΚ 215/Α/2012), 05-11-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011).

 

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005)).

 

2. Την από 02-08-2012 γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).

 

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 179/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αποστολή

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες

Άρθρο 3: Συγκρότηση

Άρθρο 4: Λειτουργία της Αρχής - Αρμοδιότητες Προέδρου

Άρθρο 5: Ατομικοί φάκελοι

Άρθρο 6: Συνεδριάσεις της Αρχής

Άρθρο 7: Πρακτικά

Άρθρο 8: Λόγοι αποκλεισμού Μέλους

Άρθρο 9: Διατάξεις για τις δηλώσεις αποχής και τις αιτήσεις εξαίρεσης

Άρθρο 10: Προδικασία

Άρθρο 11: Διαδικασία ακρόασης

Άρθρο 12: Λήψη αποφάσεων

Άρθρο 13: Αποφάσεις - Γνωμοδοτήσεις

Άρθρο 14: Υποχρέωση συνδρομής των δημοσίων οργάνων και αναθετουσών αρχών

Άρθρο 15: Υποχρέωση συνδρομής των ιδιωτικών οικονομικών φορέων

Άρθρο 16: Εχεμύθεια

Άρθρο 17: Βιβλία - Πρωτόκολλο

Άρθρο 18: Πειθαρχικές διατάξεις

Άρθρο 19: Ίδρυση Περιφερειακού Γραφείου Θεσσαλονίκης

Άρθρο 20: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο Τελικό

 

Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

Αθήνα, 02-11-2012

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.