Προεδρικό διάταγμα 131/06 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος έχουν, εξίσου με αυτόν, δικαίωμα:

 

α. πρόσβασης στην εκπαίδευση,

 

β. πρόσβασης στη μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

 

Το μέλος της οικογένειας που επιθυμεί να απασχοληθεί σε μισθωτή εργασία ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, υποβάλλει αίτηση για το σκοπό αυτό, στο όργανο που του χορήγησε την άδεια διαμονής. Η πρόσβαση αυτή, τελεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του νόμου 3386/2005.

 

Για το πρώτο δωδεκάμηνο διάστημα διαμονής από τη χορήγηση της αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, το αρμόδιο όργανο αποφασίζει βάσει των κενών θέσεων εργασίας ανά ειδικότητα, όπως αυτές έχουν καθοριστεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του νόμου 3386/2005,

 

γ. πρόσβασης στον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη βασική και περαιτέρω κατάρτιση καθώς και την επανακατάρτιση.

 

2. οι κάτοχοι αδειών διαμονής για οικογενειακή επανένωση υπόκεινται στα γενικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των υπηκόων τρίτων χωρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3386/2005.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.