Προεδρικό διάταγμα 131/06 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Δικαίωμα προσφυγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε απόφαση απόρριψης αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999), όπως ισχύει.

 

2. Για τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και αφορούν οικογενειακή επανένωση υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη Χώρα, πλην των προσφύγων, επιτρέπεται η άσκηση αίτησης θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999), όπως ισχύει.

 

Κατά των αποφάσεων που αφορούν οικογενειακή επανένωση προσφύγων, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου εντός 10 ημερών από την επίδοση της

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 167/2008 (ΦΕΚ 223/Α/2008) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του προεδρικού διατάγματος 113/2013 (ΦΕΚ 146/Α/2013).

 

3. Σε περιπτώσεις απόρριψης αίτησης οικογενειακής επανένωσης, μη ανανέωσης ή ανάκλησης της άδειας διαμονής ή λήψης μέτρου απομάκρυνσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.