Προεδρικό διάταγμα 113/13

ΠΔ 113/2013: Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα (L 326/2005) και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 113/2013: Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα (L 326/2005) και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 146/Α/2013), 14-06-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) του άρθρου 1 παράγραφος 1 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) και της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου,

 

β) του άρθρου 3 του νόμου 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990),

 

γ) του άρθρου 4 του νόμου 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του νόμου 1440/1984 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του νόμου 1775/1988 (ΦΕΚ 101/Α/1988), 31 του νόμου [Ν] 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/1992), 19 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995), 22 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000), 48 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005) και 91 του νόμου 3862/2010 (ΦΕΚ 113/Α/2010).

 

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του νόμου 3907/2011 Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 7/Α/2011).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 3 του νόμου 2362/1995 Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α/1995), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παράγραφος 3 του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 85/2012 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (ΦΕΚ 141/Α/2012), όπως τροποποιήθηκε με τα προεδρικά διατάγματα 88/2012 (ΦΕΚ 143/Α/2012), 94/2012 (ΦΕΚ 149/Α/2012) και 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/2012).

 

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν Υ48/2012 απόφασης του Πρωθυπουργού Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105/Β/2012).

 

7. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν Υ39/2012 απόφασης του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Χαράλαμπο Αθανασίου (ΦΕΚ 2091/Β/2012).

 

8. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν οίκοθεν 14362/20/2012 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο (ΦΕΚ 2166/Β/2012).

 

9. Τα έγγραφα με αριθμούς οίκοθεν 1021/2013 και 1043/2013 της Υπηρεσίας Ασύλου.

 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα 114/2010 και στο νόμο 3907/2011:

 

α) Δαπάνες, οι οποίες δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν, διότι εξαρτώνται από πραγματικά γεγονότα και αφορούν:

 

ι) Στην επιμόρφωση του προσωπικού και στη διοργάνωση σεμιναρίων (άρθρα 6 παράγραφος 2)β, 17 παράγραφος 7)α και 31 παράγραφος 5). Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ύπατης Αρμοστείας ή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Στήριξης για το Άσυλο και σε διαφορετική περίπτωση από τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ασύλου (ΕΦ 43630 ΚΑΕ 0881).

 

ii) Στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας (άρθρο 8 παράγραφος 1)β). Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τα έτη 2013 έως 2015 και για τα επόμενα οικονομικά έτη, σε περίπτωση που δεν συνεχιστεί η χρηματοδότηση από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, από τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ασύλου (ΕΦ 43630 ΚΑΕ 0871).

 

iii) Στην πραγματοποίηση ιατρικών εξετάσεων (άρθρο 11 παράγραφος 3).

 

Η εν λόγω ενδεχόμενη δαπάνη, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ασύλου (ΕΦ 43630 ΚΑΕ 0871).

 

β) Δαπάνη ύψους 1.700.000 ευρώ περίπου ετησίως από την αμοιβή των μελών των Επιτροπών Προσφυγών, η οποία θα καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων μέχρι την 31-03-2014 και σε περίπτωση που δεν συνεχιστεί η χρηματοδότηση από το ανωτέρω Ταμείο, θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ασύλου (ΕΦ 43630 ΚΑΕ 0871).

 

11. Την υπ' αριθμόν 152/2013 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και των Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

 

Μέρος A

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Β: Γενικές αρχές και εγγυήσεις που ισχύουν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας

 

Άρθρο 4: Πρόσβαση στη διαδικασία

Άρθρο 5: Δικαίωμα παραμονής αιτούντων - Εξαιρέσεις

Άρθρο 6: Προϋποθέσεις για την εξέταση της αίτησης

Άρθρο 7: Αιτιολόγηση και επίδοση αποφάσεων και άλλων διαδικαστικών εγγράφων

Άρθρο 8: Εγγυήσεις για τους αιτούντες

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις των αιτούντων

Άρθρο 10: Εκπροσώπηση και συνδρομή

Άρθρο 11: Αιτήσεις ασυνόδευτων ανήλικων

Άρθρο 12: Κράτηση των αιτούντων

Άρθρο 13: Παραίτηση από την αίτηση

Άρθρο 14: Ο ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

Άρθρο 15: Τήρηση εμπιστευτικότητας

 

Κεφάλαιο Γ: Διαδικασίες σε πρώτο βαθμό

 

Άρθρο 16: Διαδικασία εξέτασης

Άρθρο 17: Προσωπική συνέντευξη

Άρθρο 18: Απαράδεκτες αιτήσεις

Άρθρο 19: Πρώτη χώρα ασύλου

Άρθρο 20: Ασφαλείς τρίτες χώρες

Άρθρο 21: Ασφαλείς χώρες καταγωγής

Άρθρο 22: Αβάσιμες αιτήσεις

Άρθρο 23: Μεταγενέστερες αιτήσεις

Άρθρο 24: Διαδικασίες στα σύνορα

 

Κεφάλαιο Δ: Διαδικασίες σε δεύτερο βαθμό

 

Άρθρο 25: Δικαίωμα άσκησης προσφυγής

Άρθρο 26: Διαδικασία εξέτασης των προσφυγών

 

Κεφάλαιο Ε: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 27: Ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας

Άρθρο 28: Ένδικα μέσα

Άρθρο 29: Υποχρέωση εχεμύθειας

Άρθρο 30: Υποβολή Εκθέσεων

 

Μέρος Β

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποίηση προεδρικών διαταγμάτων 131/2006, [ΠΔ] 80/2006

 

Άρθρο 31: Τροποποίηση προεδρικού διατάγματος 131/2006

Άρθρο 32: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 80/2006

 

Κεφάλαιο Β: Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 33: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 34: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 114/2010

Άρθρο 36: Καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο Δ: Έναρξη ισχύος

 

Άρθρο 37: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 13-06-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.