Προεδρικό διάταγμα 139/05

ΠΔ 139/2005: Διαλειτουργικότητα του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος: Εναρμόνιση της Οδηγίας 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19-03-2001


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 139/2005: Διαλειτουργικότητα του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος: Εναρμόνιση της Οδηγίας 2001/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19-03-2001 (EEL 110/2000), (ΦΕΚ 196/Α/2005), 04-08-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), και του άρθρου 4 του νόμου 1338/1983, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του νόμου 1775/1988 (ΦΕΚ 101/Α/1988), 31 του νόμου [Ν] 2076/1992 ΦΕΚ 130/Α/1992), 19 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) και 22 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000).

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/2002) με τις οποίες τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συγχωνεύθηκαν στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2)α του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

4. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν Δ15/Α/Φ19/4889/2004 (ΦΕΚ 528/Β/2004) απόφαση του πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου.

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

6. Την υπ αριθμόν 91/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης καθώς και Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Ι: Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Κεφάλαιο II: Τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας

 

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Κεφάλαιο III: Στοιχεία διαλειτουργικότητας

 

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

 

Κεφάλαιο ΙV: Υποσυστήματα

 

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

 

Κεφάλαιο V: Κοινοποιημένοι οργανισμοί

 

Άρθρο 20

Άρθρο 21

 

Κεφάλαιο VI: Καθεστώτα υποδομής και τροχαίου υλικού

 

Άρθρο 22

 

Κεφάλαιο VII: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 23

Άρθρο 24: Παραρτήματα

Άρθρο 25

 

Παράρτημα I: Το συμβατικό διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα

Παράρτημα II:Υποσυστήματα

Παράρτημα III: Βασικές απαιτήσεις

Παράρτημα IV: Πιστότητα και καταλληλότητα χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικότητας

Παράρτημα V: Δήλωση ελέγχου των υποσυστημάτων

Παράρτημα VI: Διαδικασία ελέγχου των υποσυστημάτων

Παράρτημα VII: Στοιχειώδη κριτήρια που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα κράτη - μέλη για την κοινοποίηση των οργανισμών

Παράρτημα VIII: Γενικοί κανόνες που οφείλει να τηρεί ο κοινός αντιπροσωπευτικός οργανισμός

 

Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 29-07-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 26 του προεδρικού διατάγματος 159/2007 (ΦΕΚ 200/Α/2007).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.