Προεδρικό διάταγμα 13/4/1929 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οσάκις πρόκειται περί χώρων συναθροίσεως του κοινού και τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται κατά του πυρός και κυκλοφορίας δεν προβλέπονται υπό ειδικού οικοδομικού κανονισμού, αποφαίνεται περί αυτών ειδικώς δι' εκάστη περίπτωσιν επιτροπή, καταρτιζόμενη υπό της Αστυνομικής Διευθύνσεως που απαρτίζεται:

 

1) εκ του Διευθυντού της Αστυνομίας,

2) εκ του Προϊσταμένου του Γραφείου Νομομηχανικού ή Σχεδίου Πόλεως,

3) ενός Αρχιτέκτονος του Δημοσίου,

4) ενός Μηχανικού της Μηχανολογικής ή ηλεκτρολογικής υπηρεσίας του Κράτους και

5) ενός αντιπροσώπου της υγειονομικής υπηρεσίας του Κράτους.

 

Εάν καθίσταται δυσχερής η επί τόπου σύνθεσις της επιτροπής εκ των ανωτέρω, δύναται να τροποποιείται η σύνθεσις αυτή ως προς τα υπ' αριθμούς 3 και 4 μέλη, οριζομένων ετέρων Μηχανικών του Δημοσίου αντί αυτών (κατά προτίμηση των Δημοσίων Έργων), εν ανάγκη προσλαμβανόμενου και Μηχανικού του Δήμου και τέλος συμπτυσσόμενων των μελών εις ένα.

 

2. Η Αστυνομική Αρχή κανονίζει τις ενέργειές της βάσει των αποφάσεων της ως άνω επιτροπής, αίτινες δύνανται να αναθεωρηθούν υπό της επιτροπής συντιθέμενης εκ των ιδίων ή άλλων μελών κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Αστυνομικής Διευθύνσεως. Κατά των αποφάσεων της επιτροπής δεν επιτρέπεται πάντως οποιαδήποτε προσφυγή στο Υπουργείο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.