Προεδρικό διάταγμα 13/4/1929 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ειδικώς επί των ακολούθων περιπτώσεων η Αστυνομική Αρχή η οποία συμβουλεύεται στην ανάγκη την επί της εφαρμογής του σχεδίου τεχνική υπηρεσία, οφείλει να προβαίνει και απ' ευθείας στην υπόδειξη των αναγκαίων μέτρων ή εάν ο ιδιοκτήτης παραλείψει να συμμορφωθεί εμπροθέσμως προς τις υποδείξεις της, εις την αναγκαστική άρση του κινδύνου κατά τα στο άρθρο 4 παράγραφος 4 κ.λ.π. οριζόμενα:

 

α) Επί παραβάσεων του οικοδομικού κανονισμού ως προς την τοποθέτηση αποθηκών ύδατος ή φυτειών παραμεσότοιχους, την επίστρωση ακαλύπτων εκτάσεων των οικοπέδων, την κατασκευή αποχετευτικών αυλακιών και την επίστρωση των κοινών αυλών.

β) Επί παραβάσεων του οικοδομικού κανονισμού ως προς την εγκατάσταση καπναγωγών εντός κατοικήσιμων διαμερισμάτων.

γ) Επί παραβάσεων του οικοδομικού κανονισμού ως προς την οίκηση υπογείων διαμερισμάτων και την επικοινωνία των υπογείων μετά των λοιπών χώρων.

δ) Επί παραβάσεων του οικοδομικού κανονισμού ως προς τα αποχωρητήρια, τους βόθρους, τους αγωγούς της διοχετεύσεως των υγρών των οικοδομών και των ομβρίων υδάτων, την ύδρευση και τις αποθήκες ύδατος και τους βόθρους των ζώων.

ε) Επί παραβάσεων του οικοδομικού κανονισμού ως προς την εγκατάσταση ξύλινων παραπηγμάτων εντός των οικοπέδων, την εγκατάσταση εστιών επί μεσοτοίχων, την απομόνωση των χώρων εν οις γίνεται χρήσις πυρός εις καταστήματα τα οποία δεν χρησιμοποιούν εύφλεκτα υλικά και την εγκατάσταση θερμαστρών.

στ) Επί παραβάσεων του οικοδομικού κανονισμού ως προς τις ανιούσας και κατιούσες βαθμίδες, τους εξώστες (ως προς την προεξοχή των πέραν της οικοδομικής γραμμής) τα προστεγάσματα, τους επί κοινοχρήστων χώρων φωταγωγούς υπογείων και εν γένει την ρήση των υδάτων επί των μεσοτοίχων.

ζ) Επί παραβάσεων του οικοδομικού κανονισμού ως προς τις επενδύσεις της περιοχής των οικοπέδων εν οις εκτελούνται οικοδομικές εργασίες, την εγκατάσταση των εργοταξίων, την απόθεση των προϊόντων εκσκαφής και των υλικών δομήσεως, την υποστήριξη των ορυγμάτων και τη διάρκεια παραμονής των, την εξασφάλιση των γειτόνων από οχλήσεως και ζημιών εκ καπνών, αναθυμιάσεων, θορύβου, αποχετεύσεων, εκρήξεων κ.λ.π.

η) Επί παραβάσεων του οικοδομικού κανονισμού ή αυτών που διατάσσονται κατά το οικείο άρθρο ως προς την ασφάλεια κατά του πυρός και από απόψεως εσωτερικής κυκλοφορίας εις χώρους συναθροίσεως του κοινού.

 

2. Ο υπόχρεος δια την άρση του κινδύνου κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις ευθύς ως ειδοποιηθεί προς τούτο υπό της Αστυνομικής Αρχής και εντός της εν τη ειδοποιήσει οριζόμενης προθεσμίας, δικαιούται να υποβάλει ένσταση η οποία γίνεται δεκτή και εξετάζεται μόνον εφ' όσον υποβληθεί εις αυτήν την Αστυνομική Αρχή που ειδοποίησε, άλλως τυγχάνει απαράδεκτη. Οι κανονικώς υποβληθείσες ενστάσεις διαβιβάζονται στην επί της εφαρμογής του Σχεδίου τεχνική υπηρεσία, η οποία αποφαίνεται επ' αυτών ανεκκλήτως και συμφώνως με την απόφαση αυτής, η Αστυνομική Αρχή ενεργεί τα περαιτέρω δια την άρση του κινδύνου υπό του υπόχρεου. Κατά των ειδοποιήσεων των ενεργειών τούτων της Αστυνομικής Αρχής και των σχετικών αποφάσεων της τεχνικής υπηρεσίας, αποκλείεται οποιαδήποτε προσφυγή σε οποιαδήποτε προϊσταμένη της τεχνικής υπηρεσίας και της Αστυνομίας Αρχή και στο Υπουργείον αυτό έτι.

 

3. Επί των ανωτέρω περιπτώσεων η μεταξύ Αστυνομίας και τεχνικής υπηρεσίας συνεννόησις πρέπει να διεξάγεται κατά τον απλούστερο και συντομότερο τρόπο, πάντως δε η τεχνική υπηρεσία οφείλει και οίκοθεν να υποδεικνύει εις την Αστυνομική Αρχή τις περιπτώσεις αυτές και τον τρόπο της επεμβάσεώς της.

 

4. Επί παραβάσεων ως προς το είδος και τον αριθμό των διατηρητέων στις πόλεις ζώων, η Αστυνομική Αρχή ενεργεί κατά τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας υγιεινής, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ενστάσεως κατά των ενεργειών αυτής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.