Προεδρικό διάταγμα 13/4/1929 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επί παραβάσεων του οικοδομικού κανονισμού αναγομένων στην κατασκευή διεξόδων προς επικοινωνία των εσωτερικών οικοδομών ως προς τις διαστάσεις και το άφλεκτο αυτών, την κατάλληλη διασκευή των υπογείων δια την κατά την ημέρα διαμονή ανθρώπων, την ειδική διασκευή του δαπέδου και των τοιχωμάτων των υπογείων των χρησιμοποιουμένων δι' αποθήκες ή καταστήματα και των υπό καταστήματα κ.λ.π. υπογείων, τον τρόπο κατασκευής των ισογείων διαμερισμάτων, τα διαμερίσματα και τις ειδικές εγκαταστάσεις των ζώων, την κατασκευή άφλεκτων τοίχων, την επικάλυψη των στεγών δι' άφλεκτου υλικού, την διάταξη των καπνοδόχων από απόψεως ασφαλείας κατά του πυρός, την υπερύψωση των μεσοτοίχων υπέρ τις στέγες, τα ανοίγματα και τις εντοιχίσεις επί των μεσοτοίχων, τον τρόπον κατασκευής των κλιμάκων, κλιμακοστασίων και διαδρόμων και τις διαστάσεις αυτών, τα πατώματα και τις στέγες, τα ελάχιστα ύψη ορόφων, τις αρχιτεκτονικές και λοιπές εν γένει προεξοχές των κτιρίων (πλην των εν άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο στ' αναφερομένων) τα επί κοινοχρήστων χώρων ανακουφιστήρια και λοιπές επιτρεπόμενες κατασκευές (από απόψεως υγιεινής και ασφαλείας), τα ικριώματα εν γένει, τη διάρκεια των ικριωμάτων κ.λ.π. επί των κοινοχρήστων χώρων, την άντληση των υδάτων, την χρήση εκρηκτικών υλών κατά τις εξορύξεις, την εγκατάσταση κινητήρων κατά την εκτέλεση οικοδομικών έργων, την ποσότητα φωτισμού και αερισμού των διαμερισμάτων, διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως και τα ελάχιστα όρια επιφανείας και όγκου αυτών και την επικάλυψη των εσωτερικών αυλών, αποκλείεται οποιαδήποτε τρίτη αναθεώρησις υπό του Επιθεωρητού (άρθρο 5 παράγραφος 3), θεωρουμένων απαραδέκτων οποιωνδήποτε ενστάσεων κατά της αναθεωρητικής εκθέσεως περί ης το άρθρο 5 παράγραφος 2, ούσης ανεκκλήτου.

 

2. Επί παραβάσεων του οικοδομικού κανονισμού ή σε αυτά που διατάσσονται στο άρθρο 8 ως προς την ασφάλεια από απόψεως στατικής και δομικής χώρων συναθροίσεως του κοινού, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η άμεση εφαρμογή του μέτρου της αχρησίας βάσει της κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 αρχικής εκθέσεως, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των ριζικότερων μετά την πλήρη εξάντληση της κατά το παρόν διάταγμα διαδικασίας και ελέγχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.