Προεδρικό διάταγμα 13/8/76 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Επιγραφές, δημοτικός φωτισμός, επικάλυψη και επίπλωση οδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δεν επιτρέπεται γενικώς η εγκατάστασις φωτεινών επιγραφών αμέσως ή εμμέσως φωτιζόμενων, ανεξαρτήτως είδους και σχήματος αυτών.

 

2. Επιτρέπεται η ανάρτησις επιγραφών κοινών (μη φωτεινών) επί των προσόψεων των οικοδομών υπό τους ακολούθους ειδικότερα όρους:

 

Α) Οι επιγραφές τοποθετούνται αποκλειστικώς παραλλήλως προς τις όψεις των κτιρίων στηριζόμενες επί των κτιρίων, με μέγιστη προεξοχή 0,08 m από των όψεων και εις μέγιστον ύψος 3,50 m από τις επιφανείας των κοινοχρήστων χώρων.

 

Β) Δεν επιτρέπεται η ανάρτησις επιγραφών επί στηθαίων εξωστών κλιμάκων, στηθαίων δωμάτων, καθώς και η τοποθέτησις ελευθέρως ιστάμενων ικριωμάτων διαφημιστικών ή άλλων πινακίδων επί δωμάτων ή αλλαχού.

 

Γ) Η μεγίστη επιτρεπομένη επιφάνεια εκάστης επιγραφής ορίζεται εις 1,00 m2 απαγορευόμενης της τοποθετήσεως περισσοτέρων της μιας επιγραφών, δι' εκάστην επιχείρησιν ή υπηρεσία, επί μιας και της αυτής όψεως των κτιρίων.

 

3. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτησις επιγραφών και διαφημίσεων παντός είδους εις τους φυσικούς σχηματισμούς και χώρους των τριών νήσων (οίον ακρωτήρια, κλιτείς, κορυφές, ακτές κ.λ.π.)

 

4. Οι επιγραφές έσονται αποκλειστικώς δίχρωμοι, με χαρακτήρας μαύρης ή κυανής αποχρώσεως, που σχεδιάζονται δι' ελαιοχρώματος επί πινακίδας αποχρώσεως λευκής. Οι χαρακτήρες έσονται απλοί (και ουχί εξεζητημένοι) κατά τα παραδοσιακά πρότυπα της Μυκόνου. Το μέγιστον ύψος των ως άνω χαρακτήρων ορίζεται σε 0,30 m.

 

Δεν επιτρέπεται η επικόλλησις πλαστικών στοιχείων επί υαλοπινάκων των ανοιγμάτων των όψεων ή επί αυτών τούτων των εξωτερικών τοίχων των κτιρίων. Επίσης δεν επιτρέπεται η διάταξις μεμονωμένων χαρακτήρων (γραμμάτων ή αριθμών), εις απόσταση από αλλήλων , προς σύνθεση ενιαίας επιγραφής, ως και ο φωτισμός των επιγραφών.

 

5. Οι επιγραφές δέον όπως είναι συντεταγμένες εις την Ελληνική γλώσσαν. Επιτρέπεται η μετάφρασις, επεξήγησις εις ξένην ή ξένες γλώσσας ή και η ηχητική απομίμησις δια λατινικών χαρακτήρων υπό τους ακόλουθους όρους:

 

Α) Η ξενόγλωσσος μετάφρασις ή επεξήγησις της επιγραφής θα αναγράφεται επί της αυτής με την ελληνική επιγραφή πινακίδας.

 

Β) Τα ξενόγλωσσα στοιχεία εκάστης επιγραφής δεν θα υπερβαίνουν εις το ύψος και διαστάσεις γενικώς τα αντίστοιχα ελληνικά στοιχεία.

 

Γ) Κατά τα λοιπά ισχύουν και περί των ξένων στοιχείων οι περιορισμοί και οι συνθήκες οι προσδιοριζόμενες ως άνω εις την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

 

6. Τα δημοσίως ορατά φωτιστικά σώματα, είτε ταύτα ανήκουν εις τον δημοτικόν φωτισμό, είτε εις ιδιωτικά ή δημόσια κτίσματα, δύνανται να έχουν αποκλειστικώς τις ακολούθους μορφές:

 

Α) Προβολείς ή έτερα φωτιστικά σώματα υπαίθρου που τοποθετούνται κατάλληλα εντός εσοχών (κογχών) των όψεων των κτιρίων.

 

Β) Φωτιστικά σώματα τύπου μιμητικού των παλαιών φαναριών ή λαμπών θυέλλης διαστάσεων ουχί μεγαλυτέρων των 0,30 x 0,30 x 0,40 m, τοποθετημένα είτε επί σιδηρών στύλων ύψους ουχί μεγαλυτέρου των 4,00 m είτε επί των προσόψεων των κτιρίων.

 

7. Δεν επιτρέπεται η ανάρτησις γυμνών λαμπτήρων πυρακτώσεως ή φθορισμού, μεμονωμένες ή υπό μορφήν γιρλάντας, καθώς και συγχρόνων φωτιστικών σωμάτων επιτοίχιων ή επί στύλων.

 

8. Η επικάλυψις των πεζοδρόμων και πλατειών προβλέπεται αποκλειστικώς κατά τους ακόλουθους τρόπους:

 

Α) Δια εγχωρίων σχιστόλιθων, τοποθετημένων είτε επιφανειακώς κατά την έκταση αυτών (πλακόστρωτα) είτε ενσφηνωμένων καθέτως προς το έδαφος (καλντερίμι).

 

Οι πλακοστρώσεις δέον όπως αρμολογούνται δια τσιμεντοκονίας επιχρισμένης δια γαλακτώματος ασβέστου. Πας έτερος χρωματισμούς ή διακόσμησις των πλακόστρωτων απαγορεύεται.

 

Β) Δια διάστρωσης σκυροδέματος ελαχίστου πάχους 0.10 m με διαμόρφωση αρμών διαστολής ανά 5,00 m μήκους πεζοδρόμου.

 

Γ) Δια διάστρωσης αμμοχάλικου που συμπιέζεται δια κυλίνδρου.

 

9. Δια την επίπλωση και εξοπλισμό των κοινοχρήστων χώρων των οικισμών προβλέπονται τα ακόλουθα:

 

Α) Οι πάγκοι αναπαύσεως δέον όπως διαμορφώνονται αποκλειστικώς είτε ολόσωμοι κτιστοί εκ λιθοδομής με επικάλυψη εγχωρίων πλακών, είτε κτιστοί εκ λιθοδομής με κάλυψη εγχωρίων πλακών, είτε κτιστοί εκ λιθοδομής με κάλυψη εγχωρίων πλακών, είτε ολόσωμοι εκ σκυροδέματος απλής διατομής (πλάκα πλάτους 0,50 m και πάχους 0,10 m επί υποβάθρου ιδίων διαστάσεων.

 

Β) Δεν επιτρέπεται γενικώς η τοποθέτησις σιδηρών ή ξύλινων πάγκων ή πάγκων εκ προκατασκευασμένων στοιχείων.

 

Γ) Οι δημοτικοί κάλαθοι απορριμάτων έσονται κυρία μεταλλικά ορθογωνικά επιτοίχια μετά καλύμματος επιχρισμένα δια λευκού ελαιοχρώματος.

 

Δ) Δεν επιτρέπεται η ανάρτησις αναγλύφων ή φορητών πινακίδων ονομασίας οδών και αριθμήσεως των οικιών. Τα στοιχεία ταύτα θα αναγράφονται διακριτικώς δια ομοιομόρφου γραμμής που θα καθοριστεί υπό της δημοτικής αρχής επί των επιχρισμάτων των προσόψεων των κτισμάτων.

 

Ε) Δεν επιτρέπεται η επί κοινοχρήστων χώρων κατασκευή πιδάκων και περιπτέρων, η τοποθέτησις κανίστρων φυσικών ή τεχνιτών ανθέων και ετέρων παρομοίων στοιχείων ξένων προς την πολεοδομική εικόνα των παραδοσιακών αιγαιοπελαγίτικων οικισμών.

 

ΣΤ) Δεν επιτρέπεται γενικώς η εγκατάστασις Λούνα - Παρκ ή άλλων προχείρων εγκαταστάσεων δημοσίας αναψυχής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.