Προεδρικό διάταγμα 13/8/76 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Έκταση εφαρμογής του παρόντος διατάγματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' του παρόντος έχουν ισχύ εις άπασαν την περιοχήν του συμπλέγματος των τριών νήσων Μυκόνου συμπεριλαμβανομένης και της Χώρας Μυκόνου Δήλου και Ρηνείας τόσον δια τα εξ υπαρχής ανεγειρόμενα κτίρια, όσον και δια τις εργασίας επισκευών, κατασκευών ή οικοδόμησης εκ νέου υφισταμένων κτισμάτων. Τα κτίρια ταύτα νοούνται κείμενα οπουδήποτε της ως άνω περιοχής είτε εντός των εχόντων ρυμοτομικό σχέδιον οικισμών ή περιοχών ή των στερουμένων τοιούτου, είτε εντός ζώνης ή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός ζωνών οργανωμένης ή μη δομήσεως περιλαμβάνονται δε εις αυτά τόσον οι κύριες όσον οι δευτερεύουσες οικοδομικές και τα βοηθητικά παραρτήματα αυτών.

 

2. Οι στο παρόν διατάξεις ισχύουν επί πάσης φύσεως κτισμάτων, περιλαμβανομένων και των ειδικών κατασκευών ανεξαρτήτων δε της ιδιοκτησίας και της υφισταμένης ή προβλεπομένης χρήσεως αυτών.

 

3. Εν τη περιοχή του συμπλέγματος των τριών νήσων Μυκόνου, Δήλου και Ρηνείας αποκλείεται γενικώς ή κατά παρέκκλιση των όρων του παρόντος Διατάγματος, ως και των ειδικών δια τις νήσους αυτές όρων δομήσεως κατά περιοχές ή κατά περίπτωσιν, ανοικοδόμησις.

 

4. Προϋπόθεση δια την εκτέλεσιν εργασιών συντηρήσεως διαρρυθμίσεως ή επεκτάσεως υφισταμένων κτισμάτων αποτελεί η προηγουμένη προσαρμογή της μορφής των υλικών και του όγκου του υφισταμένου κτιρίου προς τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

5. Απαγορεύεται γενικώς η εγκατάστασις λυομένων κτιρίων, σκηνών, καλυβιών και πάσης φύσεως παρεμφερούς προχείρου ή μη μονίμου εγκαταστάσεως επί των νήσων Μυκόνου και Δήλου.

 

Εντός των δια του εδαφίου δ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του από 13-08-1976 προεδρικού διατάγματος, ως το εδάφιον τούτο προσετέθη δια του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, μνημονευόμενων περιοχών της νήσου Μυκόνου επιτρέπεται μόνον η δημιουργία οργανωμένων camping δια την ανέγερση των οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του αυτού ως άνω από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων κ.λ.π. (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 

Οι μελέτες των ανεγερθησομένων camping δέον να ελέγχονται προηγουμένως υπό της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΕΑΕ).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του από 29-12-1980 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 33/Δ/1981).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.