Προεδρικό διάταγμα 29/12/80b - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 33 του άρθρου 4 του από 07-03-2005 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 243/Δ/2005).

 

Μετά το εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του από 13-08-1976 προεδρικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Μυκόνου και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των νήσων Μυκόνου, Δήλου και Ρηνείας (Κυκλάδων), προστίθεται εδάφιον δ έχον ως κάτωθι:

 

{δ) Ανέγερσις Τουριστικών εγκαταστάσεων μόνο εντός των περιοχών που περικλείονται υπό κυανής γραμμής και εμφαινομένων εις το υπό του Γενικού Διευθυντού θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Γ/42570/1980 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:10.000 του οποίου συνοπτικό αντίτυπον δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

Ως όροι και περιορισμοί δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εντός των δια του ως άνω εδαφίου δ καθοριζομένων περιοχών εφαρμόζονται οι κάτωθι:

 

1. Δια το μέγιστον ύψος και τον αριθμόν ορόφων οι διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφοι 2, 3 και 4 του παρόντος.

2. Ο μέγιστος όγκος οιουδήποτε ανεγειρομένου αυτοτελούς κτίσματος κυρίου ή βοηθητικού εις λειτουργική ή μη ενότητα εντός της ιδίας ιδιοκτησίας να μη υπερβαίνει τα 3.000 m3 και να κλιμακώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων κ.λ.π. (ΦΕΚ 538/Δ/1978), ως αυτές μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν ως και οι παρεκκλίσεις του προβλέπονται εις το αυτό άρθρο.

4. Ειδικότερα στις περιπτώσεις υπαρχουσών και ήδη λειτουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων εντός των ως άνω περιοχών επιτρέπεται η συμπλήρωση των εγκαταστάσεων, του συντελεστού δομήσεως μη δυναμένου στο σύνολο να υπερβεί το 0,4 και της καλύψεως το 20% του γηπέδου.

 

pd.29.12.80b

}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 33 του άρθρου 4 του από 07-03-2005 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 243/Δ/2005).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.