Προεδρικό διάταγμα 13/8/76 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Όροι δομήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι όροι και περιορισμοί δομήσεως της νήσου Μυκόνου, πλην των περιοχών περί ων τα άρθρα 1 και 5 του παρόντος ως και των νήσων Ρηνείας και Δήλου, καθορίζονται ως ακολούθως:

 

2. Το μέγιστον ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,50 m, συμπεριλαμβανομένου και του ύψους του συμπαγούς στηθαίου και ο ανώτατος αριθμός ορόφων εις δύο (2).

 

3. Τα κτίρια, εν εκάστη θέσει, δεν δύνανται να υπερβούν τον μέγιστον αριθμόν ορόφων και το μέγιστον καθοριζόμενο δια του παρόντος ύψους, κλιμακούμενο αναλόγως της κλίσεως του εδάφους.

 

4. Απαγορεύεται οιαδήποτε παρέκκλισις εκ του ως άνω καθοριζομένου μεγίστου ύψους και αριθμού ορόφων μη εχούσης εν προκειμένω εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 102 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1973.

 

5. Εις ας περιπτώσεις εφαρμόζεται βάσει των ισχυουσών διατάξεων ως οικοδομικό σύστημα το συνεχές, το οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου περιορίζεται μεταξύ:

 

α) των πλαγίων ορίων του οικοπέδου

 

β) της γραμμής (Α) ευθείας ή τεθλασμένης, παραλλήλου ή μη προς το πρόσωπον του οικοπέδου κειμένης δε εξ ολοκλήρου μεταξύ αυτού (του προσώπου του οικοπέδου) και ετέρας νοητής γραμμής, παραλλήλου προς το πρόσωπον του οικοπέδου και εις απόσταση 2 m απ' αυτού προ το εσωτερικόν του οικοπέδου,.

 

γ) γραμμής (Β) ευθείας ή τεθλασμένης, παραλλήλου ή μη προς το πρόσωπον του οικοπέδου, της οποίας ουδέν σημείον δύναται να απέχει απόσταση μικροτέρα του 1 m από του οπισθίου ορίου του οικοπέδου.

 

6. Δεν επιβάλλεται η συνέχεια των οικοδομών καθ' όλον το ύψος των προσόψεων αυτών, του δευτέρου και μόνον ορόφου δυναμένου να εκτείνεται επί τμήμα της προσόψεως.

 

7. Ως προς τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δομήσεως των οικοπέδων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, έχουν εφαρμογήν κατά περίπτωσιν:

 

1) Οι διατάξεις του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος, περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του 1923 Οικισμών (ΦΕΚ 111/Δ/1968), ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως,

 

2) οι διατάξεις του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών (ΦΕΚ 231/Α/1928), πλην των εδαφίων α και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αυτού, ως τροποποιήθηκαν μεταγενεστέρως, και

 

3) τα καθοριζόμενα δια του επομένου Κεφαλαίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.