Προεδρικό διάταγμα 13/8/76 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ογκομετρία, διάταξη των κτιρίων και διαμόρφωσις ελευθέρων χωρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μέγιστος όγκος οιουδήποτε ανεγειρομένου εντός μιας και της αυτής ιδιοκτησίας, κτιρίου ή κτιριακού συγκροτήματος εκ περισσοτέρων οικοδομών κυρίων ή βοηθητικών και εν λειτουργική ή μη ενότητα δεν επιτρέπεται να είναι μείζον των 3.000 m3. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται υπέρβασις του ως άνω όγκου εις τις εξής περιοριστικά περιπτώσεις:

 

α) Ανέγερσις κτιρίων δι' οργανωμένης δομήσεως

β) Ανέγερσις κτιρίων κοινής ωφελείας

γ) Ανέγερσις κτιρίων επί περιοχής που τελεί υπό ανάπλαση

δ) Ανέγερσις Τουριστικών εγκαταστάσεων μόνο εντός των περιοχών που περικλείονται υπό κυανής γραμμής και εμφαινομένων εις το υπό του Γενικού Διευθυντού θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Γ/42570/1980 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:10.000 του οποίου συνοπτικό αντίτυπον δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

Ως όροι και περιορισμοί δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εντός των δια του ως άνω εδαφίου δ καθοριζομένων περιοχών εφαρμόζονται οι κάτωθι:

 

1. Δια το μέγιστον ύψος και τον αριθμόν ορόφων οι διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφοι 2, 3 και 4 του παρόντος.

2. Ο μέγιστος όγκος οιουδήποτε ανεγειρομένου αυτοτελούς κτίσματος κυρίου ή βοηθητικού εις λειτουργική ή μη ενότητα εντός της ιδίας ιδιοκτησίας να μη υπερβαίνει τα 3.000 m3 και να κλιμακώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος.

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων κ.λ.π. (ΦΕΚ 538/Δ/1978), ως αυτές μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν ως και οι παρεκκλίσεις του προβλέπονται εις το αυτό άρθρο.

4. Ειδικότερα στις περιπτώσεις υπαρχουσών και ήδη λειτουργουσών ξενοδοχειακών μονάδων εντός των ως άνω περιοχών επιτρέπεται η συμπλήρωση των εγκαταστάσεων, του συντελεστού δομήσεως μη δυναμένου στο σύνολο να υπερβεί το 0,4 και της καλύψεως το 20% του γηπέδου.

 

pd.29.12.80b

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 29-12-1980 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 33/Δ/1981).

 

2. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος οικοδομικός όγκος κτιρίου, ήτοι πτέρυγα αυτού με ενιαία στάθμη δώματος, δεν δύναται να υπερβαίνει τα 800 m3, υπέρ την στάθμη του φυσικού εδάφους, έστω και εάν το ενιαίο λειτουργικά κτίριον έχει όγκον μεγαλύτερο του ως άνω καθοριζομένου.

 

Εις περίπτωσιν κτιρίου με όγκον μεγαλύτερο των 800 m3 υπέρ την στάθμη του φυσικού εδάφους επιβάλλεται η υποδιαίρεσις του όγκου τούτου εις μικροτέρας του ανωτέρω μεγέθους τμήματος ήτις επιτυγχάνεται ογκοπλαστικά ως ακολούθως:

 

Οι τμηματικοί όγκοι του ενιαίου κτιρίου δέον όπως παρουσιάζουν υψομετρική μεν διαφορά της ως άνω στάθμης των δωμάτων αυτών τουλάχιστον 0,90 m μετάθεση δε των όγκων αυτών σε κάτοψη τουλάχιστον κατά 1,50 m κατά την μίαν ή άλλη κύρια διεύθυνση.

 

Η υψομετρική διαφορά της ως άνω στάθμης των δωμάτων επιτυγχάνεται είτε δια της κατασκευής χώρων με διαφορετικό ελεύθερον ύψος ορόφου, εντός πάντοτε των επιτρεπομένων ορίων (άρθρο 7 παράγραφος 5), είτε δια της διατάξεως του κτιρίου κατά τμήματα εις ένα ή δύο ορόφους, επί επικλινούς δε εδάφους, δια διατάξεως των πτερύγων του κτιρίου επί διαφορετικής στάθμης του φυσικού εδάφους και πάντοτε εντός του πλαισίου του επιτρεπομένου μεγίστου συνολικού ύψους του κτιρίου.

 

3. Το μέγιστον συνεχές και ενιαίο τμήμα όψεως κτιρίου δεν δύναται να υπερβαίνει τα 12.00 m μήκους. Εις περίπτωσιν μεγαλυτέρου μήκους προσόψεως αυτή δέον όπως υποδιαιρείται μορφολογικά εις περισσότερα τμήματα κατά τα εν περιπτώσει Α της παράγραφος 1 του άρθρου 8 του παρόντος οριζόμενα, έστω και εάν αφορά εις ενιαίο λειτουργικά κτίριον.

 

4. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίου επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

5. Ως ελάχιστον επιτρεπόμενο ελεύθερον ύψος των ορόφων καθορίζεται το ύψος των 3.00 m. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται ελεύθερον ύψος ορόφου μικρότερου των 3.00 m και μέχρι 2,40 m εφ' όσον δεν κατασκευασθεί υπόγειος όροφος.

 

6. Το ελεύθερον ύψος ισογείου προς χρήσιν καταστήματος δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των 3.00 m ανεξαρτήτως μεγέθους αυτού. Κατ' εξαίρεση, επί καταστημάτων επιφανείας χρησίμου ουχί μείζονος των 8 m2 το ελάχιστον επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται εις 2,40 m.

 

7. Επί του δώματος εκάστου κτιρίου επιτρέπεται αποκλειστικώς και μόνον η καθ' υπέρβαση του μεγίστου ύψους των κτιρίων κατασκευή χώρου απολήξεως κλιμακοστασίου, επιφανείας ουχί μεγαλύτερης των 3 m2 και καπνοδόχων, οίτινες δύνανται να διατάσσονται ελευθέρως εις οιανδήποτε θέσιν αυτού. Το μέγιστον ύψος των κατασκευών τούτων ορίζεται εις 2,50 m μετρούμενα από της επιφανείας του δώματος.

 

8. Εις την περίπτωσιν οικοπέδων εκτεινόμενων δια μέσου του οικοδομικού χώρου από της μιας πλευράς αυτού μέχρι της άλλης και εχόντων, ως εκ τούτου, δύο πρόσωπα χωρίς να είναι γωνιαία, (διαμπερή οικόπεδα), ή βάσει του επιτρεπομένου ποσοστού καλύψεως προκύπτουσα ως μη καλυπτέα επιφάνεια του οικοπέδου διατάσσεται ελευθέρως επί των προσώπων ή εις το εσωτερικόν αυτού.

 

9. Εις περίπτωσιν καθ' ην ως εκ του σχήματος του οικοπέδου ή και ως εκ του μεγίστου ποσοστού καλύψεως προκύπτει οικοδομήσιμο τμήμα με βάθος από της οικοδομικής γραμμής μικρότερο των 8.00 m, επιτρέπεται όπως το βάθος αυτό αυξηθεί εις 8.00 m καθ' άπαντα τα σημεία αυτού έστω και καθ' υπέρβαση του μεγίστου ποσοστού καλύψεως, υπό την προϋπόθεση ότι ουδέν σημείον του κτίσματος ν' απέχει απόσταση μικροτέρα του 1.00 m από του οπισθίου ορίου του οικοπέδου.

 

10. Κατά την εφαρμογήν του πανταχόθεν ελευθέρου οικοδομικού συστήματος, του των πτερύγων ως και της ελευθέρας τοποθετήσεως των κτιρίων οι κύριες επιφάνειες των προσόψεων δύνανται να διατάσσονται παραλλήλως ή μη προς το πρόσωπον του οικοπέδου εσώτερο δε πάντως του ορίου δομήσεως, ήτοι της ακρότατης γραμμής πέραν της οποίας δεν επιτρέπεται η τοποθέτησις των προσόψεων των κτιρίων ή ως ειδικότερα ορίζεται εν εκάστη περιπτώσει.

 

11. α) Εις τα ως άνω συστήματα διατηρείται η μορφή της φυσικής επιφανείας του εδάφους των υποχρεωτικών ή μη πρασιών διατηρουμένων εις στάθμη υψηλότερη, ίση ή χαμηλότερη κατά περίπτωσιν εν σχέσει προς την στάθμη του κοινοχρήστου χώρου.

 

β) Η επιχωμάτωσις ή και η εκσκαφή των ακαλύπτων επιφανειών των οικοπέδων προς ανύψωση ή υποβίβαση της στάθμης αυτών απαγορεύεται.

 

12. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεσις χωματουργικών έργων προς δημιουργίαν πρανών εντός πρασιών.

 

13. Εις περίπτωσιν οικοπέδων με κλίση, επιτρέπεται η κατασκευή αναβαθμών δι' απλής επιχωματώσεως της ακαλύπτου επιφανείας αυτών μεγίστου ύψους 1.00 m προς μερική ισοπέδωση. Οι επιχωματώσεις αυτές δεν επηρεάζουν την αφετηρία μετρήσεως του μεγίστου ύψους των κτιρίων ήτις εις πάσαν περίπτωσιν ορίζεται η της στάθμης του φυσικού εδάφους.

 

14. Οι υποχρεωτικές ή μη πρασιές των κτιρίων επιτρέπεται όπως φυτεύονται ή αφήνονται εις κατάστασιν φυσικού τοπίου, που ευπρεπίζεται κατάλληλα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.